Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Çocuk Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım
KABUL DİLİ VE ETKİN DİNLEME Çocuklar canlarını sıkan şeyleri anne babaları ile neden konuşmak istemezler? Neden, çocuklarıyla yakın ve çatışmasız bir ilişki sürdürebilen anne babaların sayısı çok ...
Kandil gecelerinin oruçları ne zaman tutulur, geceden önceki gün mü sonraki gün mü?
Kandil gecesi akşam namazından başlar sabah namazına kadar devam eder. Geceden önceki ve sonraki gündüz de oruçlu olmak en güzelidir. Ancak tek gün oruç tutulacaksa geceden sonraki gün oruç tutulması daha faziletlidir. Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve ...
Miraç Kandili
Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir ...
Miraç kandili nedir; değerlendirilmesi hakkında bilgi verir misiniz? Kandil geceleri nasıl değerlendirilmeli, hangi ibadetler yapılmalıdır?
MİR'ÂC KANDİLİ Allah’ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)’in rûhen ve bedenen, Burak (1) isimli semavî bir binite binerek Cebrail ile birlikte Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’ya (Beytü’l–Makdis) kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna –ki ...
Nebiler Ve Şehidlerin Gıbta Ettiği Kimseler
“Mutlaka Allah’ın kullarından bazı insanlar vardır ki, Onlar ne Peygamber ne de şehittirler. Fakat kıyamet gününde, Allah katındaki makamlarından dolayı nebiler ve şehitler onlara gıbta edeceklerdir.” Sahabeler dediler: “Ey Allah’ın Rasulü bize haber ver, Onlar ...
Allah Neden Sebepleri Çalıştırıyor?
Her şeyin sebeplerle meydana geldiği bir âlemde yaşıyoruz. Yağmur buluttan, meyve ağaçtan, insanlar anne ve babadan bu âleme geliyorlar. Acaba, bütün bu sebepler, kendileriyle meydana gelen şeylerin yaratıcısı mıdır? Onlar olmasa neticeler olmaz mı? Bu konuda Mevlâna şunları ...
Üç Aylara Girerken
"Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî ...
Recep Ayı
Receb, tazim ve saygı anlamına gelir. İslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir ...
İslâm’ın cihad anlayışına bir açıklama
“Kim (cihad bahanesiyle) bir evde darlık (ve sıkıntı) meydana getirir veya bir yolu keser ya da bir mü’mine eziyet verirse, onun yaptığı cihad değildir.” (Ebu Davud, Cihad, 89)  Mekke döneminde Müslümanlar zayıf ve güçsüz oldukları için, Allah, onları ...
Nübüvvet-Velayet Farklılığı Açısından Sahabelere Yetişilmez.
Bir sultanın iki türlü konuşması vardır. Birincisi: Sultan halkından birini, özel bir iş için, hususi bir ihtiyaçdan dolayı, telefonla arar, onunla konuşur. Burada umumi otorite ve saltanatın icabı olan bir haşmet ve şevket yoktur. İkincisi: Sultan devlet protokolündeki ...
"Üç kişi yolculuğa çıktığında, içlerinden birini başkan seçsinler."
(Ebû Dâvûd, Cihâd, 87)
Editörün Seçimi
Kız çocukları dokuz yaşında evlenebilir mi?
Fıkıh açısından teorik olarak bebek de yüzellilik ihtiyar da evlenebilir. Ancak evlilik hayatında problem olabilecek derecedeki yaş farklılıklarına kefâet (denklik) açısından bu konuda dikkat edilmelidir. İslâmda evlenmenin faydaları olarak, huzur bulmak (Rûm, 30/21), insan ...
Dua konusunda, kavlî; duayla birlikte fiilî duanın da kabul için gerekli olduğu söyleniyor. Bu "fiilî dua" kavramı nereden çıkmıştır?
Fiilî duanın varlığını gösteren bir çok kaynak vardır: a. Aklî kaynak: Allah, Hakim isminin gereği olarak, yeryüzünde meydana gelen tüm olayları belli sebeplere bağlamıştır. Dünyadaki ve evrendeki her şey Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara göre işler. Gözün ...
Ölmeyi istemek ve intihar etmenin günahı nedir?
Bu hususta Allah Resulü (a.s.m)'nün ifadeleri aynen şöyledir. Hz. Enes (r.a) anlatıyor. Resulullah (a.s.m) buyurdular: "Sizden hiç kimse, maruz kaldığı bir zarar sebebiyle, ölümü temenni etmesin. Mutlaka onu yapmak mecburiyeti hissederse, bari şöyle söylesin: 'Rabbim! ...
Başımıza gelen hastalık ve musibetlere sabretmek için neler tavsiye edersiniz?
"İbadet iki kısımdır: Bir kısmı müsbet, diğeri menfî. Müsbet kısmı malûmdur. Menfî kısmı ise, hastalıklar ve musibetlerle musibetzede za'fını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahîmine ilticakârane teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp hâlis bir ubudiyet yapar. Bu ...
Hızır (as) kıssasında bir çocuğu öldürdüğünü okuyoruz. Musa (as)'a neden olarak da çocuğun kafir olup ilerde onları saptıracağı gösteriliyor. Yani suç işlenmeden cezalandırılması söz konusudur?
Cevap 1: Hz. Hızır’ın (as) genç çocuğu öldürmesi, Allah’ın izniyle Azrail’in rûhları kabzetmesi gibidir. Allah emretmiştir, Hızır da bu emri yerine getirmiştir. Bu hikmetlerle dolu yolculuktan, insanların günlük hayatta karşılaştıkları bir takım olayların, bazan ...
Şeriat nedir, nasıl yaşanır; bu asırda şeriat geçerli midir?
İslam dini, diğer konularda olduğu gibi idari mekanizma hususunda da görüş belirtmiştir. Devlet yönetimi ile ilgili belli ilkeler koymuştur. Ayrıntı kısımlarda bu ilkelere bina edilerek uygulanır. Adalet, hukuk, insanların haklarını ihlal etmemek, devlet yönetimini kötüye ...
Allah'ın kanunu ile insanın koyduğu kanun arasındaki fark nedir?
Cenâb-ı Hakk'ın peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla, kullarının uymak zorunda olduğunu bildirdiği ilâhî emir ve yasaklara ilahi kanun denir. İlâhî kanunlara, ayrıca şer'i kanun, şerîat da denir. Elmalılı Hamdi, beşerî kanunla ilâhî kanunu şöyle mukayese ...
Hangi mezhebe göre erkeğin dizlerinin üstünün görünmesi caizdir?
Allah Kur`ân-i Kerîm`de, Peygamberimiz`in kadınlarına hitaben: "Evlerinizde ağırbaşlılıkla oturun. İlk Cahiliye Dönemi kadınlarının kırıla döküle, süslerini göstere göstere yürüyüşü gibi yürümeyin" (Ahzâb 33/32.) buyurur. Nûr Sûresi`nde: "Mü`min kadınlara da şöyle ...
Bir asker düşmana esir düşmemek veya işkence görmemek için kendini öldürürse bu intihar hükmüne mi girer?
Hayat, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği en büyük nimettir. İnsan dünyadaki kulluk görevini, bu nimet sayesinde yerine getirir. O halde intihar ederek, Allah'ın verdiği bu nimetin elden çıkmasına sebep olmak büyük bir cinayettir. Başkasının hayatına zarar vermek nasıl haram ve ...
Ayette, Meleklerin ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler olarak yaratıldığı bildiriliyor. (Fâtır, 35/1) Nurdan yaratılmış varlığın kanatlara ne ihtiyacı olabilir?
“Hamd o Allah'a mahsustur ki, gökleri ve yeri yoktan var etmiş, melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılmıştır. O, yarattıkları için neyi dilerse onu arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir." (Fâtır, 35/1) Mealini verdiğimiz ayette, ...
Son Cevaplananlar
Ahiret olmasa akıl insanın başına bela mı olur?
a) Önce hepimiz Risalelerdeki misallere baktığımız zaman, ahirete inanmayan bir aklın ne kadar bela olduğunu görüyoruz. Bizim akıl ve basiret gözüyle hak ve hakikat olduğunu gördüğümüz bir meseleyi, görmediğimiz, bilmediğimiz bir konuyla karşılaştırmamız o gerçeğin ...
Allah'a Hazret denilir mi?
Hazret, saygı ifadesi olarak, Allah Teala, Peygamberler ve alimler için kullanılır. Hzret-i Allah, Hak Teala Hazretleri, Hazret-i Âdem, İmam azam Hazretleri, Hazret-i Mevlana gibi. Yüce Allah, Aziz Allah demek nasıl caiz ise Hazret-i Allah demek de caizdir ve bir saygı ...
Hacet namazı kaç rekattır?
Hacet Namazı, bir ihtiyacın giderilmesi veya arzulanan bir hususun yerine gelmesi için kılınan namazdır. Farklı bazı rivayetleri (bk. Heysemî, 2/278-279; Zebîdî, 3/471-472) esas alan alimlerimiz, hacet namazının meşruiyetini kabul etmiş, ancak kaç rekat kılınacağı hususunda ...
Ya şedidel batşi duası okunur mu?
Bu konunun uzmanı değiliz; anlaşılan siz de bu konuyla ilgileniyorsunuz. Biz bu konuda İslam perspektifinden bir kaç noktaya işaret edeceğiz: a) Bu tür işlerle uğraşmak, daha önemli işlerle meşgul olmaktan alıkoyduğu için ömür sermayesini berhava etmek manasına gelir. b) ...
Vallahi bu yemeği yiyeceksin, vallahi bu yemeği yemeyeceğim diye yemin etmek?
- Hanefilerin dışındaki cumhura/ üç mezhep alimlerine göre, yeminin ölçüsü kalbin niyetidir, kasıttır. Bu sebeple, eğer sorudaki yemin şekli, kasıtlı ve bilerek yapılmışsa, “vallahi yersin” diyenin de “Vallahi yemem” diyenin de yemin kefareti ödemesi gerekir. Bu konuda ...
Hz. Muhammed her şeyi bilir mi?
a) Bu soruda iki şey soruluyor: Hz. Muhammed (sav)'e  evvelin ve ahirin tüm ilimlerinin öğretilmesi ve bunun Miraçta tahakkuk etmesi. b) Taberani’nin rivayetinde yer alan “Ben her şeyi bildim ve gördüm” manasındaki ifade, her şeyden önce Miraç’ta değil, bir rüyada söz ...
Secde 8. ayette, meninin özü olan sperm mi kastedilmekte?
Döllenme öncesi aşamaya Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde değinilmiş ve bu ayetlerde "meni" (Kıyame, 75/36; Vakıa, 56/58) , "main dafik (fışkıran su)" (Tarık, 86/6) ve "main mehin (değersiz, dayanıksız ve hakir bir su)" (Secde, 32/8; Mürselat, 77/20)  ifadeleri ...
Kim beni anarsa beni bulur, sözü kudsi hadis midir?
Soruda geçtiği şekliyle bir rivayet bulamadık. Burada geçen bazı ifadelerin de içinde bulunduğu bazı rivayetler İmam Gazali’nin İhya’sında geçmekteyse de, Iraki bu rivayetlerin aslının olmadığını söylemiştir: Davud'un haberlerinde Allah Teâlâ'nın Hz. Davud'a ...
Laiklik kafirlik midir?
- Evvela şunu belirtmeliyiz ki, İmam Gazali’nin söz konusu iki eserinde de araştırma yaptık, ilgili bilgiye rastlayamadık. Kim bu bilgiyi oralarda görmüşse, tam yerini göstersin ki, biz de görelim ve ona göre bir değerlendirme yapabilelim. - Bununla beraber, belli şahısların ...
Yahudi fitnelerine karşı nasıl tedbir almalıyız?
Yahudilerin fitnelerine karşı yapılması gereken tedbirlerle ilgili bir kaynağı bilemiyoruz. İslam’da “en-necatu fi’s-sıdk” kurtuluş doğruluktadır prensibine göre, fitnelere karşı fitne oyunlarını kullanmak doğru değildir. Önemli olan Yahudilerin kullandıkları ...
Son Cevaplananlar