Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
En Sevilen Öğretmen (ASM)
“O (a.s.m.) Mahbub-u kulûb, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu.” Bediüzzaman Eğitim aşk, şevk, sabır ve gönül işidir; büyük hüner ve maharet ister. İyi eğitimci, gönüllere girmeyi bilir. Gönlüne giremediğimiz çocuğun kafasını ...
Kur'an-ı Kerim Her Zaman Taze ve Gençtir
Kur'an-ı Kerim Her Zaman Taze ve Gençtir(1) Kâinat zaman içinde bir değişim ve gelişim geçirerek, Hak Teâlâ'nın onun için belirlediği sona doğru akıp gitmektedir. İşte bu değişim ve gelişim her doğanı büyütüp geliştirmekte, olgunlaştırmakta ve öldürmekte ve ...
İslam’ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve fitneyi yasakladığını Kur’an’dan delil getirerek ispat eder misiniz?
Kur’an, terörü lanetlemiş, anarşiyi ve fitneyi en dehşetli bir olay olarak nitelemiştir. İslamiyet, her türlü terör, zulüm ve ihaneti yasaklar; her türlü anarşiye, bozgunculuğa şiddetle karşı çıkar. İslamiyet, zarara zararla karşılık vermez. İslam dini, adaleti tesis ...
BİLİM ADAMLARININ ÇOĞU EVRİMİ NİÇİN KABUL EDİYOR?
Bir okuyucumuz aşağıdaki soruları yöneltmiş: “Bilim adamlarının neredeyse tamamı evrim teorisini kabul etmektedir. Sadece dine inananlar kabul etmemektedir. Evrimi kabul eden bu bilim adamları nasıl yanılıyor olabilir? Üstelik bu kişiler sıradan insanlar değil bilim ...
MUHARREM AYI VE ÂŞURA GÜNÜ
"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı ...
Hicri yeni yılımız hayırlı olsun...
  Hicri 1438 yılına giriyoruz. Sorularla İslamiyet ailesi olarak tüm kardeşlerimizin hicri yeni yılını tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, aşağıdaki sorularla ilgili kısaca bilgi vermek istiyoruz: - Hicri takvim nedir; ne zamandan beri uygulanmaktadır? - Hicri yeni ...
Aşure günü, aşure orucu ve aşure tatlısı hakkında bilgi verir misiniz? Aşure günü yas tutmanın bir sakıncası var mıdır?
Arapçada “aşere” on, "âşir" onuncu demektir. Halkımız onuncu gün mânasına gelen “âşir”i, aşure şeklinde telâffuz ederek Muharrem’in onuncu gününe aşure günü ismi vermiş, böylece tarihe de aşure günü olarak ...
Çin'de İslâm'ın 1350 Yılı
TARİHÎ verileri masaya koyduğumuzda, şaşırtıcı gerçeklerle karşılaşmak an meselesidir. İslâm'ın doğuşunu temsil eden Peygamber'in Medine'ye hicreti (622) ile İstanbul'un fethi (1453) arasında yaklaşık 8,5 asırlık bir zaman dilimi var. Fakat İslâm'a çok uzak kaldığını ...
73 Fırka
Hemen her dinde görüldüğü gibi İslam dininin mensupları da farklı mezheplere ayrılmışlardır. Bu mezhepler, Fığlalı nın ifadesiyle "İslam dininin itikadî ve amelî sahadaki düşünce ekolleridir."(1) Mezhep, gitmek anlamındaki Z-H-B kökünden türetilmiş bir kelime olup, ...
Mutezile - Cebriye - Mürcie
Hz. Ali döneminde meydana gelen "hakem olayında" hakemi kabul edenler hariciler tarafından tekfir edilince, müslümanlar arasında "mürtekib-i kebire" yani büyük günah işleyenin durumu gündeme gelir. Hariciler mürtekib-i kebireyi tereddütsüz kafir olarak nitelerler. (1) Mürcie mezhebi ...
“Kimse kimseyi fasıklıkla suçlamasın. Buna hakkı yoktur. Kimse kimseyi küfürle de suçlamasın. Şayet küfür suçlamasında bulunur da, suçlanan kişide böyle bir sıfat yoksa, bu sıfat suçlayan kimseye döner.”
(Buharî, Edeb 44)
Editörün Seçimi
"Zânî, zina ettiği sırada mü'min olduğu hâlde zina etmez; içki içen, içki esnasında mü'min olduğu hâlde içki içmez." hadisini açıklar mısınız?
Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: ''Zina eden kişi zina ettiği sıra, mümin olduğu halde zina etmez. Hırsızlık yapan kişi hırsızlık ettiği sıra, mümin olduğu halde hırsızlık etmez, içki içen kişi içki içtiği sıra, mümin olduğu halde içki ...
Sünnetin önemi nedir, izah eder misiniz?
Müslim, sünnetin ehemmiyetini şu şekilde özetler: "Resûlullah (a.s.m.) ne zaman ve ne durumda ne söylemiş veya yapmışsa, bir peygamber olarak yapmıştır. Yaptığı her iş ve attığı her adım; dalâlet ve kötülükten uzaktır. Bütün söz ve fiilleri, Cenâb-ı Hakk'ın ...
Allah'ın birliğinin Kur`an'da geçen delilleri olduğu halde, Onun varlığının delillerinin Kur'an'da olmadığı iddiasına ne dersiniz?
Aslında insanlık tarihi boyunca Allah’ın varlığının inkârı çok azdır. Genellikle başka nesnelere tapan müşrikler bile doğa üstü bir kuvvet sahibi varlığa/Allah’a inanıyorlardı. Bu gerçeği göz önünde bulunduran Kur’an, daha çok Allah’ın birliğini nazara ...
Allah'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var?
"Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva mertebesine nâil olasınız."(Bakara, 2/21)  ayetinde bu sorunun cevabı verilmektedir. İbadetle ortaya çıkan bir netice var: "İnsanın takva mertebesine erişmesi." İnsan o ibadetle "takva ...
Majid Majidi'nin, Muhammed (sav) adlı filmi hakkında ne dersiniz?
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamayı vermeyi yeterli görüyoruz: Majid Majidi’nin “Muhammed (sav)” adlı filmi tarafımızca izlenmiş olup aşağıdaki kanaatler hasıl olmuştur: 1. Emevî-Haşimî çekişmesi bariz bir şekilde gösterilmiş ...
"Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı" ayeti, Peygamberin mucizelerindendir, denilir. Ancak Ay'ın yarılması olayı kıyamet alameti ise kıyamete yakın olmayacak mıdır?
“Kıyamet saati yaklaşmış, ay da yarılmıştır." (Kamer, 54/1) Burada “kıyamet saati yaklaştı ve ay da yarıldı” buyurularak Asr-ı Saadet'te vukua gelmiş bir mûcizeye dikkat çekiliyor ve ayın yarılmasıyla kıyametin gerçekleşmesi arasında bir ilişki kuruluyor. ...
Hz. Âdem (as)'in ilk insan olduğuna kanıt olan ayetler hangileridir?
Hz. Âdem (a.s.)'in  yaratılışına dair Kur'an ayetleri şu mealdedir: "Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife (bir insan, Âdem) yaratacağım." demişti (Bakara, 2/30). "And olsun biz insanı kuru bir çamurdan, suretlenmîş balçıktan yarattık." (Hicr, ...
Irza geçmenin (tecavüzün) cezası nedir? Tecavüze maruz kalanın veya onun yakınının, namusunu temizlemesinin İslamiyet'te yeri var mıdır? Yoksa bu suçu işleyeni hukuk yoluyla cezalandırmak mıdır?
Hangi suçlu ve hangi zalim olursa olsun, cezası ya dünyada verilir ya da ahirete kalır, ama asla cezasız kalmaz. Zulme uğrayan kimseler ise, hukuki yönden haklarını ararlar, bu yolla haklarını alamazlarsa ahirete bırakırlar. Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesinin ...
İmam Gazali hangi konularda İbni Rüşd, Farabi ve İbn Sina ile fikir ayrılığına düşmüştür?
Bunların Müslüman olduklarında şüphe yoktur. Allah’a, peygamber (a.s.m)’e ve Kur’an’a olan imanlarını gösteren eserlerinin yanında hayatlarında yaptıkları ibadetler ve kulluk görevleri de bunun göstergesidir. Bediüzzaman’ın –özet haldeki- şu ifadeleri de bu ...
İslam'a göre iddaa haram ise, Hz. Ebubekir Rum Suresi gelince, Bizanslılar ile İranlıların arasında geçen savaş için neden iddaya girmiştir?
İslam’da emir ve yasaklarla ilgili hükümler, değişik zamanlarda söz konusu olmuştur. Daha ortaya konmamış bir emrin yerine getirilmesi düşünülmediği gibi, bir yasaktan da kaçınılması söz konusu değildir. Örneğin, beş vakti namaz, oruç, zekât farz olmadan önce ...
Son Cevaplananlar
Hz. Mehdi için aleyhisselam duası edilebilir mi?
Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama, salatü selam getirilirken onun aline, yani mübarek nesline de salat ve selam getirilir. Hatta namazın son oturuşunda sünnet olan salli ve barik dualarını okurken, bütün ümmet Peygamberimizden (asm) sonra “ve ala alihi” diyerek, Onun ...
Okuyup derin derin düşünmeyen kimseye yazıklar olsun, hadisindeki ayetler hangileridir?
- İlgili ayetler, Al-i İmran suresinin 190-194. ayetleridir. - Buhari ve Müslim’de geçen ve İbn Abbas’tan nakledilen bir  rivayette, Hz. Peygamberin gece namazına kalktığında Al-i İmran suresinden- son- on ayeti okuduktan sonra abdest alıp namaz kıldığı bildirilmiştir. ...
Cüz-i irade terimi ilk ne zaman kullanılmıştır?
İrade-i cüziye teriminin ilk defa ne zaman kullanıldığını tespit edemedik. - Kuran ifadelerinin mantukundan olduğu gibi, muvafık ve muhalif mefhumundan, fehvasından, zımnî, iltizamî ve tetabukî delaletinden, mustetbeatu’t-terakibinden, remzî, telvihî, telmihî işaretlerinden ...
Müzzemmil 9. ayet, sadece doğu ve batının diyor, kuzey güney yok mu?
- Doğu-batı (meşrik-mağrib) kavramları, yalnız  bir-iki yöne işaret etmek için değil, özellikle güneş sisteminin harika nizam ve intizamına, güneşin görünürde doğup batmakla, gece-gündüzün hatta mevsimlerin  meydana gelmesine vesile olduğu cihetine dikkat çekmek ...
Ateistlerin hepsi evrimi tesadüfe havale etmiyor mu?
Önce ateist’in manasına bakalım. Ateist; bir yaratıcıya ve ruhani varlıklara inanmayan, bütün dinleri reddeden kimsedir. Ateizm ise, inançları ve bütün dinleri reddeden bir felsefî düşünce tarzıdır. Şimdi ateist bir düşüce tarzını benimseyen bir kimse, her hangi ...
Verş Mushafı'nın kabul görmesinin sebebi rivayetler mi?
- Öncelikle şunu ifade edelim: Verş mushafı ifadesi yanlış anlamalara açık bir ifadedir. Dolayısıyla her imama veya raviye göre mushaf söz konusu değildir. Mushaflar Hz. Osman'ın çoğalttığı ve eğitim öğretimde esas alınması için değişik bölgelere gönderdiği ...
Hz. Muaviye’nin dişi deve hikayesi/kıssası gerçek mi?
Soruya birkaç vecihle cevap verilebilir: 1. Böyle bir hikaye, hadis kitaplarında ve muteber İslam tarihi kaynaklarında yer almamaktadır. 2. Bu uydurma hikayeye göre Kufeli bir Hz. Ali taraftarı Şam'a gelmiş, Şamlı biri "bu senin bindiğin dişi deve bana aittir" diye deveye sahip ...
Karı-koca arası anlaşmazlıkta, hakem yabancı olabilir mi?
İlgili ayetin meali şöyledir: “Eğer karı kocanın birbirinden ayrılacaklarından endişe ederseniz, o vakit, kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf işi düzeltmek isterlerse, Allah onları uyuşmaya muvaffak buyurur. Şüphesiz ...
Allah iyilik yapan kafirleri sever mi?
Bu konuyu bir kaç madde halinde açıklamaya çalışacağız: 1. Bir kimsenin sevilip sevilmemesi, onun taşıdığı vasıflara bağlı olarak tahakkuk eder. Buna göre, “De ki, Allah’a ve resıulüne itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirlerse, iyi bilinsin ki Allah şüphesiz ...
Dinci ile dindar arasında fark var mıdır?
Dindar kelimesi, Farsça’dan geçmedir, “din sahibi, dinine bağlı” manasına gelir. Bu kavram eskiden beri dinin emir ve yasaklarına göre bir hayat çizgisini benimsemiş kimseler için kullanılmıştır. Dindar insanlar çoğalıp, devlete talip olunca, başta batı dünyası ...
Son Cevaplananlar