Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Gıybet Felaketiyle Savaş
Eğer insanlar gerçekleri açık ve cesur bir ortamda eşit şartlar altında paylaşabilselerdi; yüzlerinden başka, gıyaplarında başka olmasalardı, savaşlar çıkmayacaktı; kavgalara, üzüntülere yer kalmayacaktı. Tüm felaketlerin, hatta ebedî kahroluşların ardında, gıybet ...
KUTLU DOĞUM VE MEVLİD KANDİLİ
Hayatın gayesi, yaratılışın mânâsı silinmiş, yok olmuştu. Her şey mânâsız başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü.  Ruhlar bir şey bekliyor, bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten içe hissediyordu. O vahşet devrinde kâinat ufkundan bir güneş ...
Peygamberimiz (asm)'in doğum gününü / Mevlid kandilini kutlamak bid'at mıdır?
İmam Suyutî, konuyla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir: “İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri/menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bid'a-i hasenedir/güzel bir ...
İbadete İhtiyacı Olan, Biziz!
Peygamber Efendimiz (asm.) "Dünya ahiretin tarlasıdır." buyuruyor. Bu dünya tarlasında kim ne ekerse Allah ona o cinsten mahsul veriyor. İnsanlar bu dünyada imanlarıyla, salih amelleriyle, güzel ahlaklarıyla manevi çiçekler ektikleri gibi, küfürleriyle, isyanlarıyla, ...
En Sevilen Öğretmen (ASM)
“O (a.s.m.) Mahbub-u kulûb, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu.” Bediüzzaman Eğitim aşk, şevk, sabır ve gönül işidir; büyük hüner ve maharet ister. İyi eğitimci, gönüllere girmeyi bilir. Gönlüne giremediğimiz çocuğun kafasını ...
Hz. Muhammed (asm)'in eğitim ve öğretime verdiği önem nedir?
Allah'a iman eden bir toplum oluşturmayı amaçlayan Hz. Peygamber (asm) ilme, eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. Onun faaliyetlerinde ve sözlerinde bilgi, öğrenme, öğretme, öğrenci ve öğretmene verilen değer çok fazla yer tutar. Hadis literatüründe eğitim ve öğretime ...
İşimiz Ne Zaman Allah'a kalır?
İstemek, yoksulluğun ve çaresizliğin hemen yanıbaşında bekler. Elimizde bir şey yoksa, dilimiz istemeye yönelir. Elimizden bir şey gelmiyorsa, dudağımıza istemek gelir. Tam tersine, doygunluk ve varlık, dilimizi istemekten geri çevirir, dudağımızı dilekten çeker. Kendimizi ...
Bediüzzaman Said Nursi Düşüncesinde İ'caz-ı Kur'an ve İ'caz Yönleri
İ’câz Kavramı ve Tanımı İ’câz: Bir konuda başkalarının acziyetini isbat etmektir. Sonra, bu kavram lâzımı olan ‘bir işte başkalarının acziyetini izhar etmektir’ mânâsıyla kullanılmıştır. İ’câzü’l-Kur’ân ise; Mahlukatı onun gibi bir eser vücuda ...
Muhteşem Fırsat: Zilhicce'nin On Günü; Leyali-i Aşere
Ramazanın yarısından sonra başlayan ayrılık hüznü, Kadir Gecesi'nden sonra artar ve son teravih-son oruçla birlikte zirveye çıkar. Artık rahmet ve mağfiret ayı bitmekte, bire bin verilen geceler veda etmektedir. Maneviyata duyarlı nice mü'min gözyaşı döker, hatta bayramı buruk ...
KURBAN BAYRAMI
  Kurban Bayramını, her yıl hac ibadetini yerine getiren yüz binlerce mü'min kardeşimizle birlikte, vecd ve huzur içinde idrak ederiz. Ve bu mübarek bayramın, bütün İslâm dünyası için fetihlere, hayırlara ve maddi-manevi gelişmelere vesile olmasını niyaz ...
"Helâl, belli haram da bellidir, yani şer'an açıklanmıştır. Fakat bu ikisi arasında, her ikisine de benzeyebilen şüpheli şeyler vardır ki, insanların çoğu onları bilmez, bundan dolayı şüpheli şeylerden korunan kimse dinini ve ırzını temiz tutmuş olur." "Şüpheli şeylere düşen ise harama düşer, nitekim koru kenarında (koyun) güden çobanın koruya düşmesi pek mümkündür. Haberiniz olsun ki her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da yasak kıldığı şeylerdir.”
(Buhârı, İmân, 39; Müslim, Müsâkat, 107; Ebu Davud, Büyû', 3; Tirmizî, Büyû', 1;..)
Editörün Seçimi
Peygamber Efendimizin "Yahudileri öldürünüz" şeklinde bir hadisi var mıdır?
Ömer ibn-i Hamza (ra) bildirmiştir: “Resulullah Aleyhissalâtu Vesselâm buyurdular ki: "Sizler Yahûdîlerle muhakkak savaşacaksınız! Harp o kadar şiddetli olacaktır ki, hattâ taş: ‘Ey Müslüman! Şu arkamdaki bir Yahûdî’dir! Gel de onu öldür!’ diyecektir.”(Müslim, ...
Nevruz günü veya yılbaşında, bir yumurta bile olsa, bir şey hediye etmek kişiyi dinden çıkarır mı?
- Dikkat edilirse, Hindiye’de küfür dediği şey “Mecusilerin bayramını tazim ederse/kutsarsa” kaydını koymuştur. (Fetava-yı Hindiye, 2/276-277) Bugün gayriislami olan bayramların hemen hepsi dini hüviyetini kaybetmiş, birer eğlence mahiyetine girmiştir. Biz şahsen, aklı ...
Hz. Harun'ın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Harûn (a.s), İsrailoğulları peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)'ın kardeşidir. Hz. Yusuf (as)'ın vefatından sonra Mısır'da yaşayan İsrailoğulları ve diğer insanlar, bir müddet onun gösterdiği yoldan yürüdüler; ancak daha sonra hakikatı unuttular. Bu arada Mısır'ın idaresi ...
Kâfirin cehennemdeki bir azı dişi Uhud Dağı kadardır, hadisini nasıl anlamalıyız?
Bu gibi hadislerde anlatılan hususlar, bir yandan kâfirlerin işledikleri suçlarının büyüklüğüne, diğer yandan onlara verilecek cezanın şiddetine işaret etmek içindir. Ceza ile suçun orantılı olmasının bir gereği olarak, dünyada Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının ...
Peygamber Efendimiz (sav)'in cinler için yazdığı ve Name-i Peygamberi -Cin Mektubu- denilen bir dua olduğu söyleniyor; bunun aslı var mıdır?
- İnternette dolaşan bu rivayeti, el-Mevduat (Uydurma rivayetler) adlı eserine alan ünlü hadis alimi İbn el-Cevzî, “Bunun uydurma olduğunda hiç şüphe yoktur” diyerek değerlendirmiştir. (bk. a.g.e, 3/169) Beyhakî “Delailu’n-nübüvve” adlı eserinde (8/188) “Bu rivayetin ...
Kur'an neden yirmi üç senede indirilmiştir; bir defada gönderilemez miydi?
Kur'ân-ı Kerim'in yirmi üç senede indirilmesinde çeşitli hikmetler vardır. Kur'ân-ı Kerim'in nâzil olduğu dönem, insanlığın olgunlaşmaya doğru ilerlediği bir dönemdir. Onun için en son ve en mükemmel Peygamber gelmişti. Onun cemaatinin yapacağı şey, o gün en ileri, en ...
Tesbih namazı diye bir namaz var mıdır; bu namazdan bahseden hadis sahih midir?
İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) ve Ebu Râfi (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Abbâs İbnu Abdilmuttalib (radıyallahu anh)'e dediler ki: "Ey Abbâs, ey amcacığım! Sana bir iyilik yapmayayım mı? Sana bağışta bulunmayayım mı? Sana ikram ...
Hz. Kaka diye birisi var mı?
el-Ka‘ka‘ b. Amr b. Mâlik et-Temimi (ö. 40/660 [?]), Hulefâ-yi Râşidîn devrinin ünlü kumandanlarından biridir. Bazı hadisçiler sahabi olduğu görüşündedir. Ancak okunuşu Kaka şeklinde değil, Ka'ka' şeklindedir. Orjinali şöylerdir: القعقاع Yahudilerin ...
Namaz kılmakla beş sıkıntıdan emin olunacağı söyleniyor. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Bu tür yaklaşımlarda -hadiste geçse bile- reel bir sayısal  tablo kastedilmez. Yani Namazda, sadece şu beş şey vardır, başka bir şey yoktur, denilmez. Bu sebeple, “namazın beş faydası, namazın beş özelliği, namazın beş sıkıntıdan kurtarması, namazın beş çeşit ...
Bir hadisi şerifte "Üç rekatla vitr kılmayın, beş veya yedi rekatla vitr kılın ki akşam namazına benzemesin." denilmekte. Bu ne anlamına geliyor?
Sorudaki ifadeleri barındıran bir rivayeti Darekutnî Hz. Ebu Hüreyre’den aktarmıştır. Buna göre Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Üç rekatla vitir kılmayın, beş veya yedi rekatla vitri kılın, onu akşam namazına benzetmeyin."(bk. Neylu’l-Evtar, 3/35) Bununla ...
Son Cevaplananlar
Kuran’da yazım hatası var mı?
Kuran’da yazım hatası yoktur. Bu konuyu bir kaç madde halinde açıklamaya çalışacağız: a) Hz. Aişe’den geldiği iddia edilen haber doğru değildir. Keza benzer bir haberi Hz. Osman’a dayandıranlar da olmuştur. İslam alimleri bunların hiçbirisinin sağlam bir senedi ...
Ebu Hanife’ye göre, Fatır 28’de geçen Allah lafzını fail mi?
Böyle bir kıraat yoktur ve Ebu Hanife’ye ait böyle bir bilgi de yoktur. Hiçbir aslı olmadığı halde uydurma bir senetle birilerine nispet edilerek nakledilen kıraatler vardır ki bunların en meşhur örneklerini Ebu’l-Fazl Muhammed b. Ca‘fer el-Huzâî’nin (ö. 408/1017) İmam ...
10 dakikada 10 rekat mı, 10 dakikada 2 rekat mı daha faziletli?
Tadil-i erkanla kılınan bir namazın buna riayet edilmeyen bir namazdan daha faziletli olduğunda şüphe yoktur. - Sorudaki zaman farkları bu tadil-i erkana işarettir. Yani Kıraat, rüku, secde gibi diğer farzları ve sünnetleri, huşu içerisinde kılınan bir namazın iki rekatı ...
Kuran’da azap harfleri nelerdir? Sevâkıt-I Fatiha konusu doğru mu?
Fatiha-i şerifte kullanılmayan yedi harf ile ilgili yorumlara kesin nazarıyla bakılamaz. Çünkü, bu harflerin değişik isimlerin başlarında da olduğu bilinmektedir. Örneğin: a) ŞİN harfi “Şahik” ın başında olduğu gibi, Allah’ın “ŞAKİR” isminin başında da bu harf ...
İmanı kurtarmak için bir haber duydum kaynağı nedir?
Bu sorunun cevabı için bk. Gazali, İhya, 1/335-336. Rivayete göre, Hz. Hızır ile görüşen zatın adı İbrahim et-Teymidir. Ancak bu dua yerine Sabah/güneş yeryüzüne yayılmadan önce/, akşam/güneş batmadan önce şunları okumanın büyük sevaba medar olduğunu kendisine Hz. ...
DNA'lardaki hatalar yaratıcının olmadığını göstermez mi?
Allah yaracağı şeyi onların istediği gibi yapmak mecburiyetinde midir? Allah kâfirlerin keyiflerine göre hareket edecek değildir. Allah yaptığı her şeyde hürdür ve istediğini istediği şekilde yapar. Allah’ın yarattığı şeyler ya doğrudan güzeldir, ya da neticeleri ...
Teşkilat-ı mahsusa nedir?
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde verilen bilgiye göre, Teşkîlât-I Mahsûsa, II. Meşrutiyet döneminde 1913-1918 yılları arasında faaliyet gösteren istihbarat ve propaganda teşkilâtıdır. Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın Veteriner Miralay Rasim Bey’in telkiniyle gayri ...
Yönetici, katip ve istihbaratçı olmadan ölürsen kurtuluşa erdin, ne demektir?
Hayır günah değildir. Aksine, toplumsal bir görev olan bu tür hizmetleri hakkıyla yerine getirmenin mükafatı büyüktür ve sevabı çoktur. Hadiste geçen konular, o sahabi ile ilgili özel bir durumdur ve Peygamberimizin o sahabiye özel bir uyarısıdır. İlgili hadis rivayeti ...
Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle, anlamında bir hadis var mı?
Cevap 1: İmam Şibli meşhur ehl-i tesavvuftan biridir. Cuneyd-i Bağdadi hazretleri onun için “Sufilerin tacı” demesi, onun büyüklüğünü göstermeye kâfidir. Cinlerle ilgili kitabını değerlendirecek durumda değiliz. Bu tür eserlerin  menkıbe tarafları da çok olur. ...
Uhud savaşını kaybetme sebebi faizle alınan savaş aletleri midir?
- İslamiyette faiz Uhud savaşından önce kesin olarak haram kılınmamıştır. Faiz, Uhud olayından en az 4-5 yıl sonra Veda hutbesinde yasaklanmıştır., - Faizin haramlığını bildiren Bakara Suresinin 275, Al-i İmran suresinin 130. ayetleri de Uhud savaşından çok sonra ...
Son Cevaplananlar