Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Bir mezhebe uymamız gerekir mi? (Mezhepler Kitabı) - Sinan YILMAZ
Önsöz Asrımız maalesef birçok manevi hastalığı içinde barındırmaktadır. Ahir zaman olması sebebiyle manevi hastalıklar hızla yayılmakta, panzehir hükmündeki ilimlerden yoksun olanlar da bu hastalıklara yakalanarak uhrevi hayatlarını perişan etmektedirler. Bu ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz.   Birlik ve ...
Hz. Peygamberin Çevre Korumaya Yönelik Tedbir Ve Uygulamaları
İslamın çevre anlayışını belirttikten sonra çevreyi koruma sadedinde Aleyhissalatu vesselamın sünnetinde rastlanan bazı fiili tedbirleri belirtmemizde fayda var: 1- Yakın Çevre İle İlgili Tedbirler: Yakın çevre deyince, beden, elbise, mesken üçlüsünü anlayabiliriz. Çünkü ...
Kur`an`ı Arapça Okumanın Hikmetleri
Kur`an-ı Kerim`i indirildiği Arapça ile okumanın fayda ve hikmetleri sayılamayacak kadar çoktur. Onlardan sadece bir kaç tanesini arz ediyoruz: 1. Kur`an`ı orijinal Arabçası ile okuyan ibadet etmiş olur, bu okuma insanı Allah`a yaklaştırır, anlamaksızın dahi olsa okuyorsa sevap ...
Çocuk Ruh Sağlığı Açısından Din Eğitimi
BAZI EĞİTİMCİLER çocuklara küçük yaşlarda din eğitimi vermenin laikliğe aykırı olduğunu, ancak ergenlik çağına geldiğinde hür iradesi ile buna kendisinin karar vermesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Bu görüş, gerçekçi bir yaklaşım değildir. Ateist bir anne veya baba din ...
Şefaat dilemek ve şirk
“Hazret-i Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma “Makam-ı Mahmud” verilmesi, umum ümmete şefaat-ı kübrasına işarettir.” Şualar “Senin rûz-i mahşerde böyle bir şefîin var. Bu şefaatini kendine celbetmek için, sünnetine ittiba et!” Mektubat Hak ve hayır, vasat olan, ...
Barış Dini İslam
Savaş ve barış. Birbirine taban tabana zıt iki kavram. Tıpkı gece ve gündüz, siyah ve beyaz, soğuk ve sıcak gibi. Zıt kutuplarda yer alan bütün özellikler, sürekli birbiriyle didişme, çekişme ve diğerine galebe çalma eğilimindedir. İşte bütün zıtlıklar gibi, savaş ve ...
Elveda Ramazan, Hoşgeldin Bayram
Bayram bir sevinç ve neşe günüdür. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü'minler arasında alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. O günde yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır. Bayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en güzel ...
Gufranla Tüllenen Ay
Hiç dinmeyen bir neş'e, hiç bitmeyen bir zevk, hiç eksilmeyen bir aşkla, tütüp giden bir ay varsa o da Ramazandır. Bir sene içinde geçen bütün nazlı mevsimlerin, ayların özünü, ruhunu, gerçek manâsını ve onlardan süzülmüş, toplanmış usareleri en tatlı bir şive ile sunan ...
Bir Kere Daha Ramazanlaşırken
Gönüllerimizde hüzün ve zevki iç içe yaşadığımız bir dönemde; gözlerimizi yummuş, ruhlarımızla yeni bir gufran ayını süzüyoruz. Bu ışık ayının hem hülyâ hem de tahassür dolu ikliminde his ve hayâl dünyamızı hem bir ilkbahar hem de bir sonbahar gibi ...
"Sizden biriniz arkadaşına kızacak olursa, ona iftira etmesin; annesine, babasına, milletine sövmesin. Fakat sövme ihtiyacını duyuyorsa, o zaman: 'Sen cimrisin yahut korkaksın, yalancısın, yaramazsın.' desin."
(Kenzü'l-Ummal, Hadis No: 8134)
Editörün Seçimi
Günümüzde neden kavimler helak olmuyor mucizeler yaratılmıyor?
- Önce Hz. Muhammed’in ümmetinin toptan helak olunmayacağına dair ilahi garanti vardır. Çünkü bu ümmet son ümmettir. Bu da helak olursa kıyamet kopar demektir. - Bununla beraber, eskiden olduğu gibi, bugün de nice topluluklar depremlerle, sel felaketleriyle, tsünamilerle, ...
Alem, Alem-i Emir, Alem-i Misal, Alem-i Gayb, Alem-i Berzah gibi alemler ne demektir?
Âlem: Kâinat, mevcudat, bütün cihan, Allah’ın varlığına delil olan, alâmet teşkil eden her şey, gibi anlamlara gelir. Âlem için, “mahlûkat, kâinat, masiva, mümkinat” gibi mânâlar veriliyor. Şu var ki,  “varlık âlemi, yahut mümkinat âlemi” dediğimizde, ...
Kurban kesmeyip de parasını sadaka olarak fakirlere, hayır kurumlarına bağış veya öğrencilere burs olarak versek olur mu? Yoksa illa kurban kesilmeli mi?
Kurban kesilmeyip parası öğrencilere burs olarak verilemez. Bu şekilde yapıldığında vacip olan kurban kesme ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Bu kurbanın parası bir fakire veya öğrenciye verilse, o zaman vacip borcu devam eder, sünnet olan sadaka sevabı kazanılır. Kurban kesmek, ...
Başkasında alacağı olan kişi, elinde kurban için yeterli para yoksa nasıl hareket eder?
Alacaklar üç kısımdır;  1. Kuvvetli Alacak: Bunlar, borç olarak verilen paralar ile ticaret mallarının bedeli olan alacaklardır. Bu alacaklar, borçlular tarafından ikrar edilirse veya borcu ispata yarayan kesin delil varsa, alacaklı  her yıl kurbanını kesmesi ...
Kadın erkek karışık ve davullu-zurnalı, çalgılı düğünlere katılmak caiz midir? İslâm'a / sünnete uygun düğün nasıl olmalıdır?
Evlenmek, Peygamberimizin (asm.) hem kavlî, hem de fiilî sünnetidir. Bunun için evliliğin bütün safhaları; nişandan nikâha, çeyizden düğüne kadar nasıl olacağı, nasıl yapılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği bütün teferruatıyla hadislerde bildirilmiştir. Düğün ...
Kadın ve erkeğin internet üzerinden tanışıp konuşmaları caiz mi? Beraber gezip eğlenebilirler mi?
Bir Müslümanın başka Müslüman kardeşleriyle, ister karşılıklı isterse sanal ortamda olsun konuşup dertleşmesi güzel bir şeydir. Ancak bu aynı cins olanlar içindir. Bir erkeğin bir kadınla konuşması ise bazı yönlerden dikkat etmeyi gerektirir. Örneğin aşk, sevgi, ...
Büyünün ve sihrin hakikati ve etkisi var mıdır?
Sihir ya da büyünün insanlık tarihinde fiilen var olduğu, Bâbil döneminden beri bilinip bazı çeşitlerinin uygulandığını biliyoruz. Ancak, sihirbazlar, büyücüler tarafından çeşitli maksatlarla yapılarak bazı etki ve sonuçları iddia edilen, kendilerine diğer insanlardan ...
Kurban bayramında bir kişi birden fazla kurban kesebilir mi?
Evet kesebilir. Kurban kesmek, ilk insanla beraber başlamıştır. Hz. Adem’in çocukları Allah için kurban kesmişlerdi, ama birisinin niyeti halis olmadığı için onun kurbanı kabul edilmemişti. Kardeşinin kurbanı ise kabul edilmişti. Diğeri de onu kıskanmış ve öldürmüştü. ...
Hz. Kaka diye birisi var mı?
el-Ka‘ka‘ b. Amr b. Mâlik et-Temimi (ö. 40/660 [?]), Hulefâ-yi Râşidîn devrinin ünlü kumandanlarından biridir. Bazı hadisçiler sahabi olduğu görüşündedir. Ancak okunuşu Kaka şeklinde değil, Ka'ka' şeklindedir. Orjinali şöylerdir: القعقاع Yahudilerin ...
Bir şeyi yapmayacağına yemin edip yaptığı takdirde on gün de oruç tutacağını adayam kimse hem yemin keffareti verip hem de on gün adak orucu mu tutması gerekmektedir?
Kur’an’da, verilen sözün yerine getirilmesi hakkında: “Yeminlerinizi koruyunuz” (Maide, 5/89), “Allah adına yaptığınız ahitleri yerine getirin. Allah’ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir” (Nahl, 16/91) ...
Son Cevaplananlar
Kureyş kadınları diğer kadınlardan üstün mü?
- Hadis için bk. Buhari, Nikah,12; Nefekat, 10; İbn Hanbel, 5/92. - Bu hadisin vürut sebebi, yani söylenme nedeni şudur: Hz. Peygamber (asm), kendi kavminden (Kureyşlerden) kocası ölmüş 5-6 yetimi bulunan bir kadınla evlenmek istemiş, kadın: “Ey Allah’ın resulü! Allah’a ...
Cami şartlarından ne derece faydalanılabilir?
Camilerimiz; hem ibadet yerlerimiz, hem de ilim-irfan öğrendiğimiz mekteplerimizdir. Camide namaz kılmak ibadet olduğu gibi ilim öğrenmek de ibadettir. Nitekim Peygamber (asm) Efendimiz mescid-i nebeviye ek bir gölgelikte sayıları 400-500’ü bulan Suffa ashabını ...
Geçmişin intikamını almak günah mı?
Her insan, hakkını koruma adına zalimin cezasını kendisi vermeye kalkarsa, o toplumda fitne ve kargaşa meydana gelir. Soruda geçen hadis rivayeti şöyledir: “Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer ona gücü yetmezse diliyle, diliyle de yapamazsa ...
Devletin malı, varislerine hediye edilebilir mi?
Hayır caiz olmaz, devlete iade etmesi gerekir. Gulûl, ganimet malına hıyanet etmek anlamında bir fıkıh terimidir. Sözlükte “gizlemek, bir şeyi gizlice almak, hırsızlık yapmak; hıyanet etmek” mânalarına gelen gulûl kelimesi, örfte umumiyetle “ganimet malına hıyanet ...
Balina yüzgeçlerinin kemikli yapıda olmasının hikmeti nedir?
Ateist evrimciler evrimin olduğunu, canlıların silsile halinde birbirinden meydana geldiğini peşin olarak kabul ederler. Yani onlar daha başta balinayı, istedikleri o yere oturturlar, ondan sonra, bunların vücutlarında gördükleri bir takım organları, bu düşüncelerine delil ...
Tecavüze uğrayan kadına ceza verilir mi?
- Tecavüze uğrayan kadın, zaten mağdurdur. Ona ceza verilmez. Ailenin de onu suçlu görmemesi gerekir. - İslam hukukunda “İkrah” kavramı cebir için kullanılır. İster erkek, ister kadın herhangi bir suça zorlanırsa, özgür iradesi dışında cereyan eden bu suçtan dolayı ...
Yanar Dağlar ile ilgili bir ayet var mı?
Yanar dağ ile ilgili açık bir ayet veya hadis rivayetine rastlayamadık. Bununla beraber, “Sakinlerini sarsmasın diye yere sabitlenmiş ulu dağların (revasi) konulduğunu” (Lokman, 31/10), “Dağların birer kazık (evtad) olarak yaratıldığını” (Nebe, 78/7) ifade eden ...
Muavvizeteyn kabri nurlandırır, şeytanı uzaklaştırır sözü hadis mi?
- İlgili hadis rivayeti, kaynaklarda geçmektedir. (bk. Deylemi; 1/84-hno: 266; Kenzu’l-Ummal, hno: 2742) Bu rivayetin asıl kaynağı sayılan Deylemi’de sahihler yanında zayıf hadislerin de bulunduğu bilinmektedir. Bu hadis rivayetinin -sahih olup olmadığı konusunda- tashihini ...
Kocasının vücudu irinle kaplı olsa da kadın tüm irini diliyle yalayarak temizlese, hadisi sahih mi?
- Bu hadis rivayeti, Taberani, Ahmed b. Hanbel, Bezzar ve daha başka kaynaklarda yer almıştır. (Misal olarak bk. İbn Hanbel, hno: 12614) - Bu konuda farklı senetlerle gelen rivayetlerin çoğu zayıf kabul edilmiştir. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, hno: 7640; 7641, İbn Adi, el-Kamil, ...
Şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için dostlarına telkinde bulunurlar, ayetin iniş sebebi nedir?
İlgili ayetin meali şöyledir: “Üzerine Allah 'in ismi anılmamış (olarak ölen veya boğazlanan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu büyük günahtır. Doğrusu şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına telkinde bulunurlar. Şayet onlara itaat ederseniz hiç şüphesiz ...
Son Cevaplananlar