Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Vedalaşırken "kendine iyi bak" demek sünnete uygun mudur?
Bizim geleneğimizde bir kimse ile buluştuğumuz veya rastlaştığımızda selam veririz, duruma göre hal hatır sorarız, ayrılacağımız zaman da “Allah'a ısmarladık, kalın sağlıkla, Allah'a emanet olun…” deriz, muhatabımız da bunlara uygun sözler söylerdi. Şimdiler de ...
Ruh Çağırmak
İnsan ruh ve cesetten meydana gelmiştir. Elektrikli aletler için cereyan ne ise, bedendeki azalar için de ruh odur. Sözgelimi bir ampulü parçaladığımızda ondaki cereyana bir zarar vermiş olamayız. Parçalanan ampul artık etrafı aydınlatamaz. Fakat onun parçalanması cereyanın ...
Kurban Karşıtlığı
ÖZELLİKLE son on yıldır, medyada giderek yoğunlaşan şekilde kurban karşıtlığı yapılmadan geçirilen bir yıl hatırlamıyorum. Yok ‘vahşet’ti, yok ‘şokla kurban’dı; bir türlü şöyle huzurlu bir şekilde Kurban Bayramı geçiremez olduk. Umarım, bu sene Kurban ...
Ben İnsanım
Akik, bir taştır. Gül, bir çiçektir. Arı, bir böcektir. İblis, bir şeytandır. Hâme, bir cindir. Cebrail, bir melektir. Ben, bir insanım. Kendi türünü temsil eden bu varlıklar arasında yerim neresi benim? Kimim ve kimin içinim? “Nefsini bilen, Rabbini bilir.” Madem öyle, ...
Kur`an ve Psikiyatri
Psikiyatri son zamanların yıldızı yükselen bilim dalı. Birçok insan, insanı ve hayatı psikiyatrinin veri ve kavramlarını esas alarak değerlendirmeye çalışıyor. Bu nereye kadar doğru? SORU: Freud’un görüşleri ile İslam alimlerinin nefis kavramı hakkındaki ...
Sevgililer gününde kişinin hanımına hediye almasında herhangi bir sakınca var mıdır?
Gerek sevgililer günü gerekse de yılbaşı, takvim, tarih, tatil, eğlence, şenlik ve bunlarla ilgili âdetler bir milletin kültürüdür. Kültür din ve ideolojinin bedenlenmesi, ete kemiğe bürünmesidir. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer birileri din ile ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz.   Birlik ve ...
Günaha Karşı Tövbe
İNSAN GÜNAH işleyebilen bir varlık. “Benim günah işlemem mümkün değil.” diyebilen hiç kimse bulunmuyor. Her insan, şu veya bu şekilde, az veya çok, günah çukuruna yaklaşıyor, bazen de içine düşüyor. Bizler, akıl ve kalb dengesi içinde hayatımızı sürdürüyoruz. ...
Anarşi ve Gençlik
Anarşi : karışıklık, kargaşalık, düzensizlik. Anarşilik: karışıklık çıkarmak, insanları kanunsuzluğa itmeye çalışmak Anarşist: düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu. Genellikle anarşi ve terör kelimeleri birbiriyle karıştırılır. Anarşide daima kaos ve ...
Yılbaşı kutlamanın dinimizdeki yeri nedir?
Konuya birkaç yönden cevap vermek daha uygun olacaktır: Bu konuyu iyi kavrayabilmek için önce şu ayet ve hadisleri göz önüne getirmek gerekir: 1. "İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah`tan korkup ...
“Mümin müminin aynasıdır, mümin müminin kardeşidir, (ihtiyaç duyduğunda) onun geçimini temin eder / zarardan-ziyandan korur ve arkasından da / gıyabında da elinden geldikçe onu savunur."
(Ebu Davud, Edeb, 49)
Editörün Seçimi
Tefsir dersleri yapanlardan bazıları Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Ali Şeriati gibi reformcuları örnek veriyor; tavrımız ne olmalıdır?
Şahıslar hakkında konuşmak ve bir değerlendirme yapmakta fazla isabet olmayabilir, yanlış anlaşılabilir. Söz konusu isimlerin hepsi Müslümandır. Her Müslüman gibi, onların da sevapları, hataları vardır. Bilerek İslam’a hıyanet etmeyecek imana sahip olduklarını ...
Kadının hakları nelerdir? İslamın kadınlara bir baskı ve kısıtlama getirdiği iddalarına ne dersiniz?
İslam öncesi devirlerde kadın bir insan bile sayılmıyordu. İslam dini, kadını olması gereken konuma yükseltmiştir. Özgürlük kişinin, nefsinin ve şeytanın istediği gibi yaşaması değildir. Aksine onu yaratanın istediği gibi yaşamasıdır. Çünkü, Allah'ın isteğine uymayan ...
Allah Resulü (asm) suikastları ne için yaptırdı?
Hz. Peygamber (asm) bazı savaş suçlularını, Ebu Izze gibi, düşmanla iş birliği eden ve onları Müslümanlar aleyhine kışkırtan Yahudi Şair  Ka'b b. Eşref'i, bir devlet başkanı olarak emir verip öldürtmüştür. Ka'b b. Eşref şiirleriyle Hz. Peygamberi (asm) ve ...
Bediüzzaman Said Nursi kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ Risale-i Nur’un müellifi Bediüzzaman Said Nursî hayatını üç devreye ayırır: Doğumundan Risale-i Nur’u telif etmeye başlama tarihi olan 1926 yılına kadarki hayatını Eski Said, bu tarihten 1950’ye kadar olan kısmını Yeni Said, 1950’den sonraki ...
Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun tefsirini yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir(Ali imran, 7) ayetine göre, tefsir yapmak caiz değil mi?
İlgili ayetin meali şöyledir: “Sana kitabı indiren O'dur. Onun (Kur'an) bir kısım âyetleri muhkemdir, ki bunlar kitabın esasıdır; diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te'vil etmek için ondaki ...
 Yüce Allah hakkında, neşe, sevinç, ferah, memnuniyet gibi isimler söyleyebilir miyiz?
- Allah’ın isim ve sıfatları, Kur’an ve hadislerde belirtilmiştir. Neşe kelimesini çağrıştıracak bir isim ve sıfat söz konusu değildir.  “En güzel isimler Allah’ındır, o halde bu isimlerle onu çağırın, ona dua edin. O’nun isimleri konusunda haktan sapanları ...
Talak suresi 4. ayete göre, hayız görmemiş kızlarla evlenip ilişkiye girilebilir mi? Büluğa ermemiş kız ergin olmadığından, nikahta rıza meselesi nasıl çözülür?
İslam, insanların dünya ve ahiret hayatlarında mutlu olmalarını sağlayan prensiplere sahiptir. Bu hakikat onlarca ayet ve hadiste görmek mümkündür. O halde, İslam dininde insanların zararına olan bir hükmün varlığını düşünmek isabetli olamaz. Öyleyse, erkek veya ...
"Cennet annelerin ayakları altındadır." Bu hadis bütün anneler için geçerli midir?
Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: "Anne cennet kapılarının ortasındadır." (İbn Hanbel, V, 198); "Cennet annelerin ayakları altındadır." (Nesâî, Cihad, 6) “Cennet annelerin ayakları altındadır.” mealindeki hadisin ifadesi, bütün annelerin cennete ...
Seçimlerde oy kullanmanın hükmü nedir; nelere dikkat etmemiz gerekir? Seçimlerde kullandığımız oylardan dolayı mesul olur muyuz?
Bizim görevimiz iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz, vatana faydalı olacağına inandığımız insanlara oy vermektir. Bizim mesuliyetimiz buraya kadardır. Bundan sonraki yapılanlardan seçilen kimseler sorumludur. Beş yıl boyunca idarecileri tenkit etme ihtiyacı duyan millete, ...
Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır?
İlk zamanlarda muta nikahına cevaz verilmiş, daha sonra neshedilmiş olduğundan, sahabeler arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber (a.s.m)’in buna dair ruhsat verdiğini bilen, ama daha sonra neshedildiğinden haberi olamayan bazı sahabîler, bunun cevazına ...
Son Cevaplananlar
Tevbe ve Enfal sureleri hangi konulardan bahseder?
Enfal Suresinde Bedir savaşından, Tevbe suresinde ise Tebük Seferinden bahsedilir. Bununla beraber, Kuran’da bir konudan birden fazla yerde bahsedilebilir. Ayrıca ilahi ilkeler, farklı yerlerde farklı durumlara göre geçebilir.. Soruda geçen konunun daha iyi anlaşılması için her ...
Recep ayında yasak olan kurban hangisidir?
İlgili hadislerden bazıları şöyledir: Bir adam Rasûlullah (ama)’a şöyle seslendi: “Ey Allah'ın Rasûlü biz cahiliye döneminde Receb ayında kurban keserdik bugün için bu konuda ne dersiniz?” Rasûlullah (asm) şöyle buyurdu: “Hangi ayda olursa olsun Allah’ın rızası ...
Gerçekleri saklayanlar kimler ve nasıl saklıyorlar?
Ayetin meali şöyledir: “İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini -kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra- gizleyip saklayanlar yok mu, işte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet okuyanlar lanet eder.” (Bakara, 2/159) Dinî terminolojide lanet "Allah'ın, bir ...
Kur'an, her türlü coğrafi, ırki ve diğer beşeri özelliklerin üstünde mi?
- Kuran’ın her türlü ırki, coğrafi ve diğer beşeri özelliklerin üstünde olması, onlardan hiç söz etmemesi anlamına gelmez. - Kuran’ın ilk muhatabı olan insanların daha aşina olduğu şeylerden söz etmesi kadar makul bir şey olamaz. Muhatabı olan insanın psikolojik ...
Sanem veya senem ismini koymanın bir sakıncası var mı?
Kuran-ı Kerimde tekil olarak sanem kelimesi yoktur, sanem'in çoğulu olan asnâm kelimesi ise putlar manasında olup beş yerde geçmektedir. Sanem Arapça'da put manasına gelir. Türk edebiyatında mecâzi olarak "güzel" anlamında da kullanılmıştır. Mesela Arapça'da sûret kelimesi ...
Cezaları bireyler mi, devlet mi uygular?
Bir şeri haddin tatbik edilmesi için, ilgili suçun şeri delillerle tespit edilmesi gerekir. Bu tespitin doğru olarak yapılması için resmi devlet ricali (padişah, devlet başkanı, vezir, mahkemeler, hakim, kadı gibi yetkili olanlar) tarafından konunun araştırılması lazımdır. ...
Vatana, bayrağa ve silaha yemin edilebilir mi?
Bağlayıcı ve hükme konu olan yemin Allah'ın adlarına yapılan yemindir. Bunun dışında kalan ve kutsal sayılan şeyler üzerine yeminin fıkhî bakımdan bir değeri ve sonucu yoktur. Silaha, bayrağa vb. lerine yemin, pekiştirilmiş söz verme olarak kabul edilebilir. Bu nesneler ...
TOKİ garantörlüğünde başlatılan Gayrimenkul Sertifikası modeli helal mi?
Bağlayıcı ve hükme konu olan yemin Allah'ın adlarına yapılan yemindir. Bunun dışında kalan ve kutsal sayılan şeyler üzerine yeminin fıkhî bakımdan bir değeri ve sonucu yoktur. Silaha, bayrağa vb. lerine yemin, pekiştirilmiş söz verme olarak kabul edilebilir. Bu nesneler ...
Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse ayetleri, kafirler hakkında mıdır?
Müslim’in sahihinde gelen bir rivayetin -aksi ispat edilmedikçe- sahih kabul edilir. Bu sahih rivayete göre, nüzul sebebi, Yahudilerin recimle alakalı yanlış tutum ve davranışlarıdır. Zalim ve fasık kavramları da kâfir manasına geldiği bilinmektedir. Herhalde buradaki ...
Kuran-ı kerimin manası sınırsız mıdır?
Bu konuyu detaylı bir şekilde açıklamak için bir kitap yazmak gerekir. Bununla beraber, meselenin anlaşılmasına katkı sağlayacak bazı  hakikatleri maddeler halinde kısaca açıklamaya çalışacağız. 1) Kur’an’da Her şeyin açıklaması vardır. “Biz bu Kitab'ı ...
Son Cevaplananlar