Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Bozguncular bölücüler toplum mikropları
Kendilerini kötülüğe ayarlamış insan suretindeki şeytanların işi gücü insanları biribirine düşürmek, birlikleri bozmak, dostları ayırmak, biribirine düşman etmek, kavgayı, savaşı, kanı ranta çevirmektir.   Allah Teâlâ bu insan şeytanlarına karşı kullarını ...
Tesettürün Modası Olamaz mı?
Tesettür ya da hicab Hz. Âdem'den beri insanla beraber var olan hem bir ihtiyaç, hem bir nimet, hem de bir ibadettir. Hz. Âdem ve eşi Havva'nın yasak meyveden yemeleri sonucu çıplaklıklarını fark edip avretlerini cennet yapraklarıyla örtmeye çalışmaları, haramı işlemekle ...
Terörün İslâmîsi olmaz.
Bir din, cemaat, tarikat, hatta seküler kuruluş, gizli bir maksadı örtmek ve bu maksada alet edilmek için kullanılmış olabilir, ama bu kurum ve kuruluşlara o gizli ve kötü maksadı yamamak doğru, adil ve insaflı olmaz.   Dinlerin ilâhî olanları ve beşeri olanları ...
İslam öldürmez, diriltir...
Savaş ve barışla ilgili âyetleri bir bütün halinde değerlendirerek genel bir sonuç çıkarma konusunda tefsirciler görüş ve söz birliğine ulaşamamışlardır. Savaşın amacını dünyada müşrik kalmaması veya müminlerin dünyaya hâkim olmaları olarak anlayanlara göre barışı ...
Beş vakitte beş namaz...
“…Namaz, kuşkusuz vakitli olarak müminlere farz kılınmıştır.” (Nisa, 4/101-103). Halkının yüzde doksandan fazlası Müslüman olan ve asırlardan beri asla değişmeksizin "beş vakitte beş namaz" kılınan bir ülkede ...
Kısasta hayat vardır...
"Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime, kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve kalan diyeti ona güzellikle ...
Mümin önceliği kardeşine verir. Mülteci kardeşlerimize bakışımız.
“(Bu ganimet) Allah'ın lütuf ve rızâsının peşine düşerek Allah'ın dinine ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir./ Onlardan önce bu yurda ...
Cenazenin musiki / marş veya tekbir eşliğinde taşınması
"İstemem nakl-i cenâzemde çeleng-ü âhenk Debdebeyle gidilir sâha değildir makber Orası medhalidir bârigeh-i Mevlâ'nın Kapısından içeri aczile girmek ister." Yukarıdaki dörtlük mütefekkir, mutasavvıf, ...
Ehl-i sünnet irfana mı dayalı?
  Ehl-i sünnet İslam anlayış ve uygulamasının sahih İslam anlayışı olduğu konusunda benim şüphem yoktur. Ancak bu terimin içini nasıl doldurduğumuz önemlidir.   İngilizlerin ümmetin aleyhine kullandıkları Vehhâbîliği temsil ...
DAİŞ Nedir, Ne Değildir?
DÂİŞ kelimesi (kısaltması) Arapça “ed-Devletu'l-İslâmiyye fi'l-Irak ve'ş-Şâm” isminde geçen kelimelerin başındaki harflerden oluşuyor. IŞİD kısaltması da aynı ismin Tükçesinin yani “Irak Şam İslam Devleti” ifadesinden yapılmıştır. İnsanlara zulmettiği, terör ...
“Sizin en hayırlınız ailesine karşı hayırlı olanlarınızdır. Ben de ailesine karşı iyi olanlarınızın en hayırlısıyım.”
(Tirmizî, Menâkıb 63; İbni Mâce, Nikâh 50)
Editörün Seçimi
Süt hısımlığı / akrabalığı ve süt bankası tabirlerini açıklar mısınız?
Süt hısımlığı, İslâm hukukuna has evlenme engellerinden biridir. Bu yasak Nisa Sûresinin 23. âyetinde getirilmiş ve bu âyette Cenâb-ı Hak mü'min erkeklerin süt anneleriyle ve süt hemşireleriyle evlenmelerini yasaklamıştır. Bir hadis-i şerifte de "Doğumdan (nesepten) ...
Kur’an’da her ikisi de “sevgi” mânâsına gelen “muhabbet / hubb” ile “meveddet / vüdd” kelimeleri geçiyor, aralarındaki fark nedir?
Sizin de işaret ettiğiniz gibi, muhabbet / hubb-Meveddet / vudd kelimeleri sevgi manasına gelir. (Kamusu’l-muhit, Lisanu’l-Arab, ilgili maddeler) Buna göre, Kur’an’da bu iki kavramın ayrı ayrı zikredilmesinin bazı hikmetleri olabilir:   a. Bu bir tefennün sanatı ...
Peygamberimizin Üveys el-Karani ile ilgili hadisi var mıdır? Ona hırka gönderdiğinin kaynağı nedir?
Aslen Yemenli olan Hz. Üveys, Murad kabilesinin bir kolu olan Karen'e mensuptur. Hangi tarihte doğduğuna dair bir kayda rastlanılamamıştır. Muhadramun'dandır. Muhadram tabiri, hadisçilerin ıstılahına göre hem câhiliye zamanını, hem de Peygamberimiz (asm)'in peygamberlik zamanını ...
Kütüb-ü Sitte'de geçen, ikindi ve sabah namazından sonra nafile namaz kılınıp kılınmayacağına dair hadisler çelişkili gibi görünüyor. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız?
(2932)- Hz. Âişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "İki namaz var ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunları ne gizli ne de alenî olarak seferde ve hazerde hiç terketmedi: Sabahtan önce iki rek'at, ikindiden sonra iki rek'at."(1) Hadisin Açıklaması: Bu rivâyette, ...
"İslam ülkesinde yaşayan gayri müslimlere (Müslüman olmayanlara) zulmedildiğinde, o devlet düşmanın eline geçer." anlamında bir hadis var mıdır?
“İslam ülkesinde yaşayan zimmilere (gayri müslim vatandaşlara) zulmedildiğinde o devlet, düşman devleti olur (düşmanın eline geçer)” manasında bir hadis rivayeti vardır. (bk. Taberanî, el-Kebir, 2/184). - Hafız Heysemî, bu hadisin senedinde zayıf bir ravinin ismini ...
Kur'an’da, dağların sabit olduğu geçiyor. Kıtaların ve dağların hareketli olduğu söylendiğine göre, bunu nasıl açıklamak gerekir?
Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kainat ise Allah'ın mahluku ve mülküdür. Bu ikisi birbirine aykırı olamaz: "Hiç yaratan bilmez mi?.." (Mülk, 67/14). Eğer Kur'an ile kainat arasında görünüşte bir çelişki varmış gibi geliyorsa, ya Kuran doğru anlaşılmamıştır ya da ...
"Kâinatın zerreleri ve varlıkların adedince Muhammed´e rahmet eyle." gibi çokluk ifade eden rahmet dileği, tek salavattan daha mı hayırlıdır?
Soru: Allâhümme salli ala seyyidinâ Muhammedin biadedi zerrâtil kâinâti ve mürekkebâtiha (Kâinatın zerreleri ve zerrelerden yapılmış varlıkların adedince Muhammed´e rahmet eyle) Örneğin bu tarz salavatlar gerçekten zerreler adedince salavat hükmüne mi geçiyor? "Allahümme ...
"Güneş’i bir ziya/aydınlık, Ay’ı bir nur kılan,.." (Yunus, 10/5) diyerek başlayan ayette, ziya ve nur kelimelerinin ayrı kullanılması niçin olabilir?
Kur'ân'ın değişik yerlerinde Güneş'in sirac ve ziya, Ay'ın nur kılındığı açıklanmakta­dır. (bk. Furkan, 25/61; Yunus, 10/5; Nuh, 71/16) Siraç: Çıra, kandil, lamba gibi yakıtı kendinden olup etrafı aydınla­tan alete denir. Cenâb-ı Hak bu kelimeyle Güneş'in enerjisinin ...
Bir dini sitede günde yirmi beş defa "Allahümme bârik lî fi'l-mevt ve fî mâ ba'de'l-mevt" diyenin şehit olarak öleceği yazıyor. Böyle bir rivayet var mıdır?
Bu rivayette “şehit olarak öleceği” değil, “şehit ücretini alır” ifadesi yer almaktadır. Bununla beraber, Taberanî’nin el-Evsat’ta rivayet ettiği bu hadis için Hafız Heysemî;  “tanımadığım bazı râviler ihtiva etmektedir” diyerek rivayetin zayıflığına ...
Peygamberimize salavat okunmadan edilen dua yükselmezmiş, deniyor. Bu söz doğru mudur?
Peygamberimiz (asm)'e salavat getirilmesi, Kuran ayetiyle sabittir: "Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygambere hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin." (Ahzab, 33/56) Allah Rasulü (asm) de pek çok hadislerinde, dua ederken ...
Son Cevaplananlar