Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Arefenin yeri başkadır...
Bugünlerde oruç tutup, gündüzünü ve gecelerini de ibadetle geçirmek hem affa, hem de büyük sevaplar elde etmeye vesile olur. Bu on gün içinde Arefe gününün yeri ise bambaşkadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Arefe günü tutulan oruç hakkında şöyle buyurmaktadır: Arefe ...
Kişi Sevdiği İle Beraberdir
Rasulüllah (SAV) Medine-i Münevvereye hicret ettikten sonra hizmetine giren, dokuz on yaşlarında bu göreve başlayıp Rasulüllah (SAV) vefat edinceye kadar on yıl kendisinin yanında bulunan Enes b. Malik (RA) Medinede olan bir olayı şöyle anlatır (Hayâtus-Sahâbe I, 406 vd, Sahabiler ...
Bozguncular bölücüler toplum mikropları
Kendilerini kötülüğe ayarlamış insan suretindeki şeytanların işi gücü insanları biribirine düşürmek, birlikleri bozmak, dostları ayırmak, biribirine düşman etmek, kavgayı, savaşı, kanı ranta çevirmektir.   Allah Teâlâ bu insan şeytanlarına karşı kullarını ...
Tesettürün Modası Olamaz mı?
Tesettür ya da hicab Hz. Âdem'den beri insanla beraber var olan hem bir ihtiyaç, hem bir nimet, hem de bir ibadettir. Hz. Âdem ve eşi Havva'nın yasak meyveden yemeleri sonucu çıplaklıklarını fark edip avretlerini cennet yapraklarıyla örtmeye çalışmaları, haramı işlemekle ...
Terörün İslâmîsi olmaz.
Bir din, cemaat, tarikat, hatta seküler kuruluş, gizli bir maksadı örtmek ve bu maksada alet edilmek için kullanılmış olabilir, ama bu kurum ve kuruluşlara o gizli ve kötü maksadı yamamak doğru, adil ve insaflı olmaz.   Dinlerin ilâhî olanları ve beşeri olanları ...
İslam öldürmez, diriltir...
Savaş ve barışla ilgili âyetleri bir bütün halinde değerlendirerek genel bir sonuç çıkarma konusunda tefsirciler görüş ve söz birliğine ulaşamamışlardır. Savaşın amacını dünyada müşrik kalmaması veya müminlerin dünyaya hâkim olmaları olarak anlayanlara göre barışı ...
Beş vakitte beş namaz...
“…Namaz, kuşkusuz vakitli olarak müminlere farz kılınmıştır.” (Nisa, 4/101-103). Halkının yüzde doksandan fazlası Müslüman olan ve asırlardan beri asla değişmeksizin "beş vakitte beş namaz" kılınan bir ülkede ...
Kısasta hayat vardır...
"Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime, kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve kalan diyeti ona güzellikle ...
Mümin önceliği kardeşine verir. Mülteci kardeşlerimize bakışımız.
“(Bu ganimet) Allah'ın lütuf ve rızâsının peşine düşerek Allah'ın dinine ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir./ Onlardan önce bu yurda ...
Cenazenin musiki / marş veya tekbir eşliğinde taşınması
"İstemem nakl-i cenâzemde çeleng-ü âhenk Debdebeyle gidilir sâha değildir makber Orası medhalidir bârigeh-i Mevlâ'nın Kapısından içeri aczile girmek ister." Yukarıdaki dörtlük mütefekkir, mutasavvıf, ...
Ashab-ı Suffa'dan Rabia bin Ka´b el-Eslemî anlatıyor: "Ben geceleyin Allah Resûlü ile birlikte kalır, ona abdest suyunu getirir, ihtiyaçlarını karşılardım. (Bu hizmetimden dolayı) bana: - Benden bir şey dile, dedi. - Cennette seninle beraber olmayı dilerim, dedim. - Başka bir şey dile, buyurdu. - İsteğim sadece budur, dedim. Allah Resûlü bunun üzerine: - Öyle ise, çok secde ederek (ibadet yaparak) cennette benim yanımda olman için (yapacağım duanın kabulünde) bana yardımcı ol! buyurdu."
(Müslim, Salat 226; Ebu Davud, Salat 312)
Editörün Seçimi
Kullanmadıkları halde, yarasalarda gözler olmasını evrime delil göstermeye çalışanlara karşı nasıl cevap vermeliyiz?
Kullanılan organların geliştiği, kullanılmayan organların körelip kaybolduğu tezi, Lamarck’ın 1809 yılında neşredilen “Biyolojinin Felsefesi” adlı eserinde ileriye sürdüğü bir görüştü. Nitekim bu görüşten hareketle zürafanın boynunun başlangıçta kısa olduğu, ...
"... Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik..." (Fussilet, 41/12) ayeti, belli bir mesafeden sonra yıldızın olmadığı anlamına mı gelir?
Fussilet suresinin ilgili ayetinin meali ise şöyledir: “Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, azîz ve alîm ...
Naziat suresinde "O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı." ayetinde geçen “göğün gecesi” karanlık mıdır?
Naziat suresinin ilgili ayetinin meali şöyledir: “Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı.” (Naziat, 79/29) Göğün özel bir gecesi yoktur. Buradaki geceden maksat bizim gecelerimizdir. Ayette “göğün gecesi” ifadesiyle gecenin meydana ...
"İyi bir amel, zikir ve güzel şey yaptığınızda, ben desem de demesem de onunla amel edin." anlamında bir hadis var mıdır?
Bu anlamda bir rivayet bulamadık. Ancak bunun manası müçtehitler için doğrudur. Müslümanlar da o müçtehitlerin uygun gördükleriyle amel ederler. Nitekim, Hz. Peygamber  (asm) Muaz b. Cebel-i Yemen’e gönderirken, ona “Ne ile hükmedeceksin?" diye sormuş; Hz. Muaz da ...
Allah neden "zina yapmayın" değil de "zinaya yaklaşmayın" diyor? Harama bakmama üzerinde niye bu kadar duruluyor? Müstehcen görüntülere bakmaya din ne diyor?
İşte size 18 yaşındaki bir delikanlının acı feryadı: “Muhterem ağabey. Bu maili göz yaşları içinde yazıyorum. Bana bir hocam hep Hz. Yusuf’u örnek almam gerektiğini söylerdi. Ancak ben onun gibi Rabbime karşı vefalı olamadım. Gözlerime ihanet ettim. Onları kirlettim. Çok ...
İnsanda kuyruk sokumunun olması evrime delil gösteriliyor? Kuyruk sokumunun bir işlevi yok mudur?
Kuyruk sokumu, insanlarda, omurganın son 4-5 omurunun birleşmesinden meydana gelen, tabanı yukarıda, üçgen biçiminde bir kemiktir. Önden arkaya doğru basık olan bu kemiğin ön yüzü hafifçe çukur, arka yüzü tümsek’ olup, omurların birleşme yerinde enine kemiksi oluklarından ...
Kur'an'da dünya merkezli evren olduğunu söyleyenlere nasıl cevap vermeliyiz?
- Kur’an’da “dünya merkezli evren”den bahseden açık hiç bir ifade yoktur.  Bu konuda belki de en fazla zahir-perestleri tereddüde sevk eden, "Güneş kendisi için belirlenen yerde akar (döner)" (Yâsin, 36/38) mealindeki ayettir. Ancak bu ayetin ihtiva ettiği ...
Ateistlerin "Belki de bizi UFO'lar yönetmektedir." iddiasına nasıl cevap verebiliriz?
Bir tek ilahı kabul etmeyen insanlar, birden fazla ilahı kabul etmek zorunda kalmaktadır. Bir tek Allah'ın kulu olmayı reddeden kafirler -varlığı bile sabit olmayan- UFO'ları ilah edinmek gibi bir yanlışa düşmektedirler. Evet, bir tek Allah’ı kabul etmeyen, zerreler ...
"Eğer cehennemi iğne deliğinden bile görseydiniz, başınızı secdeden kaldırmazdınız." anlamında bir hadis var mıdır?
Güvenilir hadis kaynaklarında, soruda geçen anlamda bir rivayet bulamadık.  Ancak bazı hadislerde bu anlamı çağrıştıran ifadeler vardır. Bunlardan biri şöyledir:  Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûl-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ...
Açıktan hicret edecek kadar cesaret timsali olan Hz. Ömer, Mekkelilere elçi olma teklifini, akrabaları olmadığı gerekçesiyle neden kabul etmemiştir?
Hudeybiye Antlaşması öncesi Kureyşliler, önce Huzaalı Büdeyl b.Verka ve birkaç kişiyi, sonra o sırada Mekke’de bulunan Taifli Urve b. Mesut’u Rasululllah’a elçi olarak gönderdiler. Ancak Urve ile de problem çözülmedi. Urve’den sonra, Kureyş Hıraş b. Ümeyye’yi, ...
Son Cevaplananlar
Varant alımı satımı caiz mi?
Varant, elde bulunan bir mal değildir, belli bir süre içinde bir malı alma ve satma hakkıdır. Malın mevcudiyeti bile belli değildir, her şey kâğıt üzerinde cereyan ediyor, alan satan fiyat hareketlerinden istifade ederek para kazanıyor veya kaybediyor. Bu işi yönetenler ise ücret ...
Kaderin üstünde kader vardır, sözü küfür müdür?
 “Tevil varsa tekfir olmaz” bir kuraldır. Bu sözü söyleyenlerin maksadı  kaderi inkar değildir, tam aksine nihaî olarak Allah’ın ilmine dayanan kaderin geçerli olduğunu beyandır. Bundan küfür lazım gelmez, dinlemekte de bir sakınca ...
Faizi öğretmek ve öğrenmek haram mı?
Sihiri, yapmak için öğrenmek haramdır. Ne olduğunu bilmek ve gerekirse ondan korunmak için öğrenmek haram değildir. Faize karşı olanların da faizin ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını bilmesi gerekir. Bilgi vermek "bunu haramda kullanın" demek değildir.  Kim ...
Suriyeliler ve vatandaşlık konusuna bakışımız nasıl olmalı?
Bu genellemeli ithamlar haksızlıktır, günahtır, bühtandır. Her topluluğun iyileri ve kötüleri vardır. Kurunun yanında yaş da yakılamaz. Müslümanların vatanı bütün Müslümanlara açıktır, aksine bir zaruret bulunmadan yerleşmeleri (vatandaş olmaları) ...
Kişi nerede öleceğini kesin olarak bilebilir mi?
Sorunun cevabına, son kısımdan yani, bir hata var zannıyla başka hatalar da olabilir düşüncesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu belirterek başlamak uygun olacaktır. Halbuki doğru olan yaklaşım, her yönden hakka, doğruya dayanan, hakkı ve doğruyu ilke edinen yalandan, ...
Allah seni koruyacak, ayeti, Hz. Muhammed’in zehirlenmesinden önce mi indi?
İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Maide suresi 67. ayetin, Mekke fethi ve Hayber gazvesinden önce indiğini tespit etmişlerdir. (bk. Saîd İsmail, Hakîkatu'l-Hılâf, Carbondale 1983, 25, 26) Hz. Peygamber (asm) Hayber Savaşı sırasında zehirlenmiştir. Bu savaş Hicrî 7. yılın ...
Üvey annenin kız kardeşiyle evlenilebilir mi?
Üvey teyze mahrem değildir. Üvey teyzeye nikâh düşer ve evlenilebilir. Annenin kız kardeşi teyzedir. Teyze ile evlenmek haramdır. Ancak, bir insanın babasının onu doğurmayan hanımı, yani üvey anne, anne değildir. Anne olmayınca da onun kız kardeşi teyze değildir. Onunla ...
İnsanlık Hz. Adem'den gelmedi mi? 
Evet, insanlık Hz. Adem ve Hz. Havva’dan gelmiştir.  İbn Kesir’in tefsirinde, soruda geçen iddiayla ilgili hiçbir bilgi yoktur.  İbn Kesir’in ayetle ilgili tefsirin tamamı aynen şöyledir: “Ey insanlar; sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini vareden ve ...
Hikmetsiz gibi görünen şeylere nasıl bakmalıyız?
Cenab-ı Hakk’ın her fiilinde ve her işinde bir değil, binlerce hikmet, maslahat ve gaye vardır. Biz herhangi bir varlığın yaratılış hikmet veya gayelerinin hepsini bilebilir miyiz? Hayır.  Niçin?  Çünkü bizim varlıklar hakkındaki ilmimiz ve bilgimiz çok ...
Hayatta 3 şey kişinin özüne zarar verir, sözü hadis midir?
Sorudaki aynı ifadeye rastlayamadık. Ancak benzer bir rivayetteki ifadeler şöyledir: Üç şey kurtarıcıdır, üç şey de helak edicidir: Üç kurtarıcı şunlardır: Öfke halinde de, hoşnutluk halinde de âdil davranmak, açıktan da gizliden de Allah'tan korkmak, zenginlikte de ...
Son Cevaplananlar