Ayetlerden Sorular - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Ayetlerden Sorular - Alt Kategoriler
Ayetlerden Sorular - İçerikler
"Her şeyin melekûtu Allah'ın elindedir." ayeti nasıl anlaşılmalıdır?
"Onun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır." ayetinde geçen "kürsî" ne demektir?
Kur'an'da, Evvel ve Ahir, Zâhir ve Bâtın isimleri niçin birlikte kullanılmıştır?
"Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir." (Maide, 5/44) ayetini açıklar mısınız?
Allah'ın "kün" yani "ol" emrini nasıl anlamalıyız?
Lokman Sûresi, 34. ayette "...Rahimlerde olanı (ancak Allah) bilir..." buyrulmaktadır. Halbuki bugün çeşitli testlerle, çocuğun cinsiyeti tespit edilebiliyor. O halde bu ayeti nasıl anlayacağız?
Kur'an-ı Kerim'de Arş'tan bahsedilmektedir. Bu konuda biraz açıklama yapar mısınız?
Ra'd Sûresi 28. ayette, "Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur." buyrulmaktadır. Bu ayeti biraz açıklar mısınız?
Kur'an'ın ilk emri olan “Oku!..” sözü, nasıl anlaşılmalıdır? Burada okunması istenen nedir?
Kur'an gibi yüce bir kitabın, niçin en uzun sûresi "Bakara" (inek) olarak adlandırılmıştır?
Faizin de içki gibi kademeli olarak yasaklandığını biliyoruz. Bu safhaları açıklar mısınız?
Mâide Sûresi, 51. ayette geçen, "Yahudi ve Hristiyanları dost tutmayınız." ayeti nasıl anlaşılmalıdır? Onlarla iktisadî ve sosyal münasebetler içine girmek bu ayetin yasak sahasına girer mi?
Bakara Sûresi 286. ayette geçen, "Allah hiçbir nefse gücünün yeteceğinden öte yük yüklemez." ayetini nasıl yorumlarsınız?
Ahzab Sûresi, 72 ayette; "Biz, emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi. O cidden çok zalim, çok cahil bulunuyor." buyurulmaktadır. Bu ayette geçen emanet nedir?
Hadid Sûresi 57. ayet olan; "Sizden, fetihden önce infak eden ve savaşan kimse ile bunları yapmayan elbette bir olmaz." ayetinde geçen "fetih"ten ne kastedilmektedir? Fetih öncesi ve sonrasının kısa bir değerlendirmesini yapar mısınız?
Kehf Sûresi 17. ayette; "Allah kime hidâyet verirse doğru yolda olan odur; kimi de hidâyetten mahrum eder şaşırtırsa, artık imkânı yok, ona yol gösterecek bir dost bulamazsın." deniliyor. Burada Allah' ın insanı zorlaması söz konusu mu?
Nisa Sûresi, 28. ayette; "İnsan zayıf yaratıldı." buyurulmaktadır. Bu ayeti nasıl anlamalıyız?
En'am sûresi, 59 ayette; "Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübin'de vardır." buyurulmaktadır. Her şey Kur'an'da var mıdır?
Tevbe sûresi, 5. ayette; "O müşrikleri nerede bulursanız öldürün." hükmü var mıdır? Bu ayeti nasıl açıklarsınız?
Enfal Sûresi, 39. ayette "O müşriklerle hiçbir fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar savaşın." deniliyor. Ayetin ikinci kısmının inanç hürriyetine uygun düşmediği iddiasına ne dersiniz?
Â'raf sûresinde geçen "Â'raf ehli" kimlerdir?
Kur`an'da pek çok ayette geçen "kalplerin mühürlenmesi" ne demektir? Kalbi mühürlenen bir insan, iman etmemekten nasıl sorumlu tutulabilir?
Bazı ayetlerde geçen "semavat ve arzın yedi kat olması" ifadelerini nasıl anlamalıyız?
İsra Sûresi, 26. ve 27. ayette; "... saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir ..." buyrulmaktadır. Bu ayeti nasıl anlamalıyız?
Bazı ayetlerde "Kulak hırsızlığı yapan cinlerin taşlanması" hadiselerinden bahsedilmektedir. Bunu nasıl anlamalıyız?
Ehl-i kitab ne demektir?
Secde yalnız Allah'a yapılacağına göre, meleklerin Hz. Âdem'e secdesini nasıl değerlendirmeliyiz? Yaratılış yönünden şeytanla melekler arasında nasıl bir münasebet vardır?
Hava tahmin raporu düzenlemek gaybı bilmek midir?
Kur'an-ı Kerim'de "...Rahimlerde olanı (ancak Allah) bilir..." buyrulmaktadır. Halbuki bugün çocuğun cinsiyeti tespit edilebiliyor. O halde bu ayeti nasıl anlayacağız?
Kur'an-ı Kerim'de, "Yağmuru, (mukadder olan vakit ve mahalde) O indirir..." (Lokman, 31/34) buyrulmaktadır. Halbuki biz, atmosferde cereyan edecek hadiseleri bilebiliyoruz. Şu halde bu, yukarıdaki ayetin manasına ters düşmüyor mu?
İçki neden birden yasaklanmadı?
"Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur." ayetini biraz açıklar mısınız?
İnsanın ahsen-i takvîmde yaratılması ne demektir?
"Muhakkak, Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabili satın almış bulunuyor." mealindeki âyet-i kerimeyi nasıl anlamalıyız?
Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılışı nasıldır?
Kur'an ayetlerinde gözlem ve düşünmenin yeri nedir?
Kur'an-ı Kerim'de geçen "mal ile cihad" ne demektir? Nasıl yapılmalıdır?
Kur'an'da geçen "İfrit ve Belkıs'ın tahtı" hakkında bilgi verir misiniz? Böyle bir olay Kur'an'da neden anlatılmıştır?
"Namazı dosdoğru kılın." ayetini açıklar mısınız? Vesveseler namaza mani midir?
Taha suresi 94. ayette geçen "(Harun) dedi ki: Ey anamın oğlu, sakalımdan ve başımdan tutma..." konusunu açıklar mısınız?
"Her zorluğun yanında bir kolaylık vardır." (İnşirah, 94/5) âyeti hakkında bilgi verir misiniz?
"Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz."(Âl-i İmran, 3/139) Buradaki "inanıyorsanız, üstün sizsiniz" hitabının muhatabı kimlerdir?
Bakara sûresinde "Ey iman edenler râinâ demeyin unzurna deyin." diye âyet geçiyor. Râinâ ve uzurna ne demektir?
"Zira Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de perde vardır ve büyük azap onlar içindir."(Bakara, 2/7), âyetine göre, kişileri kâfir yapan Tanrı'dır, öyleyse kâfirin / ateistin ne suçu vardır?
Kadınların dövülmesi / aile içi şiddetle ilgili âyet var mı, bunun hakkında bilgi verir misiniz?
Hac sûresi, 52 ve 53. âyetlerin açıklamasını yapar mısınız? Şeytan peygamberlere vesvese verir mi?
"İman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da 'Biz Hristiyanlarız,' diyenleri bulursun..." (Maide, 5/82) âyeti bağlamında, Hristiyanların Müslümanlara yakınlığını açıklar mısınız?
Rahman ve Mearic sûrelerinde "Allah iki doğunun ve iki batının Rabbidir." diye bir âyet var. İki doğu ve iki batıdan kasıt nedir?
Cin sûresi 27 - 28. âyetlerde ifade edilen, "peygamberlerin etrafında gözetleyici meleklerin bulunmasını" nasıl anlamak gerekir?
Müzemmil sûresi 20. âyette "Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun." emri ile ne denilmek isteniyor?
"Denizler mürekkep ağaçlar kalem olsa Allah'ın kelamı bitmez." Bu ifadeleri açıklar mısınız?
En'am Suresi 92. ayette geçen "ana kent ve çevresi" ifadesini nasıl anlamalıyız?
"Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını arttırmıştır. Yalan söylemelerine karşılık onlara elem verici bir azab vardır." (Bakara, 2/10) Bu ayetin ifadesine göre, kalp hastalığını açıklar mısınız?
"Üd'ûnî estecib lekum. / Bana dua edin size icabet edeyim." (Mü'min, 40/60) ayetini izah eder misiniz?
"Ey iman edenler, iman ediniz." ayetini nasıl anlamalıyız?..
Felak suresi, 1. ve 3. ayetleri açıklar mısınız?
Bakara suresi 74. ayetteki kalplerin taşlaşması, taşların hareket etmesi nasıl açıklanabilir?
Hurma ve üzümle ilgili Nahl suresi 67. ayetini açıklar mısınız; orada şarabın faydalı olduğu yazıyor mu?
Kaf süresi 21. ayette, "Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir." deniliyor. Burada geçen "sürücü" ne demektir?
"Yapmadığınız şeyleri niçin anlatıyorsunuz?.." anlamındaki ayete göre, kişinin yapmadığı şeyleri emretmesinin mesuliyeti var mıdır?
Nisa suresinin 89. ayetini (müşrikleri nerede bulursanız öldürünüz) nasıl anlamamız gerekir?
Saffat suresi 147. ayet: "Biz onu (Yunusu) yüz bin veya daha çok insana peygamber olarak gönderdik." Buradaki "veya" kelimesi neyi ifade ediyor?.. Nasıl anlamalıyız, 100.000 mi, daha fazla mı?
"Andolsun biz apaçık ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir." (Nur, 24/46) ayetinden ne anlamalıyız?
Kehf suresinin 85-90. ayetlerinde, güneşin doğuş ve batışı ile sebep ve sed ifadelerini açıklar mısınız? Güneş balçıklı bir suda nasıl batar?..
Abese suresinde geçen "yüzünü ekşitti" ifadesinin muhatabı kim? Abese suresinin ilk ayetlerindeki muhatabın Peygamberimiz olamayacağını ifade edenler var?..
Yüce Kitabımız Kur'an'da, Hz. Meryem'in Hz. Harun'un kız kardeşi olduğuna dair ayetler var. Oysa Meryem Oğlu Hz. İsa ile Musa ve Harun peygamberler arasında asırlar var, bu bir isim benzerliği midir?
Bakara suresi 256. ayet ile Tevbe suresi 29. ayet arasında çelişki var mı? Dinde zorlama var mı yok mu?
Maide suresinin 60. ayetinde bazı insanların maymun ve domuza dönüştürülmelerinden bahsediliyor. Bunu açıklar mısınız?
Şefaat nedir açıklayabilir misiniz? Kur'an'da peygamberimizin bize şefaat edeceğine dair ayet var mı?
Nisa suresi 97. ayette hicret etmeyenlerin cehenneme atılacağı ifadesini nasıl anlamalıyız
Kur'an-ı Kerim'de hurilerle ilgili ayet şehveti mi tetikliyor? "...kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ..." ifadeleri gibi!..
Yunus suresi 94. ayette geçen, "Sana indirdiklerimizde herhangi bir şüpheye düşersen, senden önce kitap okuyanlara sor..." tabirini nasıl anlamalıyız?
Bakara suresi, 195. ayeti nasıl anlamalıyız? "Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever."
Kur'an, Habil'in kardeşi Kabil'e, "And olsun sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben sana elimi kaldıracak değilim..." dediğini bildiriyor. Biri bizi öldürmek istese ona bunu mu söyleyelim? Nefsi müdafaa etmeyelim mi?
Şura suresi 49-50. ayetlerinde geçen, Allah'ın dilediğine evlat vermesi veya vermemesi konusunu nasıl anlamalıyız; bu ayetleri izah eder misiniz?
Bakara suresi 282. (Müdâyene) ayetini izah eder misiniz? Burada geçen "borç verirken şahit tutun" ifadesinin hikmeti nedir?
Nahl sûresi 68. ayette dişi bal arısına işaret var mı; varsa balı sadece dişi mi yapar, erkek arı bal yapmaz mı?
Sahabeler sohbetleri bitip dağılırken Asr suresini okuyup öyle dağılırlarmış; bunun hikmeti nedir? Asr suresinin kısa tefsiri nasıldır?
Ali İmran suresi 19. ayette geçen, ihtirastan ayrılığa düşmelerinin sebebi nedir? Peygamberimiz son peygamber olmasaydı Kur'an-ı Kerim tahrif olur muydu? Hz. İsa'dan sonra peygamber gelmiş midir?
Felak suresinde "Düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınınız." ifadesini nasıl anlamalıyız? Bu gibi ayetleri anlamakta zorlandığım için vesvese geliyor bana...
Ahzap suresi 6. ayette geçen, "Peygamberimizin hanımlarının müminlerin annesi olması" konusunu nasıl anlamalıyız? Bu ayetle, Mücadele suresi 2. ayeti çelişmiyor mu?..
Nur suresi 26. ayette geçen, "Temiz kadınlar temiz erkeklere, kötü kadınlar kötü erkeklere yakışır." ifadesi ile ne anlatılmaktadır?
"Her nefis ölümü tadacaktır." ifadesi ayet midir, yoksa hadis-i şerif midir? Bu ifadedeki "nefis" sözünden kasıt sadece insan mıdır?
Ayette geçen "Allah'ın arşı istivası" nasıl anlaşılmalıdır? Allah'ın mekandan münezzeh olmasıyla bunu nasıl telif edebiliriz?
"Yalanı ancak Allah'ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir." ayetinde geçen yalan hangi manadadır?
"Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, elbette yaratacağından, dileyeceğini seçecekti. Ama o bundan münezzehtir. O, tek ve kahredici olan Allah'tır." (Zümer, 39/4) Bu ayeti nası anlamak gerekir?
Hümeze suresindeki "hümeze" ve "lümeze" kavramları zenginlerle mi ilgilidir? Gelen ayetlerde mal toplamaktan bahsediliyor?
Maide Suresi 96. ayette geçen, "Size, kendiniz ve yolcular için bir geçimlik olarak deniz avı ve onu yemek helal kılındı." ifadesini açıklar mısınız?
Müslümanların kafirleri veli / dost edinmemesi ile ilgili ayetler nasıl anlaşılmalı? Bir Müslümanın, gayrı müslim bir devletin vatandaşlığına geçmesi de onu veli edinmesi midir?
Nur suresinde, hanımların zinetlerini gösterebilecekleri kişiler sayılırken köleleri de sayılıyor, bunu nasıl anlamalıyız?
İsra suresi 33. ayette geçen, "Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı canı almayın..." buyruğunu açıklar mısınız?
Al-i İmran sûresi 103. ayeti: "Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın..." Bu ayeti açıklar mısınız?
Yasin suresi ayet 52'de kabirden kalkış zamanında, kabirden kalkanlar "Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı. Meğerse peygamberler doğru söylemiş." deniliyor. Bu söz akla kabir azabı hakkında şüphe getirmez mi?
Secde süresi 5. ayette geçen, "Sonra (işler) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O'na yükselir." ifadesindeki yükselen nedir. Zamanın hakkında bilgi verir misiniz? Ayrıca zaman izafiyeti nedir ve ne zaman keşfedilmiştir?
Bela ve musibetlerin nedeni nedir? Bakara suresi 155 ve Şura süresi 30. ayetlerini açıklar mısınız?
Kevser suresinde "kurban kes" emri olmasına rağmen, kurban kesmek neden farz değil?
Kur'an da Hz. Musa' nın kavmine gökten helva yağdırıldığı ifade edilmektedir. (Bakara, 2/57) Gökten helva yağar mı?
Tevbe suresi 5. ve 28. ayetlere gelen itirazları nasıl değerlendiririz? "Müşrikler pisliktir", "Nerede bulursanız öldürün" anlamındaki ayetlerin hikmeti nedir?
Fatır Suresi 32. ayet: "Sonra o kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik." Bu ayeti açıklar mısınız?
Rad suresi 2. ayette "gökleri direksiz yükseltildiği" ifade edilirken Mümin suresi 7. ayette ise "arşı meleklerin taşıdığı" ifade edilmektedir. Bu ayetler birbirine zıt değil mi?
"O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez." (En'am, 6/59) ayetini nasıl anlamalıyız?
Kur'an-ı Kerim'deki müteşabih (manası açık olmayan) ayetleri nasıl anlamamız gerekir?
Nisa suresi, ayet 171-173'de geçen Hz. İsa ile ilgili bilgileri açıklar mısınız?
Kehf suresi 22. ayette geçen olay kafamı karıştırdı. Neden hâlâ Ashab-ı Kehf'e, "yedi uyurlar" diyorlar?
"Meleklere Adem'e secde etmesini emrettik, iblis dışında hepsi secde etti ..." (İsra, 17/50) ayeti, iblisin de melekler sınıfından olduğuna işaret eder mi? Melek, şeytan ve cinlerin mahiyeti ve farkları nedir?..
Tin suresinde incir uzerine yemin edilmesi ve iki ayette Zülkifl olarak geçen kişiden bahsedilmesinden yola çıkarak, bazıları bu kişinin Buda olabileceğini söylüyorlar; bu konuda bilgilendirir misiniz?
Sen mülkü dilediğine verirsin dilediğinden alırsın, dilediğine sayısız rızık verirsin..." Bu ayeti nasıl anlamalı? İnsanlar rızkı biz kendi çalıştığımız kadar kazanırız diyorlar. Bu da Yaradan'ın değil insanın rızkı verdiği anlama gelmiyor mu?
"Kadınlarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir." deniliyor, bu ne demektir?
"Bakara Suresi'nin meali "
"Bakara Suresi'nin Açıklaması"
Rahman'ın Âyetleri / Enam Sûresi 95 - 101 Ayetleri
Rahman'ın Âyetleri / Enam Sûresi 102 - 110 Ayetleri
Peygamber Efendimiz (sav)'in Kur'an'ın açıklayıcısı olduğuna dair ayetler var mıdır?
Yüce Allah, "Burçları olan göğe andolsun ki..." (Hicr Suresi, 15/16; Furkan Suresi, 25/61) diye buyurur. Bu ayetin bildiğimiz burçlardan bahsettiği mi anlaşılmalıdır? Gökadalar nedir?
Kur'an-ı Kerim'de, dini oyun ve eğlence aracı edinenlerden, bahsediliyor. Dini oyun ve eğlence aracı edinmek nasıl olur?
Hz. Yusuf en mutlu zamanında, neden ölümü temenni etmiştir?
Vakıa Suresi 13. ve 14. ayetlerde, öncekiler ve sonrakiler, diye bahsedilenler kimlerdir?
Bedir Savaşı’nda esir alınması ve Allah'ın, azabının dokunacağını bildirmesi hakkında.
En'am Suresi, 123. ve İsra Suresi, 16. ayetlerde belirtildiğine göre, bazı kişiler, Allah emrettiği için bozgunculuk yapıyorlar. O zaman bu insanlara niye cehennem azabı vardır?
Kıyame Suresi 3 ve 4. ayetlerde geçen "Parmaklarının uçlarını düzenlemek" ne anlama geliyor? Bazıları "parmak izimizden bahsediyor" demektedirler, ancak asıl anlatılan nedir?
Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesi de Peygamber Efendimizdir, denilebilir mi?
Bakara 106. ayette, bir ayetin yürürlükten kaldırılması halinde, onun yerine daha hayırlısının getirileceği bildiriliyor. Bu durum önceki hükmün doğru olmadığı anlamına gelmez mi?
Mülk Suresi 5. ayette geçen, şeytanların yıldızlarla taşlanması olayını, nasıl anlamalıyız?
Tarık Suresi'nde, "Tarık" diye ifade idilen yıldız hakkında bilgi verir misiniz?
Nuh Suresi 17. ayette, Allah'ın insanları yerden bitirip yetiştirmesinden bahsedilmektedir. Bu durumu açıklar mısınız?
Fetih Suresi 21. ayette: "Henüz elde edemediğiniz başkaları da (ganimetler) var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir." ifadelerini açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim'de, çok eşliliğe müsaade verilirken, yetimlerden bahsedilmesinin hikmeti nedir?
Maide Suresi 106. ayette geçen ?ölüm alametleri? nelerdir?
"Hiç süphesiz o (Kur'an), çok serefli bir elçinin sözüdür."(Hakka, 69/40) göre, Kur'an'ın manası gibi lafızları da Allah'ın kelamı mı, yoksa Hz. Cebrail (as)'ın veya Hz. Peygamber (asm)'in sözü mü?
İsra Suresi, 29. ayette, cömertlik yaparken elimizi büsbütün açmamamız istenirken, İnsan Suresi 8. ayette ise, insanların kendi ihtiyaçları varken başkasına yemek yedirmelerinden bahsedilmesi nasıl anlaşılmalıdır?
Tur Suresi 1 - 7. ayetlerin açıklamasını yapar mısınız?
Kur'an'da birçok argo ve küfürlü ayet var, bunun hikmeti nedir?
"Biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik." (Bakara, 2/65) ayetine göre, maymunlara "aşağılık" denilmektedir. Allah, maymunları neden aşağılık olarak görüyor?
Nisa Suresi 43. ayet "...sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, yolcu olan müstesna olmak üzere, cünüp iken de gusül edinceye kadar nama­za yaklaşmayın..." neden yolcu olan müstesna, denilmiştir?
Bakara Suresi'nin 81. ayetinde geçen "günahı kendisini kuşatırsa" ifadesi ne anlama geliyor? Böyle birisi Cehennem'de ebedi mi kalacaktır?
"Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilmeli değil mi?" (Yunus, 10/20) ayetinde geçen mucize ne demektir?
Cenin’in oluşumunda “pıhtı” ya da “kan pıhtısı” ile alakalı bir safhanın olmadığı; kemiklerin oluşması ve üstüne etler giydirilmesi tanımının yanlış olduğu iddiasına nasıl cevap verilebilir?
Yasin Suresi 6. ayette "ataları uyarılmamış bir kavim" ifadesi geçerken, Neml ve Müminun surelerinde farklı ifadeler geçmektedir. Bunu açıklar mısınız?
Ahzab Suresi 57. ayette geçen "Allah'ı ve Peygamberini incitmek" tabiri ne anlama gelmektedir?
Duhan suresi 37. ayette geçen "hayırlı" kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
Kamer Suresi'nde "O saat yaklaştı, ay yarıldı" ifadeleri, kıyamete işarettir. Bunu Ay'ın ikiye bölünmesi diye anlamak nasıl doğru olur?
"Rabbinden Muhammed'e bir mucize indirilmeli değil miydi?" (Ra'd, 13/7), "Öncekilerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi..." (Enbiya, 21/5) gibi ayetler, Hz. Muhammed'e mucize verilmediği anlamına mı gelir?
Ra'd Suresi 31. ayette geçen "Eğer kendisi ile dağların yürütüldüğü, yahut arzın parçalandığı, yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı!..." Kur'an'da mucize olmadığı anlamına mı gelir?
Mearic Suresi 1. ayette "Birisi inecek azabı sordu" derken kastedilen mana nedir? Azabı sormak ne demektir?
Enam Suresi 13. ayetteki "gece ve gündüzde barınan" ifadesi ile kastedilen nedir?
A'raf Suresi 16. ayette; şeytan neden Allah'a, "beni azdırdın (beni saptırdın)" demektedir?
Bakara Suresi 30. ayetinde geçen "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" ifadesi, Adem aleyhisselamın yeryüzünde yaratıldığını mı gösterir? Yani Hz. Adem'in cismine Dünya da mı şekil verilmiştir?
Bakara Suresi 51. ayette, "Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik." Denilmektedir. Buna göre Hz. Musa vahiy almak için kırk gün kavminden ayrı mı olmuştur? Bunun için neden kırk gün ayrı kalması gerekmiştir?
Ankebut Suresi 12. ayette kâfirler Müminlere, "Gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim." demektedirler. Bu ayeti açıklar mısınız?
Kur'an'da bahsedilen savaşların hepsi savunma amaçlı mıdır? Cizyeyi kabul etmeyenlerle savaşmak farz mıdır?
Bakara Suresi 284. ayette insanın içinden geçirdikleri şeylerden dolayı hesaba çekileceklerini bildirmektedir. Bu konuyu açıklar mısınız?
Tevbe Suresi 73. ayette geçen; inkarcılara ve münafıklara karşı cihad et, ifadelerini açıklar mısınız?
Kendi kavmi olmayan, yabancı bir kavme gönderilen peygamberler kimlerdir? Bu, Kur?an?daki "Her kavme kendi içinden peygamber çıkardık." ayetiyle nasıl bağdaşır?
Kur'an'da Mısır'a "on bela" verildiği anlatılır mı? Eğer anlatılırsa, bu belalalar nelerdir?
Bakara Suresi 53. ayette, "Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya Kitab'ı ve Furkan'ı verdik." denilmektedir. Tevrat'tan başka verilen Furkan nedir? Tevrat varken başka bir şeye ne gerek vardır?
Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. (İbrahim, 14/24) ayetini açıklar mısınız?
Yasin kelimesinin anlamı nedir?
Kur'an'da olmayan ayetler olduğu iddia ediliyor. Buna nasıl cevap vermek gerekir?
Maide 94. ayette geçen "Allah sizleri, ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği av(lar) ile elbette deneyecek…" cümlesi ne anlama geliyor?
Kur'an'da "İnne keydekünne azim" diye bir ayet var ki kadının fitnesinin büyük olduğunu apaçık bildirmekte! Bu ne demektir?
Tarık Suresi'nde "Tarık"ın "necm-i sâkıb" olduğu bildirilmekte, ancak bunun ne olduğu açıklanmamaktadır. Bu konuda müfessirlerin fikir birliğinin olmaması, Kur'an'ın yeterince apaçık olmamasından olamaz mı?
"Onların alameti, simalarındaki secde izidir." (Fetih, 48/29) mealindeki ayet-i kerimede işaret edilen "secde izi"ni nasıl anlamalıyız?
Yasin Suresi 68. ayette geçen, uzun ömür vermekle, yaratılışını noksanlaştırmak, ifadeleri nasıl anlaşılmalıdır?
Uzeyr, Ahd-i Atik'te "Ezra" olarak adı geçen Yahudi peygamberlerindendir. Kur'an'da Yahudilerin, Uzeyir'i Allah'ın oğlu saydıkları iddiası nerden çıktı?
Kur’an’da, bütün Müslümanların eşit olduğu yazıldığı halde, Nahl Suresi 75. ayette, köle ile efendisinin eşit olmadığının söylenmesi, bir çelişki değil midir?
Kur'an'da, bütün Müslümanların eşit olduğu yazıldığı halde, Nahl Suresi 75. ayette, köle ile efendisinin eşit olmadığının söylenmesi, bir çelişki değil midir?
Mearic suresi 11. ayette; "Birbirlerine gösterilirler (bunlar onlara gösterilirler), fakat herkes kendi derdindedir." denilmektedir. Bu ayette geçen "birbirlerine gösterilmek" ifadesi ne anlama geliyor?
Bakara suresi 76. ayette, Tevrat'taki bilgilerin gizlenmesinden bahsediliyor; açıklar mısınız?
Ayetler arasında bir ilgi var mıdır? Yoksa her ayet müstakil midir?
Bakara Suresi, 213. ayette "İnsanlar bir tek ümmet idi" buyurulmaktadır. Bu ayette bahsedilen tek ümmetten kasıt nedir?
Zümer Suresi, Ayet 69: "Yer, Rabbinin nuru ile parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmektedir. Hem onlara hiç haksızlık yapılmaz." Ayette yer derken dünyayı mı anlamalıyız?
Nisa Suresi 24. ayette geçen "Onlardan faydalanmanıza karşılık, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin." ifadesi, sanki kadından yararlanılması karşılığı ona para verildiğini gösteriyor?
Zümer Suresi, 68. ayette; "Sura üflendiğinde Allah'ın dilediği müstesna, yer ve gökte bulunanlar düşüp ölecek..." denilmektedir. Bu ayette, Allah'ın dilediği müstesna, ifadesini açıklar mısınız?
Mearic Suresi 34. ayette geçen "namazı korumak" ifadesi ne anlama gelmektedir? Namaz nasıl korunur?
Nisa Suresi 25. ayetteki, “İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden alsın.” cümlesini açıklar mısınız
Araf Suresi 43. ayette geçen "Kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız." ifadesi, cennet ehlinin içinde kin ve nefret olduğu anlamına mı gelir?
Neml Suresi 17-44. ayetlerdeki, Hz. Süleyman (as) ve Belkıs ile ilgili kıssadan çıkarmamız gereken dersler nelerdir?
Yusuf Suresi 53. ayette geçen "Nefsimi temize çıkaramam, çükü nefis aşırı şekilde kötülüğü emredicidir..." ifadesi kime aittir?
Nisa Suresi 97. ayette, meleklerin "Ne işte idiniz!" sorusuna "Biz yeryüzünde çaresizdik." diye cevap verenler kimlerdir?
Nisa Suresi, 159. Ayette "ehlikitap iman edecek" derken kastedilen mana nedir?
İbrahim Suresi, Ayet 15: (Peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inatçı zorba da hüsrana uğradı. Bu ayette peygamberlerin savaş istediği mi vurgulanmıştır?
Kur'an, neden sigara ve uyuşturucuyu yasaklamadı?
Kur'an-ı Kerim'de neden gök, yani sema çoğul olarak geçiyor da, yer tek olarak geçiyor?
Hz. İbrahim (as)'ın Mısır'a gelişi hangi ayetlerde anlatılıyor?
Mearic Suresi 39. Ayette "Biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık." denilmektedir. Acaba Araplar o dönemde balçıktan-spermden yaratıldıklarını biliyorlar mıydı?
Enfal Suresi 1. Ayetteki "ganimetlerin Allah'a ait olması" ne anlama geliyor?
Maide Suresi 64. ayette Yahudiler için "Onlar ne zaman savaş için ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür." denilmektedir. Neden günümüzde çıkardıkları savaşlar söndürülme
Fussilet Suresi 53. ayette "...kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz." derken ne kastediliyor?
Allah her şeyi bildiği halde, neden "Sana dâvâcıların haberi ulaştı mı?" diye sormaktadır?
Maide Suresi 118. ayyette geçen "Eğer onlara azab edersen, onlar senin kullarındır, eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen daima üstünsün, hikmet sahibisin." ifadesinden Hristiyanların da affedileceğini mi anlamalıyız?
Neml Suresi 16. ayette anlatılan, kuş dili öğretilmesinin anlamı nedir? Kuş dili bilince ne oluyor ve ne işe yarıyor?
Bakara Suresi 249. ayette geçen, "Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir." ifadesine göre, ırmakla nasıl bir imtihan olunmuş, açıklar mısınız?
Buruc Suresi'nde bahsedilen, ateşe atılan Müminler hakkında bilgi verir misiniz? Ashab-ı Uhdud nedir?
Ahzab Suresi, Ayet 4: "Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır, analarınıza benzeterek 'haram olsun' dediğiniz eşlerinizi analarınız kılmamış, evlâtlıklarınızı da oğullarınız olarak kabul etmemiştir..." Bu ayeti açıklar mısınız?
Maide suresi, 94. ayet: "Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avlanma ile dener ki gizlide kendisinden kimin korktuğu ortaya çıksın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı bir azap vardır." Açıklar mısınız?
Yasin Suresi 13 - 32. ayetlerde bahsedilen elçiler ve kavim hakkında bilgi verir misiniz?
Yunus  Suresi, 59. ayet: "Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helâl, bir kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz? De ki: Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?"  Bu ayette anlatılan nedir?
Sad Suresi, 34. ayet:  "And olsun ki biz Süleyman'ı bir imtihandan geçirdik; tahtının üstüne bir ceset atıverdik, o da Allah'a yönelip O'na gönül bağlılığını devam ettirdi."  Bu ayette hangi olay anlatılmaktadır?
Maide Suresi 106-108. ayetlerde ifade edilen, vasiyetle ilgili şahitlik meselesini açıklar mısınız?
Sad Suresi 18. ayette bildirilen, "Dağları Davud'un emrine verdik." ve "Akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi." ifadelerini nasıl anlamamız gerekir?
Şuara Suresi, 4. Ayette "Biz istesek, onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler." Gökten bir mucize derken, başlarına bir felaket indirmekten mi bahsediliyor?
Allah, ne "bahire"yi, ne "sâibe"yi, ne "vesile"yi ve ne de "hâm"ı meşru kılmıştır. (Maide Suresi, 5/103) Bu ayette ifade edilen; bahire, sâibe, vesile ve hâm nedir?
Hac suresi 65. ayette, "Allah, göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar." denilmektedir. Gök nasıl olur da "Yer"in üzerine düşer?
Araf Suresi 142. ayette “Musa'ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha ilâve ettik.” denilmektedir. Neden önce otuz, sonra on eklenerek kırk güne çıkarılmış?
Maide Suresi 97. Ayette geçen "Hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları, insanların belini doğrultmaya sebep kıldı." ifadesi ne anlama geliyor?
Furkan Suresi 13 ve 14. ayete göre, cehenneme girenler yok mu olacaktır? Yok olmanın cehenneme girmekten daha hafif bir azap olduğunu düşünebilir miyiz?
Allah, Firavun, İsrail oğullarını salıvermediği için, Mısırlıların ilk doğan insan ve hayvanlarını öldürmüş müdür?
Allah'ın isimlerinde ayrılığa düşmek ne demektir?
Maide Suresi'nin 48. ayetinde geçen, "... O halde durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın..." mealindeki ifadenin muhatabı kimlerdir?
Müminun suresi 14. ayette insanın yaratılışı hakkında "Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz." ifadelerini açıklar mısınız?
İhlas Suresi'nin nüzul sebebi ve tefsiri hakkında bilgi verir misiniz?
Herkesin başkasıyla değil kendisiyle meşgul olması konusunda ayet veya hadis var mıdır?
Araf sûresi 179. Âyetini açıklar mısınız? Allah insanları cehennem için mi yaratmıştır?
İsra Suresi, 4-7 ayetlerinde, İsrail Oğullarının / Yahudilerin, iki defa kargaşa çıkaracakları ve cezalandırılacakları haber veriliyor. Bu kargaşalar ve cezalar nedir?
"Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resûlü'nün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâm'ı din edinmeyen kimselerle cizyeyi verinceye kadar savaşın." (Tövbe, 9/29) Bu ayeti açıklar mısınız?
Zariyat Suresi 50 ve 51. ayetlerinde geçen , Allah'a kaçın, Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın, ifadelerinde, neden kul = de ki emri yoktur?
Bakara Suresi 73. Ayette "Öldürülen adama ineğin parçasıyla vurun." deniliyor. Neden ölüyü diriltmek için kesilen hayvanın parçasıyla vuruldu?
Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Süleyman (as)'ı Hz. Davud (as)'a varis kıldık, deniliyor. Hz. Fatıma niye varis olamıyor; Fedek arazisi neden verilmiyor?
Rahman Suresi'nde iki suyun karışmadığı ve ikisinden de inci ve mercan çıktığı bildirilir. Tatlı ve tuzlu su hangisidir? İnci ile mercan nereden çıkar?
Vakıa suresi 68-70 ayetler yağmur suyunun tatlı olduğunu söylüyor, peki deniz suyu nasıl tuzlu oluyor?
Müdayene ayetinde (Bakara, 2/282), borçlar hakkındaki -yazın- emri, bağlayıcı bir hüküm müdür yoksa bir tavsiye midir?
Hz. Aişe'nin cemel vakasındaki tutumu ile Ahzab suresi 32-33. ayetteki emirler (evlerinizde oturun) nasıl değerlendirilmelidir?
Bir ayette "Bizim bir günümüz sizin bin yılınıza" (Hac, 22/47 ve Secde, 32/5), başka bir ayette de "Bizim bir günümüz sizin elli bin yılınıza denktir." (Mearic, 70/4), buyrulmaktadır. Bu zaman farkını açıklar mısınız? O'na yükselmek ne demektir?
Hz. Meryem'in annesi neden erkek çocuk istiyor kız istemiyor? Erkekler kızlar gibi olmasa da ikisi eşit değiller mi? İkisinin eşit ama değişik kabiliyetleri yok mu?
Ahzab Suresi 53. ayette, Peygamberimiz (sav)'in hanımlarına hicab emri, bütün Müslüman kadınlarını da kapsamakta mıdır, yoksa hususi bir emir midir?
"Ya Rabbî!" dedi, "Hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen, her şeyi kaybedenlerden olurum." (Hud,  11/47) ayetini açıklar mısınız?
"Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir." Necm Suresi 3 ve 4. ayetleri açıklar mısınız?
"Yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının; o inkarcılar için hazırlanmıştır." Bakara Suresi, 24. ayeti açıklar mısınız?
Bakara Suresi 191: "Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Dinden döndürmek için işkence yapmak, adam öldürmekten beterdir..." ayetini açıklar mısınız?
Tevbe Suresi 5. ayette "Müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün." der. Bu ayeti açıklar mısınız?
Bakara Suresi'nden ilk dört ayetini, Ayetelkürsiyi ve son ayetleri okumanın faziletiyle ilgili rivayetin kaynağı nedir?
Araf Suresi 32. ayette "Allah'ın kulları için çıkardığı süslü ve temiz rızıkları kim haram etmiş?". Hadisde ise "Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır." deniliyor. Bunu açıklar mısınız?
"Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin!"(33)  "İş­te o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz."(39) Rahman Suresi'nin 33-45 ayetlerini açıklar mısınız?
"Allah'a güven ve onu hamd ile tesbih et" ayetini açıklar mısınız?
Bazı sahabilerin cennetle müjdelenmeleri, "Hiç kimse Allah'ın azabından emin olamaz!" ayetine aykırı olmaz mı?
Bir tecavüzcü, bir insana tecavüz etmeyi dilemişse, "Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz." (İnsan Suresi, 76/30) ayetine göre, "Bu kızı Allah korumadığına göre, vardır bir pisliği." demek mi lazım?
Neml Suresi 87. ayette geçen "gökteki canlılar"dan maksat kimlerdir? 93. ayetinde, Allah'ın ayetlerinin gösterileceği ve tanınacağı ifadesiyle günümüz mü kastediliyor?
Allah, hikmeti istediğine verir. Bakara Suresi 269. ayetini açıklar mısınız?
En'am suresi 143 ve 144. ayetlerinde geçen koyun, keçi, deve ve sığırın çift çift yaratılmasını ve neden bu hayvanların zikredildiğini açıklar mısınız?
Zariyat suresi 47. ayeti açıklar mısınız? Bazı çevreler buradaki ayetin günümüz bilimsel gelişmeleri neticesinde evrenin genişletildiği görüşündedir?
"Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı…" (Talak, 65/12) ayetindeki "yedi gök" ne demektir?
Kur'an ayetlerine göre, Yüce Allah, hangi özelliklere sahip olan kullarını sever?
Rad suresi 11. ayete göre, Allah bir kimse veya bir topluluk hakkında kötülük diler mi?
"Haklı bir gerekçe olmaksızın Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın..." İsra suresi 33. ayeti açıklar mısınız?
Tevbe suresi 31. ayette geçen, Yahudi ve Hristiyanların, hahamları ve rahipleri rab edinmeleri konusunu açıklar mısınız?
"Her şeyin melekûtu Allah'ın elindedir." ayeti nasıl anlaşılmalıdır?
Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Buradaki övme Allah?ın insanı övmesi, övülme ise Allah?ın övülmesi manasına mıdır?
Kur'an'da pekçok ayette geçen "kalplerin mühürlenmesi" ne demektir? Kalbi mühürlenen bir insan, iman etmemekten nasıl sorumlu tutulabilir?
Kehf Sûresi 17. ayette; "Allah kime hidâyet verirse doğru yolda olan odur; kimi de hidâyetten mahrum eder şaşırtırsa, artık imkânı yok, ona yol gösterecek bir dost bulamazsın." deniliyor. Burada Allah' ın insanı zorlaması sözkonusu mu ?
Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimize (asm.) neden "resullerin sonuncusu" yerine "nebilerin sonuncusu" denilmiştir.
Duhan suresi, 29. ayette geçen, "Gök ve yerin ağlamaması" ifadesini açıklar mısınız?
Yasin suresinde geçen, Selamün kavlen min rabirrahim ayeti, neden üç defa okunuyor? Bir ayeti namaz dışında üç defa tekrar etmenin dini açıdan bir sakıncası olur mu?
Hadid Suresi 3. ayeti, hiç bir şey yok iken Allah var idi, her şey yok olduğunda gene o var olacak, şeklinde anlamak doğru mudur?
Hud Suresi 3. ayette, Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra, O'na tövbe edin, buyurulmaktadır. Tövbeden önce mağfiret dilemek ne demektir?
Enbiya Suresi, 92. ayette, Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir, buyurulmaktadır. Buradaki ümmet hangi ümmettir?
Maide Suresi, 3. ayette, vurularak öldürülmüş hayvanın haram olmasından bahsediliyor. Buna göre avcıların vurduğu hayvanlar haram mıdır?
Nebe Suresi 33’de "Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızları" bazıları kabul etmiyorlar ve kevaib kelimesinin üzüm tanesi olduğunu söylüyorlar, bu doğru mudur?
Fâtiha, En´am, Kehf, Sebe', Fâtır sûrelerinin 1. âyetinde geçen el-Hamdü Lillah’ın, "Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allah´a mahsustur" anlamına gelmesi ne demektir?
A'raf Suresi 80. ayette Lut kavmi için "Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?.." denilmektedir. Bazı hayvanlarda da eşcinsellik vardır. Bu ayet bilimselliğe aykırı değil midir?
Bazı sitelerde Nebe suresinin 31-34. ayetlerine farklı anlamlar vermektedirler. Bu ayetlerin doğru anlamları nasıldır?
Rum suresi 32. ayetinde, günümüzdeki cemaatlere de bir uyarı ya da tepki söz konusu mu? Bu ayeti nasıl idrak etmemiz gerekiyor?
Enfal suresi 50. ayette kafirlerin canlarını alırken "Yüzlerine ve arkalarına (kıçlarına) vura vura..." denilmektedir. Bu ifadeleri açıklar mısınız?
En'am Suresi 28. ayette cehennemlikler, tekrar dünyaya gelmeleri halinde inanıp salih amel işleyeceklerini söylemektedirler. Tekrar dünyaya gelseler inanacaklar mıdır? Bu ayeti açıklar mısınız?
Maide suresinin 3. ayetinde mana bütünlüğünün olmadığı iddiasına nasıl cevap vermek gerekir?
Fetih suresinin 11. ayeti bir mucize midir?
Kalem suresi birinci ayeti açıklar mısınız?
Âl-i İmran suresi 144. ayeti açıklar mısınız?
Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur.”(Vakıa, 56/60-61) mealindeki ayetler reenkarnasyona delil olarak gösteriliyor. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız?
"Biz de Firavun ve kavminin yapageldikleri sanat eserlerini ve binaları yerle bir ettik." (A'raf, 7/137), ayetine göre Mısır Piramitleri´nin de yok olması gerekmez miydi? Firavun’un Mısır hükümdarı olduğunu düşünmemize sebep olan nedir?
İmam Azama nisbet edilen, "subhanel ebediyyil ebed" duasının aslı ve tercümesi nedir?
Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. (Enam, 6/67) ayeti, günümüzde geldiğimiz bilgi seviyesince anladığımız ve daha ileride anlayacağımız gerçeklerin varlığına işaret ediyor olabilir mi?
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın, "Biz yarattık, biz yaptık." gibi ifadeleri kullanması hakkında bilgi verir misiniz?
"Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı."(Rum, 30/21) ayetine göre, eş seçiminde yaşadığımız hayatın ve yaptıklarımızın etkisi var mıdır?
“Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız.” (Araf 24, 25) ayetlerine göre, diriliş yine dünyada mı gerçekleşecek? Gezegen dışında vefat eden birisi olursa ne olacak? Allah’ın huzuruna ne zaman çıkacağız?
"Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim." (Maide, 5/3) ayeti, Dinin kemale erdiğini bildirirken; "Allah nurunu tamamlayacaktır." (Nisa, 4/174) ayetinde ise nurun daha sonra tamamlanacağı haber veriliyor. Bu ayetler arasında bir zıtlık mı var?
Allah’ın izni olmayınca hiç bir musibet isabet etmez! Her kim de Allah´a iman ederse, O onun kalbine hidayet verir...”(Teğabun, 64/11) ayetine göre, musibetlerden sonra imanımızı artırmak nasıl olur?
Maide Suresi 31. ayete göre, Kabil’in Habil’i öldürdükten sonra gömmesi için karganın gönderilmesine ne gerek vardı? Kabil kardeşini öldürmekten pişman olmuyor da nasıl gömeceğini bilmediği için mi pişman oluyor?
Allah kötülüğü bilmeyerek yapıp da, hemen tövbe edenlerin tövbesini kabul etmeyi üzerine almıştır... (Nisa, 4/17) ayetine göre günah işleyip hemen tövbe etmeyenlerin tövbesi kabul olmaz mı? Ne zamana kadar tövbe edilebilir?
Allah kimseye muhtaç olmadığı halde, bazı ayetlerde (Bakara suresi 107; Ali İmran suresi 126; Saff suresi 14; Muhammed suresi 7. ayetlerde olduğu gibi) geçen, Allah´a yardım etmekten kasıt nedir?
Kaf suresi 29. Ayette "Benim yanımda söz değişmez ve ben, kullarıma zulmedici de değilim." buyurulmaktadır. Bu ayetin Bakara 106, Nahl 103 ve Rad 39. ayetlerle çelişkili olduğu iddiasına karşı bir açıklama yapar mısınız?
Sebe suresinde (15-19. ayetler), Sebe halkının kendilerine zulmettiklerinden bahsedilir. Bu halkın kendilerine yaptıkları zulmün ne olduğunu açıklayabilir misiniz? İnsan kendine nasıl zulmeder?
“Akılsız insanlar; 'Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir?' diyecekler.” (Bakara, 2/142) ayeti gelecekten haber mi veriyor?
Al-i İmran Suresi 50. ayetinde Hz. İsa (a.s.) hakkında Yahudilere haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildiği buyurulmaktadır. Neler helal kılınmıştır?
“İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız.” (Yusuf, 12/22) mealindeki ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? Allah, her iyilik yapanı mükafatlandırır mı? Bu mükafatlandırma ahiret hayatında mı, yoksa dünya hayatında mı vardır?
Kur'an'da, inkâr edenler, gökler ve yer bitişik bir durumdayken, onları birbirinden ayırdığımızı, ... düşünmüyorlar mı, denilmektedir. Halbuki insanlar bunu görmemiştir. Nasıl anlamak gerekir?
"Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et." (Al-i İmran 3/43) mealindeki ayet okunduğunda neden tilavet secdesi yapılmıyor? Rüku edenlerle beraber rüku et, ne demektir?
"Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz; o yalancı, günahkar olan alnından." (Alak, 96/15-16) ayetleri kimin hakkında indirilmiştir?
Kur´an'da, ruhbanlık yoktur (Hadid 57/27) denildiği halde, dünyada zahitlik yapmak bir çelişki değil midir?
“Eğer kendi sözlerini bizim sözlerimiz diye söyleseydi onu yakalar şah damarını keserdik.” (Hakka, 69/44-46) ayetini, Hz. Muhammed kendi sözleri belli olmasın diye yine kendisi uydurmuştur, diyenlere ne dersiniz?
Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır? Ta ha 130. ayetin Miraç'tan önce indirildiğini ve Bakara suresinin tamamının Medine'de nazil olduğunu söylemek doğru mudur?
"Allah'a ve âhiret günü­ne iman eden bir topluluğun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akra­baları da olsa- Allah'a ve Peygamberine düşmanlık eden kimselere sevgiyle bağlandıklarını göremezsin." (Mücadele, 58/22) ayetini açıklar mısınız?
Kur'an da geçen "belki yola gelirler" ifadesi ile Allah'ın -haşa- kimin hidayete ereceğini bilmediğini mi gösteriyor?
Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışında da O´nu tesbih et. (Tur Suresi, 52/49) Yıldızların batması nasıl oluyor, ayetin Arapçasındaki batış kelimesinin anlamı nedir?
Ayet-i Kerime'de "...cahillerden yüz çevir." (Araf suresi, 199. ayet) deniyor. Anne babamız okuma yazma bilmiyorsa, dini konularda bizlerle münakaşa ediyorsa, onlardan yüz çevirip terketmeli miyiz?
"Ki­min iyi­lik­le­ri tar­tı­da ha­fif ka­lır­sa, iş­te ken­di­le­ri­ni zi­ya­na so­kan­lar, ce­hen­nem­de ebe­dî ka­lan­lar on­lar ola­cak­lar­dır." (Mu'minun, 23/103) ayetine göre, günahı sevabından çok olan müminlerde mi ebedi cehennem de kalacak?
Kur’an’da “müşriklerin çoğu fasıktır” (Tevbe, 9/8) ifadesi geçiyor. Buna göre, fasık olmayan müşrik mi var? Şirkin kendisi bir fasıklık değil midir?
Nahl suresi, 71. ayette, kendisine fazla rızık verilen insanların, bu kendilerine verilen bol rızıkları etraflarındaki insanlara dağıtmaları ve onlarla eşit hale gelmeleri mi isteniyor?
Bakara suresi 158. ayette, Safa ve Merve tepesi Allah'ın alametidir, deniyor. Bunlar neyin sembolleridir? Safa ve Merve arasında sa'yetmenin amacı nedir?
Sebe suresi, 9. ayette geçen, "Onlar, önlerinde ve arkalarında bulunan göğe ve yere bakmıyorlar mı?" ifadesini açıklar mısınız?
Nisa suresi, 37 ve 38. ayetlerin nüzul sebepleri nelerdir, ayette cimriler kafirlerle eş mi tutulmuştur?
Ayetin ifadesine göre (Neml, 27/18), bir karıncanın “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin ki, Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizi ezmesinler.” demesini, analitik aklın ürünü olarak görmek mümkün müdür?
Nisa Suresi 148. ayette geçen, zulme uğrayanların kendisine yapılan haksızlıkları anlatması gerektiği konusunu açıklar mısınız?
Araf 35. ayetteki “ye’tiyennekum” ifadesini “resuller gelecek”, Mümin 15. ayette “yulkirruh” ifadesini de “ruhu kullarından dilediğine indirecektir” şeklinde anlamak isteyenlere nasıl cevap vermek gerekir?
"Hiçbir Peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü, hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir." Al-i İmran, 161 ayetinin iniş sebebi nedir?
Lokman suresi, 13. ayette geçen; muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür, ifadesi ne anlama gelmektedir? Şirk nasıl zulüm olur?
“Biz her millete bir peygamber gönderdik..” (Nahl, 16/36) ayeti ile “Eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik.”(Furkan, 25/51) ayetinde bir çelişki varmış gibi görünmüyor mu?
Ahkaf suresi 30. ayette, cinler dinledikleri ayetler hakkında "Biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik." diyorlar. Neden Tevrat'tan sonra gelen Zebur ile İncil yerine Tevrat diyorlar?
Furkan Suresi, 68 ve 69. ayete göre zina yapan adam öldüren ebedi cehennemde mi kalacaktır?
Hz. Muhammed’in yanında yüksek sesle konuşulmasını yasaklamak (Hucurat, 49/2-3) için ayete gerek olmadan, bu yasağı “Yanımda yüksek sesle konuşmayı yasakladım." demiş olsa, buyruğu yine de yerine getirilmiş olmaz mıydı? Ayetleri açıklar mısınız?
Müminun suresinin ilk on ayetiyle amel etmenin faziletiyle ilgili hadis var mıdır? Bu ayetlerde geçen niteliklerin değeri nedir, fert ve toplum hayatında ne gibi bir değeri vardır?
Kur'an-ı Kerim mealini abdestsiz olarak bilgisayardan ve mp3den dinlemek caiz mi?
"...Mekke ve çevresinde bulunanları uyarman, şüphe götürmeyen toplanma günü ile uyarman için sana Arapça okunan bir Kitap vahyettik..." (Şura, 42/7) ayetini, Peygamberimiz (asv)'in bütün insanlığa gelmesi ve İslamiyetin evrenselliği ile açıklar mısınız?
"Allah katında (yeryüzünde) yürüyenlerin en kötüsü, o inkâr eden­lerdir." (Enfal suresi, 8/55) ayetini açıklar mısınız?
"Gerçekten onlar düzen kuruyorlar. Ben de bir düzen kurmaktayım. Sen inkarcılara mehil ver; onlara mukabeleyi biraz geri bırak." (Tarık, 86/15-17) Bu ayetlerde neden kafirlere mühlet verilmektedir?
İsra suresi 1- 8. ayetlerinde Yahudilerin bozgunculuk ve nankörlükleri anlatıldıktan sonra "Umulur ki Rabbiniz size acır." denmesini, masumların hakları açısından değerlendirir misiniz?
Zilzal suresinde her amelin yazıldığı belirtilmektedir. Affedilen günahlarımız da amel defterinde görünecek midir? Günahlar namazın sevabını azaltır mı?
Ahzab suresi 50 -55. ayetlerde geçen Peygamberimiz (asv)'in evlilik hayatı ve eşleri ile ilgili bilgilerin Kur'an'da geçmesinin nedeni nedir?
Hangi hallerde boşanma (talak) günah sayılıyor?
“Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah’tan af dileseler, sen de resul olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah’ı tövbeleri kabul eden, pek merhametli bulacaklardı.” (Nisa, 4/64) ayeti ve şeyhin tövbe ettirmesi?..
Tevbe Suresi 29. ayete göre, Ehl-i kitap ile cizye verinceye kadar savaş açma emri veriliyorsa, bu ayet Müslüman olmayanlar bize dokunmazsa bile onların inancına karışmamız anlamına mı geliyor?
"De ki: 'Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.' " (İsra, 17/95) ayetini açıklar mısınız?
Enfal suresi 24. ayette geçen "Allah'ın kişi ile kalbi arasına girmesi" ifadesini açıklar mısınız?
"Bir ümmetin diğerinden daha çok olmasından ötürü, aranızdaki yeminleri bozarak, ipliğini iyice eğirip katladıktan sonra bozan kadın gibi olmayın..." (Nahl, 16/92) ayetini açıklar mısınız?
“De ki: "Ey kavmim! Haliniz üzere çalışın. Ben de kendi halime göre çalışıyorum. Artık ileride bileceksiniz." (Zümer, 39/39) ayetinin açıklaması nedir?
Mu´minun Suresi 23/53-54. ayetlerde tarif edilen "fırkalara ayrılan ve gaflet içinde olmasına rağmen doğru yolda olduğunu sanan ümmetlerden" olup olmadığımızı nasıl bileceğiz?
"Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur." (İsra, 17/36) ayetini açıklar mısınız?
Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. (Bakara, 2/6) ayetine göre, peygamberin vazifesi doğal olarak gereksiz olmuyor mu?
Günümüzde yerin binlerce metre altından su çıkarılabilmektedir. Buna göre “Bir de şunu sor: Suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir?" (Mülk, 67/30) ayetini nasıl anlamalıyız?
"Sana içki ve kumarı sorarlar, de ki: "İkisinde hem büyük günah ve hem insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür." (Bakara 2/219) İçki ve kumarın ne gibi faydaları olabilir?
Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde "altlarından ırmaklar akan cennetler" ifadesi var; bu ne demektir? Aklımızla düşününce ırmağın cennetin üstünden akması gerekmez mi?
Yunus suresi, 11 ve 12. ayetlerde geçen “kafa tutmak” “azmak” “duayı terk etmek” ne anlama gelir? Duayı terk etmek Allah’ı terk etmek midir ve gaflete dalmak mıdır?
"İbrahim, soyumdan da önderler yap deyince, Allah, zalimler önder olamaz, buyurmuştu." (Bakara, 2/124) ayetine rağmen, Hz. İbrahim (as)'in soyundan peygamberlerin gönderilmesini nasıl anlamamız gerekir?
Ğaşiye suresi 8-14. ayetlerine göre, insanın sadece yüksek cennette mutlu olacağı anlamına mı gelir?
Ra'd suresinde "Her millete bir yol gösteren vardır." buyurulmaktadır. Ancak fetret ehline uyarıcı gelmemiştir? Bunu nasıl anlamalıyız?
Bakara suresi 30. ayette Allah Teala meleklere, "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." derken ne demek istemiştir?
Mürselat Suresi'nin 31. ayetini açıklar mısınız?
"Mümin erkeklere ve mümin kadınlara eziyet eden, sonra tövbe de etmemiş olanlar için Cehennem azabı ve yangın azabı vardır." (Buruc, 85/10) ayetinde geçen "yangın azabı" nedir? İkinci bir cehennem midir?
"... Müslüman olmanızla beni minnet altında tutmayın, hayır; eğer doğru kimselerseniz, sizi imana eriştirmekle Allah sizi minnet altında bırakır." (Hucurat, 49/17) ayetini açıklar mısınız?
Rum suresi 28. ayette kölelerin misal gösterilmesinin sebebi nedir? Bu ayete göre, efendinin kölesini kendisine eşdeğerde tutup, ortak kılmağa matuf her davranışı, Tanrı'ya şirk koşmak gibi günah bir şeydir; kölelik doğal bir kurum sayılıyor?
"İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenler...” (Nisa, 4/168) ayetinde hangi insan tipinden bahsediliyor?
Bakara suresi 38´inci ayette geçen havfün (korku), 40. ayetteki ferhabûn (korkun), 41. ayetteki fettegûn, 45. ayetteki hâşiîn (Allah´tan içi titreyerek korkanlara ağır gelmez) kelimelerindeki korkuların arasında ne tür bir fark vardır?
"Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, doğrusu Sen her şeye kadirsin." derler." (Tahrim, 66/8) ayetinde geçen, "nurumuzu tamamla" ifadesini açıklar mısınız?
"Ey Adem oğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez." Bu ayet gereği her secde edişimizde güzel giyinmek farz mıdır?
A'raf suresi 11-18. ayetlerinde geçen, şeytanın Hz. Âdem'e secde etmeme konusu var. Şeytan, Hz. Adem (as)'in dünyaya indirileceğini ve kıyametin kopacağını nerden biliyordu?
Naizat suresi 15. ayyette, "(Habibim!) Sana Musa'nın haberi geldi mi?" diye yazılı! Oysa ki daha önceki sûrelerde Musa'nın haberi bir çok defalar anlatılmıştır; neden böyle denilmektedir?
"Onlar iman etmiyor diye üzüntüden neredeyse kendini yiyip bitireceksin." ayeti ile "Onların çoğu şirk koşmaksızın Allah'?a iman etmezler." ayeti hakkında bilgi verir misiniz?
“Ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.” (Al-i İmran, 3/158) ayetini açıklar mısınız? Onun huzurunda toplanmak ne demektir?
"Ey inananlar! Size ne oldu ki, 'Allah yolunda, savaşa çıkın.' dendiği zaman yere çöküp kaldınız? Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre pek az bir şeydir." (Tevbe, 9/38) ayetini açıklar mısınız?
Kur'an'a göre Hz. İbrahim (as)'den itibaren tüm peygamberler Müslümandı. Enâm Sûresinin 163 . ayetinde de "... Ben Müslümanların ilkiyim." deniyor. Bu ayetler arasında çelişki yok mudur?
Vakıa suresinin 13-14 ayetlerinde neden "Onların büyük kısmı eski ümmetlerden, bir kısmı da sonrakilerdendir. " denilmiştir?
“Münafıklar, şeytanları ile baş başa kaldıklarında, biz sizinle beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.” (Bakara, 2/14) ayetine göre, münafıklar şeytanlarla mı konuşuyorlar?
"Ben sapık ve saptıran kimseleri hiçbir zaman yanıma yaklaştırmam, yardımcı edinmem." (Kehf, 18/51) ayetindeki "sapık"tan maksat kimlerdir?
Ahzab 52 ve Tahrim 1. ayetlerde Allah’ın, Peygamberin günlük ve cinsel hayatına direkt müdahale etmesi benim imanımı sarstı, mantıklı cevapları var mıdır? Kur'an’ın evrenselliğine tamamen zıt bir durum oluşturmuyor mu?..
Yunus Suresi 100. ayette "Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir uğursuzluk yükler." denilmektedir. Allah'ın kendi yarattığı kuluna uğursuzluk vermesi haksızlık değil midir?
Tekvir suresinin 2. ayetinde geçen "Yıldızlar döküldüğünde" ifadesini nasıl anlamalıyız?
İsra suresi 74, 75 ve 93. ayetlerde çelişkiler mi vardır? Peygamberimiz (asv) vazifesinden taviz mi vermiştir ve mucize gösterememiş midir?
Allah hiç yoktan insanları cehenneme atar mı? "Biz dileseydik, herkesi doğru yola eriştirirdik. Ne var ki: 'Andolsun ki cehennemi, cinlerle ve insanlarla dolduracağım.' diye kesin bir söz çıkmıştır benden."? (Secde, 32/13) ayetini nasıl anlamalıyız?
"O gün, kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı bir gündür. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır." (İnfitar 82/19) ayetini delil göstererek şefaatin olmayacağını iddia edenler vardır. Şefaat olmayacak mıdır?
Nur sûresi, 33. âyeti açıklar mısınız? Özellikle de âyetin sonundaki fuhş bahsi ile ilgili kısmı; burada fuhşa izin mi veriliyor?
Bir ayette kıyamet günü, "dillerin, ellerin ve ayakların şahitlik edeceği" (Nur 24/24) diğer bir ayette “ağızların mühürleneceği, ellerin ve ayakların şahitlik edeceği” (Yasin 36/65) bildiriliyor. Bu iki ayet beraber nasıl anlaşılır?
İsra suresi 84. ayette geçen "De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir." demekle ne denmek isteniyor?
"Artık kim Rabbine âhirette kavuşacağını umuyorsa, makbul ve güzel işler işlesin ve sakın Rabbine ibadetinde hiç bir şeyi O’na ortak koşmasın."(Kehf, 18/110) ayetini açıklar mısınız? İbadette ortak koşmak ne demektir?
"... Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakınınız." (Bakara, 2/24) ayetinde neden odun değil taşlar deniyor?
"Allah'ın âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri yoktur..." (Ankebût, 29/23) mealindeki ayeti açıklar mısınız?
Enam suresi 158. ayeti açıklar mısınız? Ayetlerde tavsiyelerde bulunulurken birden 154. ayette Hz Musa'ya geçiş yapılmasında, daha sonra aynı konuya devam edilmesindeki hikmet nedir?
Allah Kur'an'da neden, "biz onların kalplerini ve gözlerini" diyerek çoğul kullanıyor da, "kulağına" diyerek kulağı tekil kullanıyor? Ayetin kelimelerini tahlil eder misiniz?
Ankebut 17 ve 25. ayetlerinde geçen "min dûnillâhi evsânen" ifadesi Allah´tan başka putlar anlamına mı geliyor? Eğer öyleyse bu, Allah’ın diğer putlardan farklı bir put olduğu izlenimi uyandırmaz mı?
“Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının...” (Teğabun, 64/14) mealindeki ayette geçen "eşlerin ve çocukların düşman olması" ne demektir?
"Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler seçer..." (Hacc 22/75) ayetini açıklar mısınız? Meleklerden peygamber var mıdır?
Ayetlerde geçen "İman edip iyi işler yapanlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir." anlamında müjdeler, cennete girdikten sonraki durumunu mu gösteriyor, yoksa ölümden itibaren kabir ve mahşer için de geçerli midir?
Meleklerden peygamber olur mu, olmaz mı? “Yerdekiler melek olsalardı, onlara peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsra, 17/95), “meleklerden peygamberler seçer” (Hac, 22/75; Fatır, 35/1) ayetleri arasında bir zıtlığın olduğu doğru mudur?
Al-i İmran suresi 61. ayette Allah Teala'nın lanetlemesini açıklar mısınız?
Rum suresi 22. ayette, dillerin ve renklerin farklı olmasının güzelliğini anlatır. Halbuki, savaşların çoğu bunlardan çıkmaz mı? Allah nasıl bir hikmetten bahsediyor?
Bir ayette, cehennemde darî dikeninden başka yiyecek yok, denirken, başka ayetlerde zakkumdan ve ğıslinden söz edilmesi nasıl açklanabilir?
"...Kafirler, size apaçık düşmandırlar." (Nisa, 4/101) ayeti her devirde geçerli midir? Kafirlerle ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Onlarla ticaret yapmak caiz midir?
Bakara 2/191 ve Tevbe 9/29 ayetlerinde olduğu gibi, Kur’an’da geçen şiddet ayetleri nasıl evrensel olur; bu ayetleri gayri müslimlerin yanında nasıl okuruz?
Nahl suresi 75. ayeti açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim'de yer alan dört ırmağın (süt, su, şarap, bal ırmakları) isimlerini ve cennet bahçelerinin isimlerini yazar mısınız?
Hûd suresinin 107 ve 108'inci ayetlerinde "ebedi kalacaklardır" ifadelerinden sonra "Ancak Rabbinin dilemesi başka." denilmesinin hikmeti nedir? Eğer Rabbimiz dilerse ebedi kalmamıza istisna tanıyabilecek midir?
Ahzab suresi 35’inci ayette, bütün erkek ve kadınlar ifadesi peşpeşe sekiz kere geçmesi anlatım ve anlam bozukluğu değil midir? Bunun yerine, şu özelliklere sahip erkek ve kadınlar denilse yeterli olmaz mıydı?
Araf suresi 143. ayeti açıklar mısınız? Hz. Musa (as) Tur dağında mı Allah'ı görmek istediğini söyledi?
Namaza giderken koşmamamız gerektiğini bildiren hadis var, fakat Cuma Suresi 9. ayette "koşarak gitme" ifadesini nasıl anlamak gerekir?
Yusuf Suresinin 31. ayetinde, ellerini kesen kadınların "Allah'ı tenzih ederiz." demesi, o kadınların tevhid dinine inandığını göstermez mi?
"Yaptıklarının cezası olarak, bundan böyle az gülsünler, çok ağlasınlar." (Tevbe 9/82) ayetinde kastedilen kimlerdir; Müslümanlar mı kafirler midir?
Ebedî cehennemde kalmaktan bahseden, Müminun suresi 103. ayet kâfirler hakkında inmişse, 102. ayet de kâfirler hakkında olamaz mı?
Ayetlerde Allah’ı tesbih etmeyen hiç bir şeyin olmadığı bildirilmektedir. Allah’a inanmayanlar, inkarcılar Allah’ı nasıl tesbih ediyorlar?
Bakara suresi 259. ayette geçen ve öldürülüp yüz sene sonra diriltilen şahıs kimdir?
"Belki yollarından dönerler diye, and olsun onlara büyük azabdan önce dünya azabından tattırırız." (Secde, 32/21) ayetini açıklar mısınız?
Rum suresinde belirtilen Rumların İranlılara (Perslere) galibiyeti kaç yıl sonra gerçekleşmiştir?
"Dünya hayatı oyun ve oyalamacadan ibarettir." ayeti ile, "Biz dünyayı bir oyun olsun diye yaratmadık." ayetini nasıl anlamak gerekir?
Nahl suresi 43. ayette geçen, "Bilmiyorsanız alimlere sorun..." ifadesini açıklar mısınız? Zikir ehlinden maksat kimlerdir?
"Doğrusu, ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevkeder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur)." Yusuf suresi 53. ayeti açıklar mısınız?
"Allah bir kavmi değiştirmez, onlar kendi nefislerindeki hâli değiştirmedikçe." (Ra'd, 13/11) ayetini açıklar mısınız?
Cihadı emreden ayetleri nasıl anlamalıyız? Cihad ile savaş aynı şeyler midir?
Bakara suresi 40 ve 41. ayetleri açıklar mısınız? Burada Tevrat'ın doğruluğunu mu ifade etmektedir?
Kurban kesme hakkında Hac suresi 36. ayette ayakları üzerinde kesilmesi gerektiği buyuruluyor. Hayvanları yatırarak kesmek caiz değil midir?
Nur suresi 31. ayetteki "humur" kelimesi başörtüsü anlamına mı gelmektedir? Ayette Arapça "res" yani "baş" sözcüğünün geçmemesi ve saçların görünmemesiyle ilgili kesin bir emrin olmaması, başörtüsünü Kur'an'ın emretmediğine dair yeterli bir delil değil mi
Yunus suresi 27. ayet ve Bakara suresi 81. ayeti açıklar mısınız? Cehennemdeki cezalar aynı mıdır?
Cuma suresi 10. ayet: "Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz." Bu ayeti açıklar mısınız?
Nahl suresi 103. ayet: "Şüphesiz biz onların: 'Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor.' dediklerini biliyoruz. Kendisine nisbet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu (Kur'an) apaçık bir Arapçadır." Açıklar mısınız?
Duha suresinin açıklaması ve iniş sebebi nedir?
"Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığında satmayın." ayeti nasıl anlaşılmalıdır?
Peygamber Efendimizin evinde sahabelerin uzun süre oturması ile ilgili, Ahzâb sûresi 53. ayeti nasıl anlamalıyız?
Saffat Suresi 143-144. ayetlerde Hz. Yunus'un balığın karnında "haşre kadar kalacaktı" ifadesini açıklar mısınız?
İbrahim suresi 22. ayeti açıklar mısınız? "İş bitirilince şeytan da diyecek ki: "Şüphesiz Allah, size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım..."
"Rabbînin huzurundan korkan kimse için iki cennet vardır..." (Rahman, 39/46 ve 62) ayetlerini açıklar mısınız?
Yusuf Suresi 41. ayette "zindandaki arkadaşının çarmıha gerileceğinden" söz ediyor. Fakat bazı sitelerde Mısır'da çarmıh cezasının olmadığını, fakat bunu Romalıların uyguladığı söyleniyor; doğrusu nedir?
Âl-i İmran suresi 115. ayette geçen, Ehl-i kitabın amellerinin boşa gitmeyeceği konusunu açıklar mısınız?
Maide suresi 33. ayeti açıklayabilir misiniz? Ayette geçen, Allah ve Resulüne karşı savaşan'dan maksat kimlerdir?
Besmele, Kur'an-ı Kerim'de tek başına bir ayet midir?
Bakara suresi 223. ayette geçen, kadınlar sizin tarlanızdır, ifadesini açıklar mısınız?
Siz içinizdekileri açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker, anlamındaki ayetin nüzul sebepleri ve tefsiri nasıldır?
"Gayri müslimin malı ve kanı Müslümana helaldir." sözünü nasıl anlamamız gerekir? Bu durum "Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir." mealindeki ayet ile çelişmiyor mu?
Bakara suresini 186. ayetini açıklar mısınız?
Yusuf suresinde geçen Hz. Yusuf (as)'ın gömleği ile ilgili üç kıssayı açıklar mısınız?
Enam Suresi 114. ayeti açıklar mısınız? Bu ayette, "Allah size ayrıntılı açıklamalar içeren bir kitabı indirmişken ben o'nun dışında bir hakeme mi başvurayım." yazıyor. Ayetin ışığında günümüz mahkemelerine nasıl bakmak lazımdır?..
A'raf suresi 189 ve 190. ayetleri açıklar mısınız?
Camilerde sabah ve akşam namazlarıından sonra imamların okudukları "hüvallahüllezi" diye başlayan ayetlerin Türkçe meali nedir; izahını yapar mısınız?
Kur'an'da iki üç yerde, gemilerin denizin üstünden gitmesiyle alınacak ibret ve dersler var, ama ben buradaki ibret alınacak dersi fark edemedim, açıklar mısınız?
"Yemin olsun biz sizin üstünüzde yedi (7) yol yarattık, Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır, Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir." ayetleri nasıl anlaşılmalıdır?
Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır, deniyor; BİN denmesinin özel bir sebebi var mı?
Ahzab suresi 50-52. ayetleri açıklar mısınız?
Mümtehine suresi ayet 12 de geçen, "elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri" ifadesi ne anlama gelmektedir?
Ayette neden "kulak, gözler, kalpler verdik" denilmiş de "kulaklar, gözler, kalp verdik" buyurulmuyor? Her insanın iki kulağı iki gözü bir kalbi yok mudur?
Bir ayette "... Allah bundan sonra ahiret hayatını yaratacaktır..." (Ankebut, 29/20) deniliyor. Bu ifade ahiretin henüz yaratılmadığını ve ileride yaratılacağını mı göstermektedir?
"Sana baş eğerek biat edenler Allah'a baş eğip biat etmiş sayılırlar..." (Fetih, 48/10) ayetini açıklar mısınız? Allah'tan başkasına baş eğilir mi?
Yasin Suresi 83. ayeti açıklar mısınız?
Oruçla alakalı olan Bakara suresi 187. ayeti açıklar mısınız?
Tevbe suresi 23. ayette, baba ve kardeşlerinizi dost edinmeyin, derken neyi anlatmak istiyor?
Tatlı, içilebilir deniz var mıdır? "İki deniz birbirine eşit değildir. Bu taze ve tatlı olup içimi yumuşaktır, şu ise tuzlu ve acıdır. Hepsinden taze et yersiniz ve takınacağınız mücevherleri çıkarırsınız..." anlamında ayet var...
Hud Suresi 15. ayeti açıklar mısınız?
Bakara Suresi 233. ayeti açıklar mısınız? "Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. ..."
Bir ayette "İnsan, gerçekten çok zalim, çok nankördür." deniyor. Bu bütün insanlar için geçerli midir?
Al-i İmran suresi 119. ayetini açıklar mısınız?
"Beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin." ayetindeki zikretmek ne demektir? "Amena'r-rasülü..." diye başlayan ayetlerin anlamı nedir?
"Rabbim beni saptırdığın için and olsun ki, yeryüzünü onlara güzel göstereceğim." ayetinin tam olarak ne anlatmak istediğini yorumlar mısınız?
Âl-i İmran suresi 105. ayet mezhepler hakkında mıdır? "Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın..."
"Şüphesiz biz insanı zorluk içinde yarattık." (beled, 90/4) ayetini açıklar mısınız?
Âyette "ümera" buyurulmayıp "ülü'l emr" denmesinin nedenini ve bu ifadenin cemaat önderlerini içine alıp almadığını izah eder misiniz?
Hz. Yusuf'un maşrapayı kardeşinin yüküne koyup alıkoymak için tekrar çıkardığı anlatılıyor. İlk bakışta burada bir yalan, aldatma durumu var gibi gözüküyor?..
"Her kim izzet istiyorsa, bilsin ki izzet tamamiyle Allah'ındır..." (Fatır, 35/10) ayetini açıklar mısınız?
Bir kişi hakkında "Bu kim ki?" diye sormak gıybet olur mu? Bakara suresi 284. ayeti açıklar mısınız? Bazen istemeden de olsa bazı kişiler hakkında kötü düşünceler geliyor, bu düşüncelerden sorumlu muyuz?
Nisa suresinin 23. ayetini açıklar mısınız?
"Her can ölümü tadacaktır. Sonunda Bizim huzurumuza getirileceksiniz." (Ankebut 57) ayetini açıklar mısınız?
Mülk suresi 16 ve 17. ayetlerde Allah için, "gökteki" ifadesi kullanılmasını açıklar mısınız?
"Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allaha secde ederler." (Rad, 13/15) ayetini açıklar mısınız? Gölgelerden kastedilen ruhlar mıdır?
Neml suresi 18. ayeti açıklar mısınız? Bu ayette karıncaların algılama, değerlendirme ve irade gücünün olduğu bildirilmektedir. Bu nasıl yorumlanmalıdır?
Yasin suresindeki 41. ve 42. ayetlerde geçen "gemi" kelimesi neyi ifade etmektedir?
Al-i İmran suresi 93. ayetinin açıklamasını yapar mısınız?
Bakara süresi 223. ayette "Kadınlar sizin tarlalarınızdır." buyurulmaktadır. Bu ayeti açıklar mısınız?
Bir ayette Peygamber Efendimizin evine misafirler gitmesin diyor, bunu nasıl açıklayabiliriz?
Hud suresi, ayet 114: "Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında (gündüze yakın olan saatlerinde) namaz kıl!" ayetini açıklar mısınız?
"Biz nice ülkeleri yıkıma uğrattık. Geceleri uyurlarken ya da gündüzün dinlenirlerken bizim zorlu azabımız onlara geliverdi." Bu ayette günümüz depremleri için de bir işaret var mıdır?
Şura suresi 30. ayeti açıklar mısınız? Bu ayette, aşımıza ne gelirse kendi günahımızdan olduğu belirtiliyor. Peygamberimizin başına gelen musibetler nasıl değerlendirilir?
"Andolsun ki biz, göğü yıldızlarla bezedik ve bazılarıyla şeytanların taşlanmasını sağladık. Onlara alevli ateş azabını hazırladık." (Mülk, 67/5) ayetini açıklar mısınız?
Gayri müslimlerin (Ehl-i kitabın) kestiği hayvanların etleri Müslümanlara helal mıdır? Mâide suresinin 5. âyetinde yer alan "Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir." mealinden ne anlamalıyız?..
Enfal suresi 12. ve 17. ayetlerin açıklamasını yapar mısınız?
Meryem suresindeki 59 ve 60. ayetlerin günümüze hitap ettiğini söyleyebilir miyiz?
Bakara suresi 254. ayette geçen "şefaatin olmayacağı gün" ifadesi hangi güne tekabul etmektedir?
"Ve onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Boş yere söylenilen sözden ve işlerden sakınırlar." (Mü'minun, 23/3) Bu ayete göre, izlerken vakit harcadığımız film ve maçlar, eğlence için okuduğumuz kitaplar bu boş ve yararsız şeylere girer mi?
Nebe Suresi 33 ve 34. ayette geçen, yaşıt kızlar ve dolu kadehler ifadesini açıklar mısınız? Yaratan mukaddes kitabımızda neden bu teferruata girmiş olabilir?
Kur'an'da Yahudilerin yoksul yaşayacakları bildirildiği halde, günümüzde çok zenginler, bunu nasıl açıklarsınız?
Kâbe'nin korunmuş (güven içinde) olduğunu belirten âyetleri nasıl anlamak gerekir?..
Mümin suresi 11. ayette iki kez öldürüleceğimiz söylenirken, Duhan suresi 56. ayette, ilk ölüm dışında başka ölümün olmadığı söyleniyor. Bu bir çelişki değil mi?
Nahl suresi 101. ayeti (Biz bir âyetin yerine onun hükmünü neshedecek başka bir âyet getirdiğimiz zaman...) açıklar mısınız?
Yasin suresinin 39 ve 40. ayetlerini açıklar mısınız?
"Zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır." (Hucurat, 49/12) Bu ayeti kerimeyi nasıl anlamalıyız?
Kur'an-ı Kerim'de bulunan şifa ayetleri nelerdir? Bunların hükümleri nelerdir ve hangi hastalıklarda daha etkilidir?
"Biz, mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele!" (Bakara, 2/155) ayetini açıklar mısınız?
Ahzab Suresi 33. ayet: "Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. (...) Ey Ehl-i Beyt Allah sizden kötülüğü gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor." Bu ayet ile, onların günahlardan temizlendiğini mi anlamalıyız?
Hangi ayet ne için okunmalı?
Maide suresi 69. ayeti açıklayabilir misiniz? "İman edenler ile Yahudiler, Sâbiîler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir."
Allahı inkar edene saygı gösterilir mi? Kafir olan anne babayla dost olmak caiz midir? Lokman suresi 15. ayetinde ana ve babanla iyi geçin denirken, Mücadel suresi 22. ayeti, onlarla dost olma, der. Nasıl hem iyi geçinip hem de dost olmayacağız?
"Sen dağları görürsün de, yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler." (Neml, 27/88) ayetini açıklar mısınız?
"Düşünüp ibret alırsınız diye her şeyden çiftler yarattık." (Zariyat, 51/49) ayetine göre atom, bakteri, virüs, salyangozun da çifti var mıdır?
Kur'an'da, güneşin dünya etrafında doğup batmasıyla ilgili ayetler var. Aslında güneş dünya etrafında değil de, dünya güneş etrafında dönüyor. Bu durumun hikmeti nedir?
Kafirler için mühlet verilmesi ne demektir, niçin veriliyor?
"Yaratanların en güzeli" ayetini açıklar mısınız?
Kasas suresi 27. ayet başlık parasını meşru kılmıyor mu? "Babaları ona: “Kızlarımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Buna karşılık sen de sekiz yıl yanımda çalışırsın; şayet süreyi on yıla çıkarırsan, o da senin ikramın olur..."
"Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım..." (Zariyat, 51) deniliyor. Ayette kastedilen uyarıcı kim?
Tahrim suresinin ilk beş ayeti kimler hakkında ve niçin inmiştir? Hz. Ayşe ve Hz. Hafsa hakkında indiğini iddia ediyorlar, doğru mu?
Tevbe suresinin son iki ayetinin Kur'an-ı Kerim'e sonradan eklendiği söyleniyor. Neye dayanarak böyle bir şey söylüyorlar?
İsra suresi 58. ayetini açıklar mısınız? "Hiç bir şehir yoktur ki kıyamet gününden önce Biz orayı imha etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu, kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılıdır."
Taha suresi 121-123. ayetleri açıklar mısınız?
"Aklınızı çobanın cebine koymayın." mealinde bir ayet var mı? Bu ayetin Kur'an-ı Kerim'de hangi surede geçtiğini ve açıklamasını yazar mısınız?
"Şüphesiz ki iman ettikten sonra inkâr eden sonra da inkârda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte sapıklar onlardır." (Ali İmran, 3/90) ayetini açıklar mısınız?
Allah'tan başka her şeyin helak olması ne demektir? "Allah'dan başka bir ilaha ibâdet etme. Ondan başka ilâh yoktur. Ondan başka her şey helak olacaktır. Hüküm ancak onundur ve hep ona döndürüleceksiniz." (Kasas, 28/88) ayetini açıklar mısınız?
Kafirler cehennemde ebedi olarak mı kalacaklar? Zuhruf suresinin 74. ayetin, Muhammed Esed'in çevirisinde şöyle denmiş: "Onlar cehennem azabı içinde kalacaklardır (hâlidûn) ifadesi yalnızca belirsiz bir süreyi gösterir, yoksa süreklilik anlamı taşımaz."..
Nisa suresi 147. ayeti kerimede, "İman edip şükrederseniz, Allah size neden azap etsin." buyuruluyor. Bu ayeti açıklar mısınız? Bu şükrü yerine getirebilmek için neler yapılmalı?
Nur Suresi 2. ayette geçen "zina edenlere yüz değnek vurulması" insan haklarına aykırı değil mi?
Ayet-el Kürsi rahmet ayeti midir?
Enfal Suresi 25. ayette "Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır." diyor. Yani bu ayete göre Allah zulmetmeyenlere de mi azap edecek?
Allah Teala şehitler için, "Onlara ölü demeyin, çünkü onlar ölü değildir." diyor. Başka bir ayette ise, "Her nefis ölümü tadacaktır." diye bizlere bildiriyor. Acaba şehitler için hüküm nedir?
Bakara suresi 79. ayette geçen "Elleriyle kitap yazıp, biraz para almak için: 'Bu Allah tarafındandır.' diyenlerin vah haline." ayetini açıklar mısınız?
Yasin suresinde, "Bir tek sesle onların hepsi huzurumuzda toplanır." deniliyor. Bunu nasıl anlamalıyız, nasıl oluyor?
Taha suresi 97. ayette belirtilen altın buzağının eriyip yok olması ve küllerinin denize savrulması mümkün müdür?
Hz. Âdem (as)'in ilk insan olduğuna kanıt olan ayetler hangileridir?
Fetih suresinin fazileti nelerdir; bu sureyi hangi zamanlarda okumalıyız? Bu sureyi 41 kez (ya da 1, 3, 5, 7, 9,.. kez) okursan dileğin gerçekleşir, gibi ifadeler bidat mıdır?
Zümer Suresi 6. ayette geçen, "anne karnındaki üç karanlık devre" nedir; bilimsel açıklaması var mı?
Nahl Suresi 32. ayette: "(Onlar,) meleklerin, "Size selâm olsun. Yapmış olduğunuz (iyi) işlere karşılık cennete girin" diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir." buyuruluyor. Burada "melekler" deniyor, can alan melek kaç tanedir?
Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak" buyruluyor. Müminler dahi girecek mi?
"Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir." (Bakara, 2/256) Bu ayeti nasıl anlamalıyız?
Âl-i İmrân Sûresinin 191. ayetinde: "Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar..." geçtiği üzere, "yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar" kavramı neye işaret eder; sağ veya sol yan üzerine uzanmak mıdır,..
İman artar veya eksilir mi? Fetih suresi 4. ayette geçen: "İmanlarına iman katsınlar diye inananların kalplerine o güveni indiren O'dur." ifadesini nasıl anlamalıdır?
"Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın." (Haşir, 59/19) ayetinde geçen "unutturmak" ne demektir?
Sondaj çalışmalarında yer kilometrelerce delinebiliyor. "Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü sen ne yeri delebilir ne de boyca dağlara ulaşabilirsin." (İsra, 17/37) ayetini nasıl anlamalıyız?
Kur'an'’da bir ayette sekiz eş hayvan yaratılmasından bahsedilmektedir; bununla kastedilen nedir?
Âl-i İmram Suresi'nin 55. ayetinin sonunda "...ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” diyor. Buradaki hüküm verilecek konu nedir?
Hac suresinin 2'nci ayetini açıklar mısınız? Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu cehenneme mi girecek?
"İki adam var, bunlardan birincisi, birbirine rakip, birbiriyle hep çekişen ortakların emrinde, diğeri ise sadece bir kişinin emrinde çalışıyor. Bu ikisinin durumu hiç bir olur mu?" (Zümer, 39/29) ayetini açıklar mısınız?
Hucurat suresi 6. ayetin iniş nedenini açıklar mısınız? Velid B.Ukbe neden fasık olarak nitelendirilmiştir?
Fatiha suresindeki "Din Günü"nün açıklaması neden Fatiha suresinde yapılmaz da bundan tam seksen sure sonra İnfitar suresinde yapılır?
"Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın..." ayetinde cumanın sadece alışveriş yapanlara farz olduğu iddiasına ne demeliyiz?
A'raf suresi 206. ayette geçen "ibadet etme konusunda kibirlenmek büyüklenmek" ne anlama gelmektedir?
Bir ateist derse ki, "İman edip ölenlerin sonları da ortada, onlarında evleri yurtları harap." Allah (c.c.) Muhammed suresi 10. ayette neyi kastediyor?
"Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitab edin.." (Taha, 20/44) , ".. hikmetle, güzel ve makul öğütlerle dâvet et.." (Nahl, 16/125) ayetlerinden maksat, "yumuşak dil" mi, yoksa "yumuşak söz" müdür?
İnsanın hem aceleci yaratılması hem de ondan acele etmemesinin istenmesi (Enbiya, 21/37) bir çelişkili değil mi?
Fizik kurallarına göre gökyüzünün yere düşemeyeceği ortada iken, ayetlerde neden gökyüzünün direksiz durduğu söyleniyor?
"Seni Kur'ân okurken dinleyenler de vardır. Fakat biz onu lâyık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için, onların kalplerine kat kat örtüler gerdik." (En'am, 6/25) ayeti, insanlar arasında hidayete erme konusunda eşitsizlik sayılmaz mı?
Rahman suresinde neden önce "Kur'an'ı öğretti" sonra "insanı yarattı" deniliyor? Ayrıca Kur'an kime öğretilmiştir?
Recm / recim cezası Tevrat'tan mı alınmıştır? Peygamberimiz zina cezasıyla ilgili ayetler inmeden önce recm cezası uygulanmış olamaz mı?
Al-i İmran suresi 181. ayeti bağlamında, Yahudilerin hadiseyi inkarlarının mümkün olmadığını ve kalabalık bir ortamda söylenen sözlerin inkarının mümkün olmadığını iddia eden ateistlere nasıl cevap vermek gerekir?
Allah’ı inkar edenler, hesap gününde bu inkarlarını gizleyebilecekler mi?
Bir peygamberin "Allah bilir." demesi için vahiy almasına ihtiyaç yokken, neden "Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir." (Kehf, 18/22) demesi istenmektedir?
"Sen Kur'an'ı unutmayacaksın." anlamındaki ayet, "Sana unutturursak" ayetine göre nasıl anlaşılmalıdır?
"Biz elbette doğru söyleyenleriz." mealindeki ayette geçen "söyleyenleriz" kelimesi yerine, "söyleyeniz" olması gerekmez miydi?
Bakara suresi 273. ayette "Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir." denmekte. Sadak sadece bu ayette geçenlere mi verilmelidir?
Hz. Nuh için neden “dokuz yüz elli sene” yerine “elli yıl müstesna, bin sene” denilmiştir?
İsra Suresi 13. ayette "tair" kelimesi kader anlamında mı kullanılmıştır? Ayette "Her insanın kaderini kendi boynuna yükledik." manası var mıdır?
Allah her şeyi bildiği halde, neden "Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, 'Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin.' dedin." anlamında bir soru soruyor?
“Çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak.” anlamındaki ayetten maksat kıyametin kopması mıdır?
Hz. Lut’un eşi, hangi nedenden dolayı cezalandırılmıştır?
Ayetlerde geçen “Allah yolundan alıkoymak” ibaresi, tefsirlerde nasıl açıklanmıştır?
"Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye: 'İsteyerek veya istemeyerek, gelin!' dedi. İkisi de 'İsteyerek geldik.' dediler." (Fussilet, 41/11) ifadesini açıklar mısınız; gelen iki şey nedir?
“Yedi boyut / aşama daha vardır.” “Boyuttan boyuta / kattan kata geçerek yükseleceksiniz.'' gibi ayetlerde geçen boyutlar ne demektir?
Hac suresi 18. ayette geçen "çoğu kelimesi ne anlama geliyor?
İsrailoğullarına verilen öldürme yasağının Tevrat’ta geçmediğini bahane ederek Kur’an’a iftira edenlere nasıl cevap verilebilir?
Enfal suresi 66. ayetteki "bildi" kelimesi nasıl anlaşılmalıdır?
Fatiha suresinin son ayetinin ortasında "en'amte aleyhim"den sonra durulması doğru mudur?
Ahzab Suresi 72. ayette "Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler." buyurulmaktadır. İradesi olmayan bu mahluklar nasıl böyle bir teklife muhatap olmuşlardır?
"O'dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte; melekleri de (size dua etmektedir). O, mü'minleri çok esirgeyicidir." (Ahzab, 33/43) ayetini nasıl anlamalıyız?
Ahzab Sure 6. ayette "Hz. Peygamber onların babasıdır." şeklinde bir anlam var mıdır?
Ayete göre, büyük günahlardan sakınanların, küçük günahları affediliyorsa, dedikodu yapan kişi neden azap çekiyor?
Meleğin hızının ışık hızından az olması nasıl açıklanabilir?
Medine’deki Yahudilerin Müslüman olmadıkları için Enam suresinin 106 ve 107. ayetlerinin inidirildiği iddiası doğru mudur?
"O zaman taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız." (Alak, 96/17-18) ayeti insan sözüne benziyor?
"Böylece biz, her beldede, oraların günahkârlarını liderler yaptık ki, oralarda hile ve tuzak kursunlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar." (En'am, 6/123) Bu ayete göre Müslümanlar zenginliğe ve yönetime talip olmamalı mıdır?
Ayette münafıkların kılıçtan korktukları bildiriliyor. Buna göre müşrikler kılıçtan korkmuyorlar mı?
"Sizden önce âlemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz?" (Araf, 7/80) ayetine göre, ilk defa eş cinselliği Lut kavmi başlatmıştır; ancak Sümerlerde de olduğu söylenmektedir?
Hazreti Meryem ve Hazreti Hacer karıştırılıyor mu?
Maide suresi 5. ayette geçen "gizli dost" hangi anlamda kullanılmıştır?
Sonra onu açıklamak da bize aittir. (Kıyame, 75/19), ayetindeki “bize ait"ten maksat nedir?
Seyyid Kutup Hz. İsa'nın inmeyeceğini ifade etmektedir. Bunu belirten başka alimler de var mıdır?
"Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri bizim katımızda olmasın; ancak onu belirlenmiş bir miktar olarak indiririz." (Hicr, 15/21) ayetinde anlatılmak istenen nedir?
Nuh Suresi 23. ayette isimleri geçen, Nuh kavminin taptığı putları araplar nereden öğrenmişlerdir?
Cin suresi 16. ayette Allah bize ne anlatmak istiyor? Zira cinler ateşten yaratılan varlıklarsa, su onlar için tehlike değil midir?
Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu kendi oğulları gibi tanırlar, ayetindeki bilinen kimdir?
“Elinizden çıkan şeylerden dolayı gam yememeniz, Allah’ın size nasib ettiği nimetlerle de şımarmamanız” anlamındaki ayeti açıklar mısınız?
"...Dileyen ders alır. Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar." (Müddesir, 74/54-56) ayetlerinde mantıklı bir anlam kurulabilir mi?
Enam suresinde geçen tırnaklı hayvanlar konusunun Tevrat ile çelişmesi nasıl açıklanabilir?
Sadece doğuran anne ise, neden süt emziren kadına da anne denilir?
Eski tefsirlerde dünyanın düz olduğu mu yazılıdır?
"Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir." ﴾Nahl, 16/1﴿ Bu ayeti açıklar mısınız?
Zariyat suresi 48.ayette yerin yayılıp döşendiği anlatılır. Burada dünya düz anlamı çıkmaz mı?
Müteşabih ayetlerin olduğunu bildiren ayetle (Âl-i İmran, 3/7) Kur'an'ın apaçık bir kitap olduğunu bildiren ayet (Nahl, 16/89) çelişmiyor mu?
"Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir." (Kaf, 50/22) Bu ayette ne anlatılmak isteniyor?
Zariyat 47. ayette geçen "genişletmekteyiz" ifadesinde neden "hâ" zamiri gelmemiş?
Cehennem ayetleri neden hep ateşten bahsetmektedir?
Bir ayette, iyilikler için iki kat ödülden, başka bir ayette on kat ödülden bahsedilmesi bir çelişki değil midir?
Yaratılıştan bahsedilen ayette, Halik ismi yerine Rahman isminin olması nedendir?
"Her namaz vaktinde elbisenizi giyinin." ayetinin başında, neden "Ey Âdem'in çocukları." denilmiştir?
"Bir gün veya bir günden de az kaldık. Sayanlara sor." anlamındaki ayeti açıklar mısınız?
Enbiya suresi 98. ayete göre tapınılanlar da cehenneme girecekse, Hz. İsa nasıl cehenneme girer?
En'am suresi 133. ayette evrim mi anlatılıyor?
Cehennem yakıtının odun mu (Tebbet, 111/4) taş mı, (Bakara, 2/24) olduğu konusunda ayetler arasında çelişki mi var?
''Müşrikler ancak bir pisliktir.'' (Tevbe, 9/28) ayeti ağır bir hakaret değil midir?
"Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur." (Nisa, 4/80) ''Bana itaat edin.'' diyen bir insan kendini Tanrı yerine koymuş olmuyor mu?
İsra suresi 107 ve 109. ayetlerde "çeneleri üzerine secdeye kapanırlar" buyuruluyor. Çene üzerine secde edilmesi ne anlama gelmektedir?
Rahman suresinde "Febieyyi ala irabbiküma..." (ikinizin Rabbi) tabiri yerine neden "Rabbiküm" (sizin Rabbiniz) kullanılmamıştır? Hikmeti nedir?
Kur'an'da geçen kutsal topraklar (arz-ı mevud / vaad edilmiş topraklar) İsrailoğullarının hakkı mıdır, Kur'an'ın bu konudaki hükmü nedir? Kutsal topraklar neresidir?
“(Çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk...” ayetinin anlamı nedir ve burada kim korkuyor?
Eğer Allah, kafirleri ibret olsun diye yarattıysa, onların yanmaması gerekmez mi?
Ahkaf suresi 8. ayete göre, Peygamberimiz nasıl olur da "ben onu uydurmuş isem" diyebilir? Bu bir çelişki değil mi?
Ayette geçen "suların karışmadığı" mucizesinin, daha önceden bilindiği iddiasına ne dersiniz?
Hz. Zekeriya’nın üç gün konuşamaması nasıl ayet, mucize ve delil olur?
Kıyamet günü yalan söyleyenler olmayacaksa, Enam suresi 24. ayete göre yalancıların durumu nasıl açıklanabilir?
İnkarcıların azaplarının hafiflemeyeceği ayetleri ile hafifleyeceği hadisleri arasında çelişki olmaz mı?
Kamer Sûresi'nin 31. âyetinde "Biz onlara korkunç bir ses gönderdik, davar ağılındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular." denilmektedir. Bu ayette bilimsel bir mucize var mıdır?
Mutaffifin suresi 25. ayette, "yuskavme" fiili neden müennes / dişil kipinde gelmiştir?
Âyet ve hadisten tenzîlat yapılabilir mi, bu ne demektir?
Bir ayette yeryüzü denildiği halde, Talak 12. ayette neden yedi deniliyor?
Bakara suresi 177. ayette geçen "el-yetâmâ " kelimesinin Türkçe anlamı nedir?
Peygamber, "Ey Rabbim! Kavmim şu Kur'an'ı terkedilmiş bir şey haline getirdi." dedi. ﴾Furkan, 25/30﴿ ayeti açıklar mısınız?
Tin suresinden sonra, “Belâ ve ene alâ zâlike mineşşâhidin” sözü namazda da söylenir mi?
Enbiya suresi 87. ayete göre, Yunus peygamber Allah’ın kudretinden şüphe etmiş olmuyor mu?
İsra 60. ayete göre, korkutmak sadece büyük günahları mı artırıyor?
Fecr Suresi 22. ayette geçen “Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde” ifadesini açıklar mısınız?
Mülaane Müslümanlara yapılır mı? Mübahale veya mülaane için hangi şartlar geçerlidir?
İsra suresi, 73-75. ayetlerin nüzul sebeplerine göre, Peygamberimiz, küfre meyletmiş midir?
Bakara suresi 260. ayette geçen "koşan kuş" tabiri ne olabilir?
Kuran’da ve Tevrat’ta geçen şeytan, cin ve yılan ilişkisi nedir?
Şuara suresi 28. ayete göre, Kur'an dünyanın düz olduğunu mu söylüyor?
Vakıa suresi 13-14. ve 39-40. ayetler arasındaki bir çelişki mi var?
Beled suresi 17. ayette geçen "sümme/sonra" kelimesi kronolojik zaman mı yoksa beyan mı ifade eder?
Fussilet suresi 3. ayet, Kur'an'ın sadece Arap kavmi için mi indirildiğini söylemektedir?
Kalem suresi 13. Ayette geçen “ba'de” kelimesi hangi anlamdadır?
"Yemin olsun, gizlenen ve açığa çıkan" yıldızlara şeklinde olan ayeti nasıl anlamalıyız?
Gücümüzün üstünde yük yoksa, neden "unutursak affet" diye dua ediyoruz?
Muhammed suresi 4 ve 5. ayetlere göre, ölenler ahirete gitmiştir. O halde nasıl hidayete ererler?
"Ben bundan önce de bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz?" (Yunus, 10/16) ayetini açıklar mısınız?
"Allah katında", sözü nasıl anlaşılmalıdır?
Kainatın yaratılmasıyla ilgili ayette geçen ''sonra, sümme'' kelimesi, öncelik sonralık anlamına mı geliyor?
Zarar vermeyen müşriklerin sürülmesi, adalet anlayışıyla çelişmez mi?
Nuh suresi 27. ayeti, her insanın İslam fıtratı üzerine doğduğuyla çelişmiyor mu?
Hırsızın elinin kesilmesiyle ilgili ayetin mecaz olduğu ve gücünü kesmek anlamına geldiği doğru mudur?
Allah, bekliyoruz, derken neyi kastediyor? Allah bekler mi?
Bakara suresi 30. ayet ile Sad suresi 71. ayet iki farklı hitabı mı anlatıyor? Eğer aynı hitaplar ise neden kelimeler değişiyor?
Peygamberlerin özellikleri bana verilmediği için yoldan saptım, diyen birisine ne cevap verilebilir?
Kur’an’da, lanet kelimesinin son harfinin açık yazılması, bir hata mıdır?
İsra Suresi 1. ayette; "ayetlerimizi" değil de "ayetlerini" deseydi -haşa- hata gibi gelmeyecekti bana?
Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde tekrar edilen İmam-ı Mübîn, Kitab-ı Mübîn nedir?
ولله المثل اﻷعلى (En yüce örnek Allah içindir.) ayeti ne demektir?
Kadınların aybaşı halinin anlatıldığı ayette, tövbe edenlerden söz edilmesi nasıl açıklanabilir?
Münafıklar, Allah’ı aldatmaya nasıl çalışabilirler?
İnanmayanlar dünyada perişan mı olacaktır?
Kur’an’da insanın topraktan ve sudan yaratıldığı bahsediliyor. Havadan ve güneşten niye bahsedilmedi? İnsanın bedeninde onlardan da var?
Harut ve Marut, iki melek mi yoksa iki kral mıdır?
Kur'an’da cinsel ilişkiden bahseden ayetlerde, neden kadınlara hitap edilmez?
Beled suresinde geçen "Fekkü rakabeh" ifadesinin tam olarak manası nedir?
Haşr suresi 5. ayette, Allah ağaçların kesilmesine neden izin veriyor?
Hz. Süleyman Sebe halkına, iman etmeyi kabul etmedikleri için mi savaş açma tehdidinde bulunmuştur?
Allah, peygamberlerin öldürülmesine nasıl müsaade etmiştir?
Kasas suresi 48. ayetteki "sihir" kelimesindeki kıraat farklılığını açıklayabilir misiniz?
Nisa suresi 102. ayette "yağmur sıkıntı verirse" derken ne anlatılmak isteniyor?
Araf 187 ve Muhammed 18. ayetlere göre kıyamet ansızın mı gelecek?
Tarık suresi 5-8 ayetlerinde bahsedilen insan mıdır?
Maide suresi 33. ayetle ilgili Muhammed Esed’in dipnotu hakkında ne düşünüyorsunuz?
"Harun'un ve Musa'nın Rabbi" ayeti, başka yerde neden "Musa'nın ve Harun'un Rabbi" diye geçiyor?
Zuhruf suresi 11. ayette, o ve biz zamirlerinin aynı yerde geçmesi nasıl açıklanabilir?
Kafirler Allah’a inanmıyorsa, "Allah bununla neyi murad etti?" diye nasıl desinler?
Haşir meydanında kimse yalan söyleyemeyecekse, Allah neden, "Yalan söylüyorsun." diyecek?
Ayetlerde geçen kitap ve hikmet, aynı mı yoksa farklı mı?
Nahl suresi 78. ayette geçen kulaklar, gözler ve kalpler neden yaratılışa göre sıralanmamıştır?
Cin suresi 5. ayette geçen "Allah" ve "sanmak" arasında nasıl bir açıklama yapılabilir?
Ölüleri vesile kılmanın yanlışlığına, Nahl suresi 20 ve 21. ayetler cevap olabilir mi?
Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan... ayeti hangi olay üzerine inmiştir?
Maide 34. ayetteki ''takdirû'' kelimesi ayete tam olarak ne anlam kazandırıyor?
Ayette geçen on gün hangi günlerdir?
Ayette geçen "ve'fu annâ, veğfir lenâ, verhamnâ" (Bakara, 2/286) ifadeleri niçin bu sıra ile gelmiştir?
"Katımızda daha fazlası vardır." (Kâf, 50/35) ayetinden maksat nedir?
"Herşey helak olacaktır." Ayetine göre yaptığımız ibadetlerde mi yok olacaktır?
Kur'anı yavaş yavaş ve düzgün bir şekilde okuma emrinin, okuduğunu anlama ile ne ilgisi olabilir?
Hızır kıssasında geçen çocukların babaları dindar olmasaydı, hazine yine çocuklar için muhafaza edilir miydi?
Kasas suresi 68. ayet "onların seçim hakki yok" derken ne demek istiyor?
Enam suresi 104. ayette geçen "Ben başınızda bekçi değilim." ifadesi ne anlama gelmektedir?
Ayette, İslam olanlara bolca yağmur verileceği bildirildiği halde, neden İslam aleminde bol yağış yok?
Erkekler kadınlardan neden üstün olsun? Erkekler serkeşlik ederse ne yapmalıyız?
Allah, müminlere zafer sözü verdiği halde, onları neden bozguna uğratmıştır?
Ahkaf suresi 5. ayette kast edilenler, putlar mı yoksa puta tapan müşrikler mi?
Burçlara sahip semaya andolsun (Buruc, 1) ayetinde geçen burçlar ne demektir?
Kur'an'da geçen kalp kelimesi, beyin anlamında mıdır?
Her şey Allah'ı tesbih ediyorsa (İsra 44), inkarcıların varlığı nasıl açıklanabilir?
Şems suresinin 5. ayetinde geçen "ma" edatı ile kastedilen Allah mıdır?
Yasin suresinin ve bazı ayetlerinin faziletiyle ilgili rivayetler sahih midir?
Ne kadar zengini rahatsız edecek ayet varsa kuşa çevrilmiş. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz?
Bakara 217 ve Maide 54'e göre, mürtedlerin öldürülmeyekleri söylenebilir mi?
Necm 28, Hakka 20 ve Bakara, 46'da geçen zannı ve yakini nasıl anlamalıyız?
Kötülük, kişinin kendinden ise, masum insanların başına gelenler kimdendir?
Lokman Suresi 6. ayette geçen "Lehve'l Hadis" ifadesi ne anlama gelmektedir?
Hangi Tanrı, müşrikleri nerede bulursanız öldürün, der?
Allah, kimseyi helak etmezse, bazı kimselere neden ceza verir?
"O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir." (Şuara 26/78) ayetini açıklar mısınız?
İyiliği, daha fazlasını bekleyerek yapma, anlamındaki ayeti nasıl anlamalıyız?
Enbiya Suresinin 32. ayetinde geçen "korunmuş tavan" ifadesi dünyanın yuvarlak olmasıyla çelişir mi?
Haydin hep hayırlara koşun, yarışın, mealindeki ayeti nasıl anlamalıyız?
Ahzab 12. ayette, münafıklar ile kalpleri hastalıklı olanlar neden ayrı tutulmuş?
Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri söylemenizi haram kıldı, ayeti ne demektir?
Kur'an'da put ismi olarak geçen isimler var mıdır?
Şehitlik makamı mı üstündür Sıddikiyyet makamı mı üstündür?
Kıyamet günü kişinin annesinden, babasından, çocuklarından kaçmasının sebebi nedir?
Allah acele eden ve acele etmeyen olarak gösterilir, hangisi doğru?
Ayet ve hadislerde geçen nur nedir ve nasıldır?
Sus, içinde yetiştirilip mücadele gücü olmayanı mı Allah’a yakıştırıyorsunuz, ayeti ne demektir?
Allah, kafirlere çocuklarını öldürmeyi güzel mi göstermiştir?
Kâfirlerin; 'Bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu iftiradır' iftiraları hakkında.
Allah'ın insan gibi bir nefsi var mıdır?
Ebabil Kuşları, bir hastalık olarak tanımlanabilir mi?
Bir sağanak düşmezse ona mutlak bir çisenti vardır, ne demektir?
Tevbe Suresinin 12. ayeti müşrikler hakkında mıdır yoksa mürtedler hakkında mıdır?
Bir ayette sağ elinizin malik olduklarınıza avret açılabilir derken diğerinde avret açılamaz diyor, açıklayabilir misiniz?
Kamer 49 ile Saffat 143-144 ayetlerini nasıl tevil edebiliriz?
Allah Peygamberimize kendisinden önceki kitaplara uymasını emretmiş midir?
Mağfirete erişmek için birbiriniz ile yarışın, ayetinde kim kiminle yarışıyor?
Lokman suresi 25. âyette geçen "övgünün yalnız Allah'a ait olduğunu bilmeyenler" kimlerdir?
Allah, kafirlerin Kuran’dan şüphe etmesini mi istemektedir?
Namazda ziynetinizi takının (Araf, 31) ayetini nasıl anlamalıyız?
Müteşabih ayetlerin manasını, alimler de bilir mi?
Fil Suresi'nde geçen filler kaç tanedir? Neden Mahmut/Mamut ismi verilmiştir?
Bakara 24. ayete, eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız, manası nasıl verilebilir?
Fatiha suresinde "de ki" ifadesine yer verilmeden duaya geçilmesinin hikmeti nedir?
Sahabeler, gök ile yerin birbirinden ayrıldığını tam anlamıyla nasıl yorumlamışlar?
Ben, sizin şirk koştuklarınızdan uzağım, ne demektir?
Zülkarneyn kıssası ya da Kehf suresi ile ilgili Peygamberimizin hadisleri var mıdır?
Arapça kaidelere göre Hz. İbrahim Bakara 260. ayette geçen kuşları parçalamış mıdır, parçalamamış mıdır?
Garanik yalanını Taberi nasıl kabul edebilir?
Evrenin sürekli genişlemekte olduğunu Peygamberimiz önceden biliyor muydu?
Bakara 111-112. ayetler, Yahudi ve Hıristiyanların da cennete gideceğine işaret etmiyor mi?
Zuhruf Sûresi 15. ayette geçen melekleri Allah'ın parçası sayanlar kimlerdir?
Bakara 62. ayet her iyiliğin karşılığı var derken, Kehf 105. ayet inkarcılarınki boşa gidecek diyor?
Nisa suresi 16. ayette (vellezâni) neden erkekler hakkında çoğul değil de tesniye kullanılmıştır?
Enam suresinde geçen, Rablerinden gelen ayetler, nelerdir?
Yusuf Suresinde geçen Arapça bir Kur’an ifadesi ne demektir?
Yasin Suresinde geçen gemiden maksat nedir?
Günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınanlarla ilgili Necm 32. ayeti açıklar mısınız?
İlk defa sizi o yaratmıştır (Fussilet 21) ayetinde, neden "ilk" kelimesi kullanılmıştır?
Buzağıya tapanlar affedildi mi yoksa cezaları ahirete mi kaldı?
Hz. Muhammed, Cinlere hangi ayetleri okumuştur?
Ayetteki, sizin için din olarak İslamı seçtim, cümlesinin öncesi ve sonrasıyla ilgisi nedir?
Nuh'un ailesinin kurtulacağı müjdelendiğine göre, oğlunun boğulması bir çelişki değil mi?
Rabbimiz'in gelecek zaman kipiyle "yazacağız" demesinin hikmeti nedir?
Onlardan geriye bıraktığımız sadece ibret verici hikayeleridir, ayeti nasıl anlaşılmalı?
Kötü kokulu çamur dendiğinde, Hz. Adem'in hoş olmayan bir şeyden yaratıldığını mı söylemiş oluyoruz?
Öğleyin kıyafetlerinizi çıkardığınızda (Nur 58) ayetini bugün nasıl anlamalıyız?
İsra Suresi 44. ayette geçen "mahlukatın tesbihini anlayamamak" ne demektir açıklar mısınız?
Kur'an'da geçen Birr, Maruf ve İhsan tabirleri arasında ne fark var?
Evlatlığın eşi ile evlenilebileceğini göstermek için ayetle ifade edilmesi yeterli olmaz mıydı? Neden Peygamber evlenerek bunu göstermek zorunda kaldığı söyleniyor?
Hz. İbrahim inandığı halde neden ölülerin diriltilmesini gözle görmek istemiştir? Allah neden inanmadın mı diye sormaktadır?
Hacc Suresi 66. ayetinde insanın nankör olarak nitelenmesi insanın psikolojisini olumsuz etkilemez mi?
Bakara suresi 239. ayete göre, yaya olarak namaz kılınabilir mi?
Bakara suresinin 6. ayeti; bütün inkarcıları kapsamıyor mu?
Ayette geçen sultan kelimesi, Ay'a, Mars’a gitmek anlamına mı gelir?
Ateistler aşılayıcı rüzgarlar mucizesini çürüttüklerini iddia ediyorlar. Buna nasıl cevap verilir?
Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir, ayeti ne demektir?
Ayet ve hadislerde hep yetimlerden bahsediliyor, öksüzlere bakmanın bir ecri yok mudur?
İnsanların yararlandığı hayvan sayısı sekizden fazla değil mi?
"İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız." (Ankebut, 29/7) Açıklar mısınız?
Haramlar sayılırken, anne babaya iyilik edin denilmesi bir çelişki değil mi?
Münafıkların gizlediklerinin açıklanması, sahabeler arası ön yargıya neden olmaz mı?
Bakara 177’deki doğuya ve batıya dönmek ne demektir?
Kasas suresi 15. ayette Hz. Musa neden şeytanın işi demiştir?
Asrısaadetten beri hangi kavim helak oldu?
Allah dua etmeyenleri sevmiyor mu?
Hz. Meryem çift cinsiyetli mi?
İnanmayan, Allah'a nasıl secde eder?
Hızır olayında dileme neden farklıdır?
Hz. Yusuf'un suçsuz olduğuna kim şahitlik etti?
Ayetlerde içkinin "işkembeye" benzetildiği söyleniyor, doğru mu?
Ayetlerdeki gök ve yer ne demektir?
Dehr Suresi 2. ayete göre Hz. Adem’in babası mı vardı?
Gökler ile yer eşit mi, gök düz mü?
Hepiniz birbirinizdensiniz, kimini kiminden üstün kılmıştır, nasıl açıklanabilir?
Kuran meal ve tefsirleri neden birebir aslının aynı değildir?
Allah'ın gelmesi gibi ayetler neden tevil edilir?
Ayetteki vesile, putperestlik mi?
Ayette, altı ve sekiz bacaklı canlılar neden geçmez?
Zina cezasıyla ilgili ayette evli-bekar ayırımı var mı?
İnsanlık Hz. Adem'den gelmedi mi? 
Ahzab 52 ve 50. ayetleri çelişir mi?
Allah onlara hiçbir delil indirmedi, ne demektir?
Yahudiler, Uzeyir Allah'ın oğludur, demişler mi?
Nahl 97. ayetteki zamir, erkek veya kadın ifadesi ile çelişir mi?
Araf 7/4 ayetindeki azabın vakitleri bütün kavimler için geçerli midir?
Vakıa süresinin 61. ayetinde kullanılan inşa etmek kelimesinin kökeni nedir?
Namaz ibadet değil mi? Namaz bir ritüel mi?
Kuran’da geçen misak ve ahid ne demektir?
Okuma yazma bilmeyen bir peygamber, Kuran'ı yorumlayabilir mi?
Allah, insanı iki kalpli yaratmadıysa, George Lippert nasıl iki kalpli olur?
Aklı Allah verdiğine göre inanmayanlara neden akılları ermez diye buyurmuştur?
Nikah bağını elinde tutan kocadır, hadisi sahih midir?
Bizi hidayete erdir, cümlesi hangi anlamlara gelir?
Güneş döner ayetini, 1400 yıl önceki insanlar nasıl anlayabilirler ki?
Çin seddinin yıkılması kıyamet alameti midir?
İnsanlar kendilerine zulmediyorsa, çocuklara bela niye gelir?
Resule itaat kelimesi Mekki ayetlerde var mı?
Allah bozguncuların işlerini düzeltmez, ne demektir?
Nisa 3 ve 129. ayetlerde bir paradoks oluşmuyor mu?
Münafıkların yüz çevirmesi ne demektir?
Demir cehennemde erimez mi?
Neden şah damarı?
Hudeybiye anlaşması, Mümtehine 10. ayeti ile delinmiş midir?
Taberi, Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd ayetini nasıl tefsir etmiş?
Müzzemmil 9. ayet, sadece doğu ve batının diyor, kuzey güney yok mu?
Evvelkilerin masalları, hangi masallardır?
İçlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar, ne demektir?
Nahl 28. ayetteki belâ kelimesi evet midir hayır mıdır?
Firavun'un bebekleri öldürmesinde, sorumlu Allah mı?
Denizanası ölümsüz müdür?
Övgü yalnız Allah`a ise başka birine övgü yapılamaz mı?
Bizden uzak olsunlar, ne anlama geliyor?
Ayette neden, o cennetten bir meyve, denilmiş?
Cennette sarhoşluk verecek bir ırmak mı var?
Ayette kullanılan fetk kelimesi tohumun filizlenmesinde nasıl kullanılır?
Bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ihsan eyle, duası nasıl anlaşılmalı?
Mısır'da yok olan binalar ve sanat eserleri hangileridir?
Allah, korkmamız için mi şimşeği gösteriyor?
Nisa 3. ayette veya yerine neden ve denilmiştir?
İsra 1'deki kulunu ifadesinden Hz. Muhammed'in olduğunu nereden anlıyoruz?
Tekvir 17 ve 18'nci ayetlerde fotosentezden mi bahsediyor?
Gerçekleri saklayanlar kimler ve nasıl saklıyorlar?
Hucurat suresi şifa için okunur mu?
Yunus 37. ayet levh-i mahfuzdan mı bahsediyor?
Hud 1. ayete göre Kuran açıklayıcı ise, neden tefsir ediliyor?
Beyyine suresindeki suhufen mutahherah olarak nitelendirilen nedir?
İşte Allah ayetlerini böyle açıklar, ne demektir?
Secde 8. ayette, meninin özü olan sperm mi kastedilmekte?
Al-i İmran 40 ve Meryem 8 arasında zıtlığın sebebi nedir?
Kim Rahman'ın zikrinden gafil olursa,.. ayetini nasıl anlamalıyız?
İnsan bir nefisten yaratıldıysa, düşman olarak inin diye kime deniyor?
Allah, anne babaya dua etmemizi neden istiyor?
Allah’ın "de ki" diyerek hitap etmesinin hikmeti nedir?
Allah'a şartlı olarak kulluk etmek ne demek?
Bazı ayetlerin, bir tanrı tarafından söylenemeyeceği göze çarpıyor?
Peygamber size ne verdiyse onu alın, ayeti sadece ganimetle ilgili değil mi?
Bazı ayetlerde çelişki olduğu iddia ediliyor?
Zümer suresi 6. ayetteki  üç karanlık evre, eski insanlar tarafından nasıl anlaşılıyordu?
Allah, kıyamet günü inkarcılarla konuşacak mı konuşmayacak mı?
Hz. Süleyman, Sebe Melikesi’ni iman etmesi için zorladı mı?
Tevbe 97'de Araplar denmesine rağmen, neden bedeviler diye çevriliyor?
Habil, neden kardeşinin cehenneme gitmesini istiyor?
Tevrat ve İncil’in değişmediğine ayetler var diyorlar?
Şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için dostlarına telkinde bulunurlar, ayetin iniş sebebi nedir?
Sakat olarak doğan bebeğe dokunan kötülük kimdendir?
Her şey en güzel yaratılıyorsa, genetik anormallikler nasıl açıklanır?
Dünyanın en alçak yeri Kuran’da geçiyor mu?
Birinci sırada saf tutanlara da saygı gösterin, anlamında bir ayet var mı?
Firavun’un cesedinin tam çürüdüğünü iddia edenler var?
Ücret alan din alimine uyulmaz mı?
Mariana Çukuru mu Lut Gölü mü?
Zenginlerin mallarında yoksulların nasıl hakkı olur?
Rabbimiz bize öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ayetinde kimlerden bahsediliyor?
Nebe suresinin iniş ve nüzul sebebi nedir?
Kalplerine örtü konulanlar kimlerdir?
Ölmüşlerimizin ruhuna neden Fatiha okuruz?
Ahzap 72. ayete göre, zalimlik ve cahillik insanın doğasında mı vardır?
Benî Esed heyeti ve "Onlar İslâma girmekle seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki: Müslümanlığınızı başıma kakmayın. Eğer îmânınızda sâdıksanız, sizi îmâna kavuşturduğu için ..." ayetinin nüzul sebebini anlatır mısınız?
Kur'an okumaya başlarken, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınmamız istendiği halde, neden ayetler euzu besmele ile değil de sadece besmele ile başlıyor?
Al-i İmran Suresi 113-115. ayetlerde, Yahudi ve Hıristiyanların hepsinin bir olmadığı, bazıların hayırlı olduğu ifade edilir. Buna göre Ehl-i kitabın bazıları cennetlik midir?
"Alak" kelimesinin anlamlarından biri de "sevgi" midir? Allah insanı sevgiden mi yarattı?
Saf saf dizilenlere, toplayıp sürene, zikir okuyanlara yemin ederim ki ilâhınız birdir (Benden başka Tanrı yoktur)? (Sâffât, sûresi, 37/1-4) ayetlerini açıklar mısınız?
Müddessir Suresi 74/ 11 - 26. ayetlerde bahsi geçen kişi kimdir?
Hz. Yusuf (a.s.) en mutlu zamanında, neden ölümü temenni etmiştir? Yusuf Suresi 101. ayeti açıklar mısınız?
Vakıa Suresi 13. ve 14. ayetlerde, öncekiler ve sonrakiler, diye bahsedilen kimlerdir?
Kıyame Suresi 3 ve 4. ayetlerde geçen "Parmaklarının uçlarını düzenlemek" ne anlama geliyor? Bazıları "parmak izimizden bahsediyor" demektedirler, ancak asıl anlatılan nedir?
Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesi de Peygamber Efendimizdir, denilebilir mi?
Allah, Yahudiler'den kitabı değiştirmeyeceklerine dair söz almıştır. Peki değiştirileceğini bilerek neden söz alıyor onlardan?
Allah, Yahudiler'den kitabı değiştirmeyeceklerine dair söz almıştır. Peki değiştirileceğini bilerek neden söz alıyor onlardan?
Ay'ın ikiye yarılması ve Kıyamet alameti hakkında.
Göğün yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı olmasını açıklar mısınız?
Birr (örnek /erdemli) davranışlar nelerdir?
Ayette geçen, "Ayetlerimi değiştirmeyin? ifadesini nasıl anlamalıyız?
Garibu'l-Kur'an ne demektir?
"Onların çoğu bilmezler..." ifadesi hakkında.
"Şayet Rasul (s.a.v) sizi boşarsa, Allah O'na bu sıfatlara haiz kadınlar verir." Ayetinin izahı.
Nisa, Ahzap ve Fetih surelerinde geçen "Kânallahü " ifadesi hakkında.
Tövbe etmeyen ve namaz kılmayan müşrikler hakkındaki Ayetin izahı (Tevbe Suresi 9/5).
Tövbe etmeyen ve namaz kılmayan müşrikler hakkındaki Ayetin izahı (Tevbe Suresi 9/5).
Müddessir suresi 30 ve 31. ayetleri açıklar mısınız? On dokuz sayısının kafirler için bir imtihan vesilesi olması ne demektir?
- O halde gözetle! Çünkü onlar da gözetlemektedirler. (Duhan Suresi, 44/59) Ayette "gözetlemek" ifadesiyle kastedilen nedir?
Müddessir Suresi 74/ 11-26. ayetlerde bahsi geçen kişi kimdir?
Nas Suresi'nde geçen, "insanlardan ve cinlerden vesvese verenler" ifadesi ne demektir?
Taha Suresi'nde, kafirlerin kör olarak diriltileceği bildirilmektedir. Buna göre onlar haşir meydanında kör mü olacaklar?
Müminun suresi 14. ayette insanın yaratılışı hakkında "Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz." ifadelerini açıklar mısınız?
Hz. Lokman kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Herkesin başkasıyla değil kendisiyle meşgul olması konusunda ayet veya hadis var mıdır?
Maide Suresi'nin 48. ayetinde geçen, "... O halde durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın..." mealindeki ifadenin muhatabı kimlerdir?
Allah'ın isimlerinde ayrılığa düşmek ne demektir?
Hz. Yusuf en mutlu zamanında, neden ölümü temenni etmiştir?
Bakara suresi 62. ayette ifade edilen Yahudi, Hristiyan ve Sabiilerin (Ehl-i kitabın) kurtuluşu nasıl anlaşılmalıdır?
Fatiha Suresi'nde geçen, "Maliki yevmiddin, yani din gününün sahibi" ne demektir?
Kur'an'da, "Kur'an adalet bakımından kemaldedir." anlamında bir ayet var mıdır?
Taha Suresi'nde, kafirlerin kör olarak diriltileceği bildirilmektedir. Buna göre onlar haşir meydanında kör mü olacaklar?
Müddessir Suresi, 11-26. ayetlerde bahsi geçen kişi kimdir?
Nas Suresi'nde geçen, "insanlardan ve cinlerden vesvese verenler" ifadesi ne demektir?
Bakara Suresi 71. Ayette, Yahudilerden neden kusursuz bir kurban isteniyor? Bunun Hz. İsa'nın kusursuz olmasıyla ve İslam'daki kurban ile bir ilgisi var mıdır?
Bakara Suresi 63. Ayette geçen, İsrailoğulları'nın üzerine Tur Dağı'nın kaldırılması, ne demektir?
Enam Suresi'nin 146. Ayet'inde, Yahudi'lerin yaptıklarına bir ceza olarak, tırnaklı hayvanların ve iç yağların haram kılındığı bildiriliyor. Oysa bunlar sağlığa zararlı şeylerdir. Buna göre cezaî bir niteliği kalmıyor demektir?
Yüce Allah, "Burçları olan göğe andolsun ki..." (Hicr Suresi, 15/16; Furkan Suresi, 25/61) diye buyurur. Bu ayetin bildiğimiz burçlardan bahsettiği mi anlaşılmalıdır? Gökadalar nedir?
"O halde gözetle! Çünkü onlar da gözetlemektedirler."(Duhan Suresi, 44/59) Ayette "gözetlemek" ifadesiyle kastedilen nedir?
Tövbe etmeyen ve namaz kılmayan müşrikler hakkındaki Ayetin izahı (Tevbe Suresi 9/5).
Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ın açıklayıcısı olduğuna dair ayetler var mıdır?
Nisa, Ahzap ve Fetih surelerinde geçen "Kânallahü " ifadesinin hikmeti hakkında.
Nahl Suresi, 101. Ayette, kâfirlere karşı yalancı olmadığını başka türlü neden anlatmıyor da sadece "Onların çoğu bilmezler..." deyip konu kapatılıyor?
Garibu'l-Kur'an ne anlama geliyor, bazı örnekler vererek açıklar mısınız?
Bakara Suresi 41. Ayette geçen, "Ayetlerimi değiştirmeyin" ifadesini nasıl anlamalıyız?
Furkan Suresi 4. Ayet: "Kâfirler, 'Bu Kur'ân (Muhammed?in uydurduğu) iftiradan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da kendisine yardım etmiştir' dediler." Kafirlerin bu sözü demelerinin nedeni nedir?
Rahman Suresi 37. Ayet, "Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)" mealinde ne denmek isteniyor ? NASA'nın uzayda çektiği fotoğraf da kırmızı bir gül gibi.
Bakara Suresinin 177. ayetinde geçen "birr = örnek / erdemli" davranışlar nelerdir?
"Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı" ayeti, Peygamberin mucizelerindendir, denilir. Ancak Ay'ın yarılması olayı kıyamet alameti ise kıyamete yakın olmayacak mıdır?
Allah, "Biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık? (Zuhruf, 43/2-3) ve (Yusuf, 12/2) diye konuşmuştur... Araplar anlayabilsinler diye Arapça Kur'an indirilmiş; bize de apaçık bir Türkçe Kur'an indirilmeli değil miydi?
"Kuran'ı anlarlar diye kalplerine örtüler ve kulaklarına ağırlık koyduk..." (Kehf Suresi, 57) ayetine göre, Kuran'ı anlamak isteyip de, anlamasınlar diyerek kulaklarına ağırlık koymak nedendir?
Sünnet olmak/hitan, hangi ayetlerde anlatılmıştır? Eğer sünnet olmak farz ise, neden diğer farzlar gibi Kur'an'da yoktur?
Ahdallahi, Allah'a verilen söz, nedir?
Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.(Muhammed 32) Bu ayet, Eğer barış isterlerse barışın, aşırıya kaçmayın, ayeti ile çelişkili değil mi?
Bazı ayetlerde, kafirlerin yaptıklarının boşa gittiği vurgulanıyor. Ama Zilzal Suresinin 7. ayetinde, "…kim bir zerre miktarı hayır işlemişse onu görür…" denilmektedir. Bunu nasıl açıklarsınız?
Cuma suresi 3. ayeti Kur'an'ın evrenselliğine, yani bütün insanlığa gönderildiğine delil olarak gösterebilir miyiz?
Rüzgârın kesilmesi sonucu gemilerin hareket edemeyeceğini bildiren ayet var. Bu ayete göre, gemilerin motorla çalışması nasıl açıklanabilir?
Mülk Suresi 3. Ayette "Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?" buyurulmaktadır. Gök katları görülebilir bir şey midir ki Allah bu şekilde hitap ediyor?
Kur'an'da Yüce Allah'ın yemin ettiği şeyler üzerine yemin edilebilir mi?
Sad Suresi, 75. Ayette, "Ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir?..." buyuruluyor. Ayette geçen "iki elimle" tabiri ne anlama gelmektedir?
Araf Suresi 40. ayette geçen, "… deve (veya halat) iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir." ifadesi ne demektir?
Araf Suresi 35. ayette, "Size içinizden peygamberler gelip..." denilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'den sonra, peygamber gelmeyeceğine göre, ayette geçen bu ifadeyi nasıl anlamak gerekir?
Feth suresi, 23. ayet: "Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın." Bu ayeti açıklar mısınız?
Ahzab suresi 50. ayette Peygambere helal kılınan kadınların yazılmasının hikmeti nedir?
Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmeyeceğini haber vermektedir. Ancak Nisa Suresi, 153. ayette ise Allah'a şirk koşanların affedildiği bildirilmektedir. Burada bir çelişki var mıdır?
Kur'an'da "Müslümanlar ne kadar az sayıda olsalar da kafirlere karşı üstün gelirler." (Enfal Suresi, 8/66) diye yazılıdır. Buna rağmen neden Hicret edilmiştir?
Meleklerin de nefisleri var mıdır? Melekler de Allah'a isyan edebilecek karakterde yaratılmış olabilirler mi; isyan edebilir mi?
"Hâlâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı." (Nisa, 4/82) ayetini açıklar mısınız?
Bazı ayetlerde, "Hiç bir günahkâr, başkasının günahını çekmez? denildiği halde, Nahl Suresi 25. ayette geçen ?..saptırdıkları kimselerin günahlarını yüklenirler? açıklaması bir çelişki değil mi?
Nas Suresi'nde geçen, "Hannas" ne demektir? İnsanların kalbine vesvese vermesi ne demektir? İnsanlardan olması ne demektir?
"Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin." (Bakara, 2/153) ayetini açıklar mısınız?
Hz. Peygamber (sav), Nisa Suresi 105, 107. ayetlerde neden, "Hainlerin savunucusu olma!" diye uyarılmıştır?
Kur'an-ı Kerim'de "Sen Kur'an'ı ölmüşlere duyuramazsın" ayeti (Fatır 35/22 - Rum 30/52) ne anlama geliyor?
Yusuf Suresi'nin 37. ayetinin, "..Allah'a iman etmeyen .." şeklinde tercüme edilmesi hatalı mıdır?
Kur'an sadece Araplara mı gönderilmiştir?
Kur'an'da -nefsini, hevasını tanrı (ilah) edineni gördün mü?- diye bir ayet var mıdır, varsa açıklar mısınız?
Fatiha Suresi'nde geçen, hamd alemlerin Rabbi Allah?adır, ifadesi ne demektir?
Hucurat Suresi'nde "Ey Muhammed! Bizim yanımıza çık! diye bağırdılar, bunun üzerine uyandı ve çıktı." buyurulmaktadır." Bu Sure keyfi mi inmiştir, şimdi bu ayetin hükmü ile amel edilebilecek midir?
?Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin..? (Tevbe Suresi 103) mealindeki ayetin, Hristiyanlık?taki günah çıkartmaktan ne farkı var?
Yasin suresi 15. ayetinde, "...Rahman herhangi bir şey indirmedi..." buyuruluyor. Müşrikler Allah'a inanıyorsa neden onlara peygamber geldi?
Hızır (as) kıssasında bir çocuğu öldürdüğünü okuyoruz. Musa (as)'a neden olarak da çocuğun kafir olup ilerde onları saptıracağı gösteriliyor. Yani suç işlenmeden cezalandırılması söz konusudur?
Fatiha Suresi'ni okuduğumuzda, Yüce Yaradan'ın hitabından ziyade bir insan duası şeklinde olduğu nazara çarpıyor. Bu konuda beni bilgilendirir misiniz?
"Bir şey murad ettiğinde O'nun buyruğu 'Ol!..' demekten ibarettir; hemen oluverir." (Yasin, 36/82) ayeti açıklar mısınız?
Rahman Suresi 35. ve 36. Ayetlerde, "Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz." denilmektedir. Bunun nimet yönü nedir?
Bakara Suresi'nin son iki ayeti (Âmene'r-Resûlu) hangi olay üzerine ne zaman nazil olmuştur?
Maide Suresi 116. Ayette Hristiyanların Hz. Meryem'i ilah kabul ettiği yazıldığı halde Hristiyanlar Hz. Meryem'i ilah kabul etmediğini söylemektedirler. Bu konuyu açıklar mısınız?
Hz. Musa ve Firavun kıssasından çıkarmamız gereken dersler nelerdir?
Hz. Adem (a.s.) kıssasının, Taha ve A'raf surelerinde farklı lafızlarla anlatılmasının hikmeti nedir?
Kur'an, Mekke'nin içinde bulunduğu bir gecede mi indirildi? Yani dünya o tarihte döndükçe ve bölgeler o tarihte kadir gecesine girdikçe, her bölgeye iner de iner mi?
Örtünme Ayetinin Hz. Ömer?in tavsiyesi üzerine inmesinin hikmeti nedir? Haşa, Allah Ömer?den fikir mi alıyor?
Maide Suresi 82. ayette, Hristiyanların Allah katında bir değere sahip olduğundan mı bahsedilmektedir?
Enbiya suresi 91. ayette, Hz. Meryem'e ruh üflenmesi tabirini açıklar mısınız?
Yahudiler, deve etini helal kılan Al-i İmran Suresi 93. ayet inince, itiraz etmişler ve deve etinin Tevrat'ta yasak olduğunu söylemişlerdir. Buna göre hangisi doğrudur?
Bakara 177. ayette ...infak, namaz ve zekat sıralamasının hikmeti nedir? İnfak neden namazdan ve zekattan önce zikredilmiştir? Ayetlerde, namaz neden zekattan önce gelir?
Asr Suresi'ndeki "İnsan gerçekten zarar içindedir." ayetinde geçen "insan" kimdir ve "zarar" dan maksat nedir?
Mutaffifin Suresi, siccin ve illiyyin adında yazılmış kitaplardan bahsediyor. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hicr Suresinin 22. ayetinde "siz suyu depo edemezsiniz" deniliyor. Ama barajlar sayesinde su depo ediliyor, bu ayette bir çelişki yok mu?
Bakara suresinin 26. ayetinde; 'Fakat küfre düşenler Allah bize bu örnekle ne demek istemiştir? derler' ifadesi var. Bu ayete göre, ayetlerin ne demek istediğini anlamaya çalışmak günah mıdır?
"Ancak kalpleriniz kasıt gözeterek yaptıklarınızdan sorumlusunuz." (Ahzab suresi, 5) ayeti neyi anlatmak istiyor? Bu ayet içimizden geçenlerden sorumlu olduğumuz anlamına mı gelir?
Ahzab suresinin 23 ve 35. ayetler neyi anlatıyor? 35. ayette geçen özellikler, mümin kadın ve erkek hepsinde olması gerekiyor mu? Bu özellikleri kısaca açıklar mısınız?
Hz. İsa ve Hz. Musa?nın hiç şekilsel namaz kıldığına dair belge var mı? Kur'an-ı Kerim?de, sesinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin ve Peygamber eşleriyle evlenemezsiniz, tarzı ayetler var. Bu zamanda bu ayetleri nasıl anlamalıyız?
Allah'ın ve şeytanın kafirlere işlerini güzel ve süslü gösterdiğini belirten ayetler var. Allah ve şeytan neden kötülere işlerini süslü gösteriyor?
Yetimlerin mallarını teslim ederken şahit bulundurmakla ilgili Nisa Suresi'nin 6. ayetini açıklar mısınız?
Hz. Nuh (as)?ın karısı ve Kenan adındaki oğlu helak mı oldular?
Kur'an'da "Sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız." anlamında bir ayet var. Bunu açıklar mısınız?
Tevbe Suresi 23. ve 24. ayetlerde ?Babalar, kardeşler, oğullar, eşler ve akrabaların cihaddan daha sevimli olmayacağı? bildirilir. Burada sayılanların içinde anne ve kız çocuğu olmamasının nedeni, onların her şartta korunması için mi?
Bakara Suresi 226. ayetin sonu neden "Allah çokça bağışlayıcı ve merhamet edicidir" ifadeleri ile son buluyor? Hem sakındırma hem bağışlama bir arada gibi sunulmuş.
Hz. Musa (as) ve Hz. İsa (as) ile ilgili ayetler Habeşistan'a hicret etmeden önce mi inmiştir? Ayetlerin sırasını kronolojik olarak belirlemek mümkün müdür?
Nahl Suresinin 70. Ayetinde geçen "Erzeli'l-Umur = ömrünün en düşkün çağı" ne demektir? Yaşlılık dönemi ve alzheimer hastalığından bahsediliyor olabilir mi?
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hayattayken, yazıyla kayda geçirilen ilk ayet hangisidir?
Zümer Suresi 53. ayette "Muhammed'in (a.s.) kulları" gibi bir mana çıkıyor bunu nasıl anlamak gerekir?
Bebeğin taşınması ve sütten kesilmesi hakkındaki ayetleri açıklar mısınız? (Ahkaf, 46/15 ve Lokman, 31/14)
Bakara Suresi 193. ayetinde "Din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın." deniyor. Din zaten Allah'ın değil mi?..
Fatır Suresi, 28. ayete göre, Allah'tan hakkı ile ancak alim kimselerin korktuğu hususunu nasıl anlamalıyız?
Kur’an’da borçların yazılmasından bahseder. Borçları yazmak veya yazdırmak farz mıdır?
Allah her şeyi bilmesine ve görmesine rağmen neden Taha Suresi'nin 17. ayetinde Hz. Musa (as)'a "Sağ elindeki nedir?" diye sormuştur?
Hz. Yunus (a.s.) kıssası bilimsel verilerle çelişiyor mu?
Ali İmran Suresi 140. ayette geçen, "Allah bu sayede iman edenleri bilecek." ifadesi ne anlama gelmektedir?
Mümin (Ğafir) Suresi, 14. Ayette geçen, dini Allah'a has kılmak, ne demektir?
"Kendilerine kitabı verdiğimiz ehliyetli kimseler onu, tilavetinin hakkını vererek okurlar. İşte onlar, ona iman ederler. Her kim de onu inkâr ederse, işte o inkârcılar hüsran içindedirler." Bakara Suresi 121. ayeti açıklar mısınız?
İsra Suresi, 70. ayetindeki; " İnsanı yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık." ifadesini nasıl anlamamız gerekir?
" De ki; Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilâve etseydik dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi." (Kehf, 18/109) ayeti açıklar mısınız?
"Hayır. Onlar bilgileriyle kavrayamadıkları, te'vili de kendilerine hiç gelmemiş olan bir şeyi yalan saydılar. Bunlardan önce gelip geçenler de yine böyle inkâr etmişlerdi, amma bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu." (Yunus, 39. ayet) açıklar mısınız?
"Allah'a verdikleri sö­zü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların âhirette hiç na­sipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak,..." Ali İmran Suresi 77. ayeti açıklar mısınız?
"Allah seni affetti de, doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin." Tevbe Suresi, 43. ayeti açıklar mısınız?
"Eğer size ya­saklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız." (Nisa, 4/31) ayetini açıklar mısınız? Büyük ve küçük günah deyimi ne demektir?
"İçinizden zina eden iki kimseye eziyet edin, tevbe edip düzelirlerse onları bırakın. Doğrusu Allah tevbeleri daima kabul eder ve merhamet eder." Nisa Suresi 15-17. ayetleri açıklar mısınız?
Kur'an'da bir ayette "Bir ayeti unutturur veya neshedersek."(Bakara, 2/106) başka bir ayette ise "Sana okuyacagız ve sen unutmayacaksın." (A'lâ, 87/6) deniliyor. Bu iki ayet arasında farklılık yok mu?
Fatiha Suresi'nde neden "Elhamdü lillahi Rabbi'l-alemin,"den sonra Allah ın Rahman ve Rahim isimleri zikrediliyor?
Mü'min Süresi 28. ayette geçen Firavun sarayındaki mü'minin kıssası hakkında bilgi verir misiniz?
Nisa Suresi, 83. Ayette geçen; "Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız." ifadelerini açıklar mısınız?
"Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz." (Tekvir Suresi, 81/29.) ayetini açıklar mısınız?
Fussilet Suresi 9-12 ayetler ile Naziat Suresi 27-33 ayetleri arasında çelişki var mıdır? Gökler ve yerlerin yaratılış sırasında farklılıklar var?
"Güneş’i bir ziya/aydınlık, Ay’ı bir nur kılan,.." (Yunus, 10/5) diyerek başlayan ayette, ziya ve nur kelimelerinin ayrı kullanılması niçin olabilir?
Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayetini yedi defa okuyanın her istediğini olacağı doğru mudur?
Ali İmran Suresi 78. ayette bahsedilen, dini kötü yönde kullanan kişiler kimlerdir?
"Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda hem bü­yük günah, hem insanlar için faideler vardır. Günahları ise faidelerinden daha büyüktür." (Bakara, 2/219) Ayeti açıklar mısınız?
"De ki: Allah dilemedikçe, kendime hiçbir fayda ve zarar getirmeye, kâdir değilim." (Araf, 7/188) ayetini açıklar mısınız? Bu ayete göre insan iradesinin hiç bir önemi yok mudur?
"Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağılara bağlı olarak diğerlerini de, onun emrine verdik."(Sad, 37-38) ayetini açıklar mısınız. Şeytan Hz. Süleymanın emrine mi verilmiştir?
Zina cezası olarak hem kırbaç hem de recmi emretmek nasıl olur? Bir suçun cezası belliyken Kur?an?da olmayan bir şey çıkarıp başka ceza uygulamanız Kur?an?a aykırı değil mi?
Ayette sihrin faydası da olduğu söyleniyor. Muska da sihre benzemez mi?
Rahman Suresi'nin ilk dört ayeti bir kronoloji ifade ediyor mu? Önce Kur'an'ın öğretilmesi, sonra insanın yaratılması nasıl açıklanabilir?
Fatır Suresi, 5. ayette geçen; "Şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın" ifadesini açıklar mısnız?
Aynı konu anlatılmasına rağmen, Bakara 63. ayette Tûr olarak bildirilen dağ, Araf 171. ayette Cebel olarak bildirilmiş. Bu farkın nedenini açıklayabilir misiniz?
Nisa Suresi 88. ayette geçen "Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz?" ifadesi, çabalarımızın boşuna olduğu anlamına mı gelmektedir?
Enbiya Suresi 30. ayette, "Göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı görmediler mi?" denilmektedir. Ancak bu olayı kimse görmemiştir?
Yusuf Suresi 15. ayeti açıklar mısınız? Hazreti Yusuf (a.s) çocukken vahiy almış mıdır?
Gölge secde eder mi? Ayetlerde geçen "Gölgelerin sabah akşam ister istemez secde etmeleri" (Ra'd, 13/15) ve "Gölgelerin küçülerek ve Allâh'a secde ederek sağa sola dönmeleri" (Nahl, 16/48) bu ayetleri nasıl anlamalıyız?
Bakara Suresi'nin ilk ayetlerinde münafıklardan bahsediliyor. Bu münafıklar Yahudi asıllı olan münafıklar mıdır yoksa Yahudiler bu Arap münafıklara yardım mı etmektedirler?
Hz. Yusuf ile Züleyha olayını haber veren ayette "Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti." denilmektedir. Bu ayette geçen "burhan" nedir?
Maide suresi 43. ayette geçen "Kendi kitapları olan ve içinde Allah?ın hükmü bulunan Tevrat ellerinde iken, nasıl olup da seni hakem tayin ediyorlar" hususunu açıklar mısınız?
Müslümanların ilki kimdir? Ayetlerde hem İbrahim (as) hem de Muhammed (asm) için kullanılmaktadır?
Şuara Suresi 85. ayette Hz İbrahim'in "Beni naim cennetinin varislerinden eyle." duası var. Peygamberimiz (s.a.m) ise "Allah'tan firdevsi isteyin, o en yüksek cennettir." buyuruyor. Hz. İbrahim'in firdevsi istememesinin nedeni nedir?
Bakara Suresi 248. ayette bahsi geçen Kutsal tabut yada sandık gerçekten fiziki olarak var mıdır? Ahir zamanda bulunacak mıdır?
Maide Suresi 6. ayetin sonunda "Allah'ın muradı sizi sıkıntıya koşmak değildir; fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredesiniz." Bu ayeti açıklar mısınız?
Nur Suresi, 60. ayete göre yaşlı kadınların tesettürü nasıl olmalıdır?
Maide Suresi 54. ayet: "Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler..." Bu ayeti açıklar mısınız?
Nisa Suresi 14. Ayette geçen, "Allah?a ve Peygamberine isyan edenin, sınırları aşanın cehennemde kalacağı;" aynı surenin 17. Ayetinde geçen "bilmeyerek günah işlemek" ne demektir? Bilerek günah işleyen affedilmez mi?
Nisa Suresi 48. ayette, "Allah dilediği kimselerin günahlarını bağışlar." denilmektedir. Allah'ın diledikleri kimlerdir?
Nisa Suresi 95. ayette, özürsüz olarak cihad etmeyen Müslümanların da cennete gireceği, Tevbe Suresi 93-94. aytelerde ise, özür sahibi olmayanların cihad etmemeleri eleştiriliyor. Bu bir çelişki değil midir?
"Demiri biz indirdik..." (Hadid, 57/25) ayetini açıklar mısınız? Demir uzaydan mı indirilmiştir?
Nur Suresi 31. ayette, başörtüsü emrinin olmadığı söyleniyor; buradaki emri açıklar mısınız?
"Eğer yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz ve sizi değerli bir mevkie yerleştiririz.?(Nisa, 4/31) ayetini açıklar mısınız?
İsra Suresi 64. ayette geçen "Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun." ifadesini açıklar mısınız?
Yusuf (as)'a secde eden on iki burc nedir? "Bu on iki burçta on iki melek vardır ve Allah'ın emriyle bu on iki burc kainat üzerinde tasarruf sahibidir. deniliyor, doğru mudur?
Bakara Suresi 230. ayetindeki "üç talakla boşanan kadınla tekrar evlenme" hususunu açıklar mısınız?
"Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak!" (Nisa, 4/41) Ayeti açıklar mısınız?
"Allah'ın ona (peygambere) dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanan kimse..." Hac Suresi 15. ayeti açıklar mısınız?
"Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz... size Allah ve Resulü'nden ve Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise..." Tevbe Suresi 24. ayeti açıklar mısınız?
"Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmeseydi manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescidler elbette yıkılırdı." (Hac, 22/40) Bu ayeti açıklar mısınız?
Allah Hz. İbrahim'e babası için dua etmemesini söylediği halde, onun İbrahim Suresi 41. ayette "Beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!" diye dua etmesinin sebebi nedir?
Kehf Suresi 94. ayette Zülkarneyn'e yardım edenler Türkler midir? Zülkarneyn kimdir?
Ayette geçen Duhan yani Duman ne demektir? Asrımızda bu konudaki ayetlerin tezahürleri var mıdır?
Nisa Suresi 148. ayet bağlamında, zulme uğrayan kimsenin bu durumu anlatması gıybete girer mi?
Nur Suresi 31. ayette kadınların ziynetlerini göstermek amacıyla ayaklarını yere vurmamaları gerektiği sözünden ne anlamalıyız?
En'am Suresi 140. ayette geçen, "Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek haram kılanlar..." ifadelerini açıklar mısınız?
İsra Suresi'nin 72. ayetinde geçen "Kim bu dünyada kör ise, âhirette de kördür" ifadesi ne demektir?
Bakara Suresi 215. ayetteki "İnfak edeceğiniz mal, anne-baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış garipleredir." ifadesini açıklar mısınız?
Nahl Suresi 106. Ayette geçen "Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkâr etme" konusunu açıklar mısınız?
Kur'an'da geçen "hesapsız rızkın" anlamı nedir?
Vakıa Suresi 26. Ayette "İşittikleri söz hep selam, selamdır." buyurulmaktadır. Cennette selamlaşmaktan başka konuşma olmayacak mıdır?
Yasin Suresi 40. ayet: "Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir." Bu ayeti açıklar mısınız?
Ahkaf Suresi 20. ayette, "Dünya hayatındaki bütün güzel şeyleri harcadınız, onların zevkini sürdünüz..." denilmektedir. Buna göre helal dairesinde dünyadan istifade edenlerin, ahirette alacağı lezzet azalır mı?
"Allah, göklerin ve yerin nurudur,.." diye başlayan Nur Suresi 35. ayette anlatılmak istenen nedir?
Şuara Suresi'nde geçen "O muazzam yapıları dünyada ebedî kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz?" ifadeyi açıklar mısınız?
Şuara Suresi 221. ayete göre, şeytanlar göklerden mi iniyor?
Mu'minun Suresi 68. ayette geçen, "... Yoksa kendilerine, ilk atalarına gelmeyen bir şey geldi diye mi inanmıyorlar." ifadesini açıklar mısınız?
Nisa Suresi'nde "İsa?yı öldürdüklerini sandılar." deniyor, Maide Suresi'nde İsa, Allah'a ?beni vefat ettirince onların gözetleyicisi sen oldun? diyor. Ayette geçen "vefat ettirme" ne demek?
Bakara Suresi 61. ayete göre, Yahudiler soğan sarımsak istedikleri için mi cezalandırılmışlar?
"Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar." (Zümer, 39/53) ayetinin muhatabı kimlerdir? Müslümanlar mı yoksa kafir olan insanlar mı?
Maide Suresi 66. ayette, "Onların içerisinde aşırıya kaçmayan bir toplum olmakla birlikte çoğu ne kötü işler yapıyor." derken kimler ve ne kastediliyor?
Ali İmran Suresi'nde Hz. Zekeriya (as) çocuğu olması için dua ediyor ve duası kabul olduğu bildirilince neden şüpheye düşüyor?
"Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin." (Bakara, 2/152) ayetini açıklar mısınız?
Al-i İmran Suresi 154. ayeti, "Allah (bunu) sinelerinizin içindekini denemek ve kalplerinizi temizlemek için yaptı. Allah sinelerin içinde olanı bilir." mealindedir. Bu ayette geçen sine ve kalbin farkı nedir?
Dört şey arşın altındaki hazineden indirilmiştir. Fatiha, Ayet el-Kürsi, Amenerresulü, Kevser Suresi'dir. Arşın altındaki hazineyi açıklar mısınız? Bu ayet ve surelerin diğer ayet ve surelerden daha faziletli olmasının nedeni nedir?
Enam Suresi ayet 108'de "Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler." denmesine rağmen bazı ayetlerde kafirler yerilmektedir. Bunu açıklar mısınız?
Bakara Suresi 2. ayeti neden "Huden li'l-muttekîn" / "Takva sahipleri için tarifsiz bir hidayettir." diye biter? Muttakiler için hidayet sözünün anlamı nedir?
Kureyşlileri kızdırıp işkenceleri artırmalarına sebep olan ayet hangisidir?
Araf suresi 17. ayette şeytan bütün insanları yoldan çıkaracağını söylüyor. Halbuki o an sadece Hz. Adem yaratılmıştı?
"Biz, onlar için, gemiye benzer, daha nice binekler yaratırız." ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir, anlamı nedir?
Fatır Suresi 11. ayette "Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır." buyurulur. Buna göre ömrün uzaması ve kısalmasını izah edebilir misiniz?
En'am suresi 84. ayette neden İshak (as) İsmail (as)'den önce zikredilmiştir? Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin isimleri neden kronolojik sırasına göre anlatılmamıştır?
"İnkâra saplananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir, imana gelmezler." (Bakara, 2/6) Bir insanın bunlardan olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
Enam Suresi 92. ayette; "Bu Kitap Mekkeliler ve çevresindekileri uyarman içindir." deniliyor. Kur'an tüm insanlar için gelmedi mi?
Enam Suresi 58. ayette "De ki: O çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde olsaydı, aramızdaki iş çoktan sonuçlanmış olurdu." buyruluyor. Peygamberimiz tebliği bırakıp müşrikleri helak etmek mi istemiştir?
Kur'an, Nuh'un gemisinin Cudi dağında olduğunu mu söylüyor?
Zuhruf Suresi 36. ayette geçen, insana şeytanın musallat edilmesini nasıl anlamak gerekir?
"Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. Öyle iken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?" (Yunus, 10/99) Madem bu sure var Müslümanlar neden dini yaymaya çalışıyor?
Kur'an'da Allah Hz. Meryem'i en üstün kadın göstermiş; ama Allah Rasulu (sas) öz kızını en üstün kadın gösterdi... Hangisi daha doğru?
Tevbe Suresi 117. ayette ifade edilen, "Peygamber, ensar ve muhacirin tevbesi..." hakkında bilgi verir misiniz?
"Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır." (Bakara, 2/115) ayetinde geçen "Allah'ın yüzü" ne anlama gelmektedir?
"Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve (Allah azabıyla) korkutucu olarak gönderdik." (Sebe, 34/28) Ayette geçen müjdeleyici ifadesini açıklar mısnız?
"Rabbinin rızasına ermek için sabret." (Müddesir, 74/7) ayetini açıklar mısınız?
Şûrâ, 49-50 ve Fatır, 11 gibi ayetlerde, "Allah?ın dilediğini kısır olarak yarattığı" söyleniyor. Yaratan Allah olduğuna göre, evlenme konusunda kısır kadınların tercih edilmemesi bir zıtlık değil midir?
Maide Suresi 14. ayette Allah'ın hristiyanlar arasına kin ve düşmanlık soktuğu belirtiliyor; böyle bir şey nasıl olabilir? Bu ayeti açıklar mısınız?
Rum, 30/21 ve Nahl, 16/72. ayetlere göre, her insanın, Hz. Adem örneğinde olduğu gibi, kendi nefislerinden yaratılmış eşleri mi vardır?
Maide Suresi 48. ayette geçen, "Her birinize bir yol belirledik, dileseydik tek bir ümmet yapardık." sözü ne demektir?
Kevser Suresi'ndeki, "İnna e'tayna ke'l-kevser" ayeti Peygamberimiz (s.a.v.)'in nesline mi işaret ediyor?
Kur'an-ı Kerim'de zikir hakkındaki ayetleri açıklar mısınız?
Peygamber Efendimizi hata işlemiş midir? Konuyu, 9:43; 8:67-68; 18:23-24; 33:37 ve 66:1 numaralı ayetlere göre açıklar mısınız?
Bazı ayetlerinde geçen "Allah hesabı çabuk görendir" ifadeleri ile başka ayetlerde geçen "onlara mühlet verir" ifadeleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz?
"Muhammed, Ahzab 53. ayet ile evine gelen misafirlerin ayağını kesmiştir. Ahzab 55. ayet ile de vefatından sonra eşlerinin evlenmesini engellemiştir." iftirasına ne dersiniz?
Maide 64. ayette: "Yahudiler, 'Allah'ın eli çok sıkıdır.' dediler. Söyledikleri söz sebebiyle onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Aksine Allah'ın elleri açıktır." Allah yarattıklarına benzemez, neden eli açık deniyor?
Enfal Suresi, 43 - 44. ayetlerde geçen, Bedir Harbi'nde düşman sayısının müminlerin gözlerine az gösterilmesi, meselesini açıklar mısınız?
"Peygamberler ümitsizliğe düşüp..." (Yusuf, 110) ayetinde geçen "ümitsizliğe düşmek" ile "Sapıklardan başka kim ümit keser?" (Hicr, 56) ayetinde geçen "ümit kesmek" farklı şeyler mi?
"İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı, onlar da bunların taşkınlıklarını arttırırlardı." (Cin Suresi, 72/6) Bu ayeti açıklar mısınız?
Al-i İmran suresi 55. ayette Hz. İsa'ya uyanların kıyamete kadar o inkarcılardan üstün kılınacağı bildiriliyor. Buna göre, Hz. İsa'ya uyan Hristiyanlar kıyamete kadar bütün milletlere üstün mü gelecek?
Bakara 48 ile Meryem 87 ayetleri arasında şefaat konusundaki anlam ilişkisini açıklayabilir misiniz?
"Onların içinde kitabı bilen rahip ve keşişler vardır." ayeti hangi ayettir ve maksat nedir?
Sebe Suresi, 20. ayette şeytanın haklı çıktığından mı bahsedilmektedir? Hangi konuda haklı çıkmıştır?
Sebe Suresi 44. ayette "Senden önce onları uyarmakla görevli bir peygamber göndermedik" buyuruluyor. Madem uyarıcı göndermemiş, niye imtihan ediyor?
Tahrim Suresi 4 ve 5. ayetlere göre, Peygamber (asv)'in özel hayatına Allah, Cebrail, hatta melekler bile karışıyor; "sizi boşarsam daha iyilerini de alırım" diyor. Bu ayetleri Allah'ın indirmesi benim mantığıma ters geliyor?
Yusuf Suresi 78. ayetinde Hz.Yakub (a.s)'ı çocukları şeyh diye nitelendirmişler. Neden peygamber olduğundan bahsetmiyorlar?
Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin tekrarlarının hikmeti nedir? Rahman Suresi'nde, Cennet nimetlerini yalanladığımız ifade ediliyor. Cenneti ve nimetleri görmeden nasıl yalanlarız?
İnşirah Suresi 7. ayette "Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul." buyuruluyor. Bu ayeti açıklar mısınız?
"Ayetlerimizi az bir paha karşılığı satmayın..." ayetinde kimler kastediliyor? Para karşılığı Kur'an öğretenler bu ayet kapsamına girer mi?
Müddessir Suresi'nde geçen "... ebiseni de temiz tut..." ifadesinin mana bütünlüğü açısından uygunluğunu izah eder misiniz?
Nur Suresi 31. ayette "Namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın." diye yazıyor; peki namuslu kalmak istemeyenleri?
Taha Suresi, 103 ve 104. ayetlerde geçen "On günden fazla durmadınız", "Bir günden fazla durmadınız" sözüyle ne demek istendiğini açıklayabilir misiniz?
"Muhammed hiçbirinizin babası değildir." (Ahzab Suresi, 40. ayet) "Peygamberin eşleri müminlerin anneleridir." (Ahzab Suresi 6. ayet) Bu ayetler arasındaki uyuşmazlığa ne dersiniz? Bunları bahane edip Kuran'a şüpheyle bakanlara nasıl cevap vermelidir?
Maide Suresi 114. ayette "Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın" denilmektedir. Allah'tan başka rızıklandıran mı var ki böyle denilmiştir?
"Allah küfredenleri sevmez" ayetindeki küfürden maksat nedir? Sövme, küfretme de buna girer mi?
Münafikun Suresi 4. ayette neden "Allah kahretsin onları" denilmektedir?
Kur'an'da geçen "Allah intikam alıcıdır", "Allah öfkeleniyor, kızıyor" gibi ifadeler, Allah'ın insanlaştırılması şeklinde bir algı oluşturmuyor mu? Allah'ın gazabı nasıl oluyor?
Fussilet Suresi 16. ayette geçen "Uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik" ifadesindeki "uğursuz günler"e "Noel Günü" gibi bir anlam yüklemekte sakınca var mıdır?
"Biz arzı mihad kıldık" ayetinde geçen "mihad" ne demektir?
Sebe 40. ve 41. ayetlerde Rabb'imiz meleklere ?Bunlar mı size tapanlar? diye bir soru yöneltiyor. Rabbimiz her şeyi bilmesine rağmen neden soruyor? Tapılan cinler ise, neden meleklere soruluyor?
Bakara Suresi 243. ayetinde, "... Allah onlara; “Ölün!” dedi ve sonra onları diriltti..." denilmektedir. Bu kavim kimdir?
Al-i İmran 146. ayetin, Hafs mushafında ?katele?, Verş mushafında ?kutil? şeklinde farklı yazılmasını bahane ederek Kur?an?a şüphe vermek isteyenlere nasıl bir açıklama yapılabilir?
Ahzab Suresi 50. ayeti bahane ederek, Hz. Muhammed'e helal kılınan hanımlarla yapılacak evliliklerin, tıbbi sakatlıklar doğuracağı iddiasında olanlara ne cevap verebiliriz?
Talak Suresi, 4. ayet: "Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer." ifadesinin, lohusalık döneminde altı hafta ilişkiye girilemeyeceğini söyleyerek, modern tıpla çeliştiği ifade ediliyor?
Zariyat Suresi 22. ayet: "Gökte hem rızkınız, hem size vadedilen şey vardır." Bu ayeti açıklar mısınız, nasıl tefekkür edebiliriz?
Nisa Suresi 92. ayete göre, bir kasıt olmadan, hata ile kendi ailesinden birinin ölümüne neden olan kişi ne yapmalıdır?
Sebe 14. ayette, cinlerin, Hz. Süleyman (as)’ın öldüğünü, ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucu anladıkları bildirilmektedir. Bunu nasıl anlamak gerekir?
Zuhruf 60 ve 61. ayette geçen "Dileseydik, sizin içinizden de melekler yaratırdık." ve "İsa, kıyamet vakti için bir bilgidir." ifadelerini açıklar mısınız?
Genellikle Kur'an'dan, duadan ve nasihattan sonra okunan "Sübhâne rabbike rabbilızzeti ammâ yasıfûn..." duasının manası nedir, neden okunmaktadır?
Bakara 36 ve 38. ayetleri, Hz. Adem (as) ile Hz. Havva'nın cennetten çıkarıldıklarında yanlarında başka kimselerin de olduğunu mu gösterir?
Bazı ayetlerde bir cennet var derken, bazılarında birden fazla cennetlerden bahsedilmesi nasıl açıklanabilir?
Nur Suresi 44. ayette geçen "Allah, geceyi ve gündüzü (birbirine) çevirir" ifadesinin, dünyanın dönüşüne işaret ettiğini söyleyebilir miyiz?
Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün,..(Haşr, 59/21) ayetini açıklar mısınız?
Lokman Suresi 10. Ayette geçen "revasiye" kelimesi hangi anlama gelmektedir? Bazı tefsirlerde "dağ" bazılarında "ağır baskılar" şeklinde meal verilmesi doğru mudur?
Cenneti tarif eden "eni gökle yerin genişliği kadar" (Hadid, 21) ayeti ile "genişliği göklerle yer arası kadar" (Ali İmran 133) ayeti arasında bir çelişki var mıdır?
Kaf Suresi 7. Ayetinde "yeryüzünü de uzatmışız" derken acaba dünyanın dümdüz olduğu mu ima edilmektedir?
Kur?an?ı bayrağa sarıp, üzerine yemin etmenin bir sakıncası var mıdır?
Bakara Suresi 19. ayette geçen gökteki karanlıklar nedir, karanlıklarla ve verilen örneklere ne anlatılmak isteniyor? Münafıkların dilsiz, sağır ve kör olmaları ne demektir?
Tâhâ Suresi 132. ayette geçen, ailene namazı emret, ifadesini açıklar mısınız?
Enam Suresi 60. ayetinde ifade edilen, geceleyin ölmek gündüzün dirilmek ile ilgili bilgi verir misiniz? Uyanık ve uyku halindeki insan metebolizmasında farklı olan birşeyler var mıdır?
Nisa 34. ayetteki, vedribûhünne kelimesine, kadınları dövün anlamı yerine, yatağını ayır anlamı vermek daha doğru olmaz mı? Nitekim, darabe fiili sefere çıkmak anlamına geldiği gibi, Peygamberimiz de bu ayeti uygulamamış.
Muhammed Suresi 17. ayette geçen, Allah onların hidayetini artırmış, günahlardan sakınmaları için ilham vermiştir, özelliğine sahip olmak için nelere dikkat etmemiz gerekir?
Bizim babamız Hz. Adem (as) olduğu halde, Hac Suresi 78. ayette neden, babanız İbrahim, deniliyor, hikmet nedir?
Vakıa Suresi 7. ayette insanların üç sınıfa ayrılacağı bildirildiği halde, İnşikak Suresi 10. ayette iki sınıftan bahsedilmesi nasıl açıklanabilir? Kitabı arkadan verilenler kimlerdir?
Enam Suresi 125. Ayete, Allah kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar, anlamı vermek doğru mudur; doğruysa ne demektir?
Siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar vermez. (Maide, 5/105), ayeti ile herkesin kendi görüşünü beğendiği bir zamanda kendinizi ıslah ediniz, hadisini nasıl anlamak gerekir?
Ey Hâmân, bana bir kule yap, (Mü'min 40/36) ayetinde geçen piramit hangisidir?
Nefsinizi tezkiye etmeyiniz, ayeti ile nefisini tezkiye eden kurtulmuştur ayetini nasıl anlamalıyız? Nefis, Allah'ın hangi isminin tecellisidir?
Bakara 178. ayette bahsedilen öldürülenlere uygulanacak kısas ile hüre karşı hür, köleye karşı köle kısas edilir, ifadesinden kasıt, kan davası mıdır?
Asr suresinde geçen "Muhakkak insan hüsrandadır." ifadesini ahir zamana münasip olarak nasıl anlayabiliriz? Hüsrana uğramamak için neler yapmak gerekir?
Vakıa 58 ve 59. ayetler; şimdi gördünüz mü o döktüğünüz meniyi; siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa biz miyiz yaratan, buyuruluyor. Bu ayetlerin açıklaması nedir?
"Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: 'Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu.' diye seslenmişti."(Sad, 38/41) ayetinde geçen acı ve azaptan maksat nedir? Şeytan bir peygambere vesvese verebilir mi?
Hadid suresi 12. ayette geçen; gün gelir, mümin erkekleri ve mümin kadınları, önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla, koşarcasına cennete doğru ilerlediklerini görürsün, cümlesini açıklar mısınız?
Darda kalmış kişi dua ettiği zaman onun yardımına kim yetişiyor. (Neml, 27/62) Kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırandan daha sapık kimdir? (Ahkaf, 46/4,5,6) gibi ifadeler, ölülerden yardım istemenin şirk olduğu anlamına gelmez mi?
Şems suresi 2. Ayette geçen, takip eden Ay, ifadesi hangi anlama geliyor? Bundan, Güneş battıktan sonra, Ay'ın gelip Güneşin yerine geçip ışık vermesi anlamı çıkar mı?
Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım, diye benden kesin söz çıkmıştır. (Secde, 32/13) ayetini nasıl anlamak gerekir?
İbrahim suresi 52. ayette geçen "temiz akıl sahipleri" tanımlaması ile Allah bize ne anlatmak istiyor?
Zümer suresi 9. ayette ifade edilen "bilenle bilmeyen" kimlerdir? Cahil kime denir?
Muhammed Suresi 33. ayette geçen, '... İşlerinizi boşa çıkarmayın.' ifadesini açıklar mısınız?
"Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?" (Ankebut, 29/51) mealindeki ayete göre, Peygamberimize hiç mucize verilmemiş midir?
Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. (Bakara, 2/245) Bu ayeti açıklar mısınız?
Nisa suresi 117-119. ayetlere göre, şeytan, insanlara yaratıkları değiştirmelerini emredeceğini söylemektedir. Bu ayet klonlamaya işaret eder mi, şeytan bunları nereden biliyor?
Hicr suresi 90-93 ayetlerini açıklar mısınız, Kur'an bölünecek mi?
Hicr suresi 40. ayeti açıklar mısınız?
Müzzemmil suresi 17. ayeti açıklar mısınız?
Tevbe Suresi 28. ayette geçen, müşrikler ancak bir necestir/pisliktir, ifadesi ne demektir? Buna Yahudiler ve Hristiyanlar da girer mi?
Bakara 62. ayeti ile 218. ayeti, benzerlik ve anlatım olarak dil bilgisi açısından değerlendirebilir misiniz? 218. ayetteki hicret edenlerden maksat kimlerdir?
Kur'an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz, ayetini nasıl anlamak gerekir?
Allah bazı günahkârlardan nefret edip onların cehenneme gitmesini ister mi? Ayetleri bahane ederek, Allah hakkında ileri geri konuşanlara nasıl cevap vermek gerekir?
Kur'an'ın Tanrısı tuzak kurar mı? Bazı ayetleri bahane ederek, bu iddiaları yapanlara nasıl cevap vermeliyiz?
"Sen, benim günahımı ve kendi günahını yüklen." (Maide 5/29) ifadesi, "Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü taşımaz." (İsrâ, 17/15) ayetine aykırı olmaz mı?
Bakara suresi 143. ayette, kıblenin değiştirilmesi manasına gelen bir kelime var mıdır? Ayetin doğru meali hangisidir?
Zuhruf suresi 33 - 35. ayetlerde geçen, toplumdaki farklılıkların hikmetini açıklar mısınız?
Nisa suresi 64. ayete göre, Efendimiz (asv)'den dua istemek onun vefatından sonra da geçerli midir? Konuyla ilgili anlatılan arabî kıssası doğru mudur?
Başörtüsüz ya da abdestsiz Kur'an-ı Kerim ve tefsir okumak caiz midir?
Rum suresi 31. ayete göre Allah'a ulaşmayı istemek, bir mürşide bağlanmak farz mıdır?
Ali İmran 164. ve Cuma 2. ayetlerdeki Rasül kelimesinin Hz. Peygamber (a.s.m)'den başkası için de geçerli olacağını iddia edenleri ikna etmeye yönelik verilecek cevap ne olmalıdır?
Rahman, Arşa istiva etmiştir, mealindeki ayette neden Rahman ismi kullanılmıştır?
Yusuf suresindeki kuraklık gerçekle çelişkili midir? Nil Nehri'nin olduğu bir yerde kuraklığın olmayacağı iddiasına ne dersiniz?
Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler (Tevbe, 9/71), ayetini nasıl anlamak gerekir? Kadınların ve erkeklerin toplumda dayanışma içerisinde, organize olarak hareket etmeleri gerektiği şeklinde anlaşılabilir mi?
Kur'an-ı Kerim de Hicr suresi 76. ayetinde Lut kavminin helakından sonra Allah "O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor. " diyor. Bu kalıntılar hala günümüzde mevcut mu?
Besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) anlamını detaylı olarak açıklar mısınız?
Kur'an'da Ay için neden nur denilmiştir?
Yahudi hahamları ile Hristiyan rahiplerinin bir çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar, ifadesinin geçtiği Tevbe suresinin 34. ayetini açıklar mısınız?
Lokman suresinin 33.ayetinin sonunda bulunan;'O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın.' cümlesini açıklar mısınız?
İbrahim suresi 4. ayetini, Ali imran suresi 81. ayetini, Ahzab suresi 7. ayetini ve Furkan suresi 30. ayetini acıklar mısınız?
Rahmân'dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz? (Zuhruf 43/45) mealindeki ayete göre, sanki Rahman'ın üstünde bir güç varmış ve bize tapılacak tanrı yollamış anlamı çıkmaz mı?
Onlar süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnad ediyorlar? (Zuhruf, 43/18) ayetini açıklar mısınız?
Ne dersiniz, şayet O'nun azabı size ha yatarken gelmiş, ha gündüzün!.. (Yunus, 10/50) mealindeki ayeti açıklar mısınız?
Allah Kur'an'da, insanları ve cinlerı ibadet için yarattığını bizlere bildiriyor. Ahzab Suresi 72. ayette ise, emaneti insan yüklendi, deniliyor. Peki cinler bu teklife dahil değil midir?
Kur'an'da, geminin deniz üzerinde gidişine misal vermek suretiyle, suyun kaldırma kuvvetine bir atıf olabilir mi?
Nur suresinin 31. ayetinin son parağrafını açıklar mısınız? Topuklu ayakkabılar giymek haram mı? Burdan kadının topuklu ayakkabı giymesi yasaklanmış mıdır, bu anlamı mı çıkarmalıyız?
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz, ayetini nasıl yorumlamak gerekir?
O kâfirler Zikri (Kur'ân'ı) işittikleri zaman, hırslarından neredeyse seni bakışlarıyla kaydıracak, âdeta gözleriyle yiyecekler! Ve "O delinin teki!" derler. (Kalem, 68/51) Bu ayette tam kasdedilen nedir?
Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlere göre, eşlerin çocukları babanın çocuklarından sayılmıyor mu? Bu ayetleri açıklar mısınız?
"Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa,.."(Maide suresi, 5/32) ayeti ne demektir, açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 102. ayette geçen Harut ve Marut adlı meleklerle ilgili olayın Sümer döneminden, İsrail efsanelerinden alındığını söyleyenler var. Bunun doğrusu nedir?
"Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur."(Enam, 6/34) ayeti ile "Biz bir ayetin hükmünü diğer bir ayetle değiştirirsek."(Bakara, 2/106) ayeti bir çelişki değil midir?
Fatiha suresi Besmele ile başlayıp hep dua ile gidiyor; Allah hiç besmele çeker mi? Arapça metinde olmayan Saffat 164-166?da melekler ifadesini, bazı ayetlerdeki, -deki, -söyle, gibi sözleri sanki insan söylüyor?
Taha suresi 124. ayeti açıklar mısınız? Namazı terk edenler ayetteki tehdide dahil midir?
Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak.(Müddesir, 74/11) ayeti ne demektir, günümüze nasıl bakar?
Ateş, çevresindekileri aydınlatınca Allah, nurlarını gideriverip kendilerini karanlıklar içinde bırakır.(Bakara, 2/17) mealindeki ayeti bazı mealler "nurlarını", bazı mealler ise "ışıklarını" diye aktarıyor...
Maide 14. ve 64. ayetlerde, aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik, denilmektedir. Ancak, Hristiyanların ve Yahudilerin kendi aralarında bir düşmanlıkları görülmemektedir?
Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun tefsirini yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir(Ali imran, 7) ayetine göre, tefsir yapmak caiz değil mi?
Bakara suresi 51 ve 52 ile 55 ve 56. ayetlerde, şükretmeleri için kavmin öldürülüp diriltildiği anlatılmaktadır. Bu ayetler şükretmenin önemini mi belirtmektedir?
Duha suresinde, sende dilenciye çıkışma, mealinde bir ayet var. Peygamber Efendimiz (asv) dilencilere çıkışıyor, onları hor mu görüyordu ki bu ayet geldi?
Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete" derler. (Nahl Suresi, 32) Cennetlikler kabir hayatı yaşamadan cennete mi girecekler?
Bakara suresi 74. ayetinde taşların hareket ettiği anlatılmaktadır. Bu ayeti açıklar mısınız?
Talak Suresi 4. ayetinde geçen "Adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır." hususunu açıklar mısınız? İslam'da evlilik yaşı kaçtır?
O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir (Saffat Suresi, 5) ayetini açıklar mısınız?
Hakka sûresinin 8. ayetinde Ad kavmi hakkında 'Şimdi onlardan arta kalan birşey görüyor musun?' buyrulmuş. Ancak arkeolojik çalışmalarla bu şehirden kalan harabeler bulunabiliyor. Bu ayetin hikmeti nedir?
Bakara suresi 248. ayeti açıklar mısınız? Tabut ve Sekine ne demektir?
Ankebut suresi 51. ayete göre Kur'an'ın yeterliliği hangi anlamda kullanılmıştır?
Enfal Suresi 2. ayette, kalpleri titrer heyecanlanır, deniliyor. Titreme nasıl olur belirtileri nelerdir?
“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O'na tövbe edin...” (Hûd, 11/3) ayetini açıklar mısınız?
Bakara 106’da değişiklikler olabilir denildiği halde, Fetih 23, Fatır 43’de ise Allah’ın kanununda değişiklik olamaz denilmesi, ayetler arasında bir çelişki anlamına mı gelir?
“Zalimlere en ufak bir meyil göstermeyiniz, yoksa size de Cehennem ateşi dokunur..." (Hud 11/113) mealindeki ayeti nasıl anlamak lazım? Zalimlere bilmeyerek, art niyet olmaksızın meyil etsek, biz de ayetin kapsamına girer miyiz?
Hud suresi 107. ve 108. ayette cennet ve cehennem ehlinden bahsederken "Rabbinin dilemesi başka." ifadesiyle ne anlatılmak istenilmiştir?
Naziat suresinde "O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı." ayetinde geçen “göğün gecesi” karanlık mıdır?
"... Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik..." (Fussilet, 41/12) ayeti, belli bir mesafeden sonra yıldızın olmadığı anlamına mı gelir?
"İnsanlar bin yıl ömrün geçmeyeceğini mi zannediyorlar." anlamında bir ayet veya hadis var mıdır?
"Allah, secde edenler arasında dolaşmanı görür” (Şuara, 26/218) ayetini açıklar mısınız? Bundan maksat kimdir?
Nisa Suresi'nin 17. ayetinde Allah kötülüğü bilmeyerek yapıp da hemen tövbe edenlerin tövbesinin kabul olacağını belirtmiştir. Bilerek günah işleyenlerin tövbesi kabul olmaz mı?
Kuşluk ve geceye yemin edilmesinin hikmeti nedir?
Ayetlerden Sorular - Editörün Seçimi
Benî Esed heyeti ve "Onlar İslâma girmekle seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki: Müslümanlığınızı başıma kakmayın. Eğer îmânınızda sâdıksanız, sizi îmâna kavuşturduğu için ..." ayetinin nüzul sebebini anlatır mısınız?
Kur'an okumaya başlarken, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınmamız istendiği halde, neden ayetler euzu besmele ile değil de sadece besmele ile başlıyor?
Al-i İmran Suresi 113-115. ayetlerde, Yahudi ve Hıristiyanların hepsinin bir olmadığı, bazıların hayırlı olduğu ifade edilir. Buna göre Ehl-i kitabın bazıları cennetlik midir?
"Alak" kelimesinin anlamlarından biri de "sevgi" midir? Allah insanı sevgiden mi yarattı?
Saf saf dizilenlere, toplayıp sürene, zikir okuyanlara yemin ederim ki ilâhınız birdir (Benden başka Tanrı yoktur)? (Sâffât, sûresi, 37/1-4) ayetlerini açıklar mısınız?
Müddessir Suresi 74/ 11 - 26. ayetlerde bahsi geçen kişi kimdir?
Hz. Yusuf (a.s.) en mutlu zamanında, neden ölümü temenni etmiştir? Yusuf Suresi 101. ayeti açıklar mısınız?
Vakıa Suresi 13. ve 14. ayetlerde, öncekiler ve sonrakiler, diye bahsedilen kimlerdir?
Kıyame Suresi 3 ve 4. ayetlerde geçen "Parmaklarının uçlarını düzenlemek" ne anlama geliyor? Bazıları "parmak izimizden bahsediyor" demektedirler, ancak asıl anlatılan nedir?
Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesi de Peygamber Efendimizdir, denilebilir mi?
Allah, Yahudiler'den kitabı değiştirmeyeceklerine dair söz almıştır. Peki değiştirileceğini bilerek neden söz alıyor onlardan?
Allah, Yahudiler'den kitabı değiştirmeyeceklerine dair söz almıştır. Peki değiştirileceğini bilerek neden söz alıyor onlardan?
Ay'ın ikiye yarılması ve Kıyamet alameti hakkında.
Göğün yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı olmasını açıklar mısınız?
Birr (örnek /erdemli) davranışlar nelerdir?
Ayette geçen, "Ayetlerimi değiştirmeyin? ifadesini nasıl anlamalıyız?
Garibu'l-Kur'an ne demektir?
"Onların çoğu bilmezler..." ifadesi hakkında.
"Şayet Rasul (s.a.v) sizi boşarsa, Allah O'na bu sıfatlara haiz kadınlar verir." Ayetinin izahı.
Nisa, Ahzap ve Fetih surelerinde geçen "Kânallahü " ifadesi hakkında.
Tövbe etmeyen ve namaz kılmayan müşrikler hakkındaki Ayetin izahı (Tevbe Suresi 9/5).
Tövbe etmeyen ve namaz kılmayan müşrikler hakkındaki Ayetin izahı (Tevbe Suresi 9/5).
Müddessir suresi 30 ve 31. ayetleri açıklar mısınız? On dokuz sayısının kafirler için bir imtihan vesilesi olması ne demektir?
- O halde gözetle! Çünkü onlar da gözetlemektedirler. (Duhan Suresi, 44/59) Ayette "gözetlemek" ifadesiyle kastedilen nedir?
Müddessir Suresi 74/ 11-26. ayetlerde bahsi geçen kişi kimdir?
Nas Suresi'nde geçen, "insanlardan ve cinlerden vesvese verenler" ifadesi ne demektir?
Taha Suresi'nde, kafirlerin kör olarak diriltileceği bildirilmektedir. Buna göre onlar haşir meydanında kör mü olacaklar?
Müminun suresi 14. ayette insanın yaratılışı hakkında "Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz." ifadelerini açıklar mısınız?
Hz. Lokman kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Herkesin başkasıyla değil kendisiyle meşgul olması konusunda ayet veya hadis var mıdır?
Maide Suresi'nin 48. ayetinde geçen, "... O halde durmayın, hayırlı işlerde birbirinizle yarışın..." mealindeki ifadenin muhatabı kimlerdir?
Allah'ın isimlerinde ayrılığa düşmek ne demektir?
Hz. Yusuf en mutlu zamanında, neden ölümü temenni etmiştir?
Bakara suresi 62. ayette ifade edilen Yahudi, Hristiyan ve Sabiilerin (Ehl-i kitabın) kurtuluşu nasıl anlaşılmalıdır?
Fatiha Suresi'nde geçen, "Maliki yevmiddin, yani din gününün sahibi" ne demektir?
Kur'an'da, "Kur'an adalet bakımından kemaldedir." anlamında bir ayet var mıdır?
Taha Suresi'nde, kafirlerin kör olarak diriltileceği bildirilmektedir. Buna göre onlar haşir meydanında kör mü olacaklar?
Müddessir Suresi, 11-26. ayetlerde bahsi geçen kişi kimdir?
Nas Suresi'nde geçen, "insanlardan ve cinlerden vesvese verenler" ifadesi ne demektir?
Bakara Suresi 71. Ayette, Yahudilerden neden kusursuz bir kurban isteniyor? Bunun Hz. İsa'nın kusursuz olmasıyla ve İslam'daki kurban ile bir ilgisi var mıdır?
Bakara Suresi 63. Ayette geçen, İsrailoğulları'nın üzerine Tur Dağı'nın kaldırılması, ne demektir?
Enam Suresi'nin 146. Ayet'inde, Yahudi'lerin yaptıklarına bir ceza olarak, tırnaklı hayvanların ve iç yağların haram kılındığı bildiriliyor. Oysa bunlar sağlığa zararlı şeylerdir. Buna göre cezaî bir niteliği kalmıyor demektir?
Yüce Allah, "Burçları olan göğe andolsun ki..." (Hicr Suresi, 15/16; Furkan Suresi, 25/61) diye buyurur. Bu ayetin bildiğimiz burçlardan bahsettiği mi anlaşılmalıdır? Gökadalar nedir?
"O halde gözetle! Çünkü onlar da gözetlemektedirler."(Duhan Suresi, 44/59) Ayette "gözetlemek" ifadesiyle kastedilen nedir?
Tövbe etmeyen ve namaz kılmayan müşrikler hakkındaki Ayetin izahı (Tevbe Suresi 9/5).
Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ın açıklayıcısı olduğuna dair ayetler var mıdır?
Nisa, Ahzap ve Fetih surelerinde geçen "Kânallahü " ifadesinin hikmeti hakkında.
Nahl Suresi, 101. Ayette, kâfirlere karşı yalancı olmadığını başka türlü neden anlatmıyor da sadece "Onların çoğu bilmezler..." deyip konu kapatılıyor?
Garibu'l-Kur'an ne anlama geliyor, bazı örnekler vererek açıklar mısınız?
Bakara Suresi 41. Ayette geçen, "Ayetlerimi değiştirmeyin" ifadesini nasıl anlamalıyız?
Furkan Suresi 4. Ayet: "Kâfirler, 'Bu Kur'ân (Muhammed?in uydurduğu) iftiradan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da kendisine yardım etmiştir' dediler." Kafirlerin bu sözü demelerinin nedeni nedir?
Rahman Suresi 37. Ayet, "Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)" mealinde ne denmek isteniyor ? NASA'nın uzayda çektiği fotoğraf da kırmızı bir gül gibi.
Bakara Suresinin 177. ayetinde geçen "birr = örnek / erdemli" davranışlar nelerdir?
"Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı" ayeti, Peygamberin mucizelerindendir, denilir. Ancak Ay'ın yarılması olayı kıyamet alameti ise kıyamete yakın olmayacak mıdır?
Allah, "Biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık? (Zuhruf, 43/2-3) ve (Yusuf, 12/2) diye konuşmuştur... Araplar anlayabilsinler diye Arapça Kur'an indirilmiş; bize de apaçık bir Türkçe Kur'an indirilmeli değil miydi?
"Kuran'ı anlarlar diye kalplerine örtüler ve kulaklarına ağırlık koyduk..." (Kehf Suresi, 57) ayetine göre, Kuran'ı anlamak isteyip de, anlamasınlar diyerek kulaklarına ağırlık koymak nedendir?
Sünnet olmak/hitan, hangi ayetlerde anlatılmıştır? Eğer sünnet olmak farz ise, neden diğer farzlar gibi Kur'an'da yoktur?
Ahdallahi, Allah'a verilen söz, nedir?
Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.(Muhammed 32) Bu ayet, Eğer barış isterlerse barışın, aşırıya kaçmayın, ayeti ile çelişkili değil mi?
Bazı ayetlerde, kafirlerin yaptıklarının boşa gittiği vurgulanıyor. Ama Zilzal Suresinin 7. ayetinde, "…kim bir zerre miktarı hayır işlemişse onu görür…" denilmektedir. Bunu nasıl açıklarsınız?
Cuma suresi 3. ayeti Kur'an'ın evrenselliğine, yani bütün insanlığa gönderildiğine delil olarak gösterebilir miyiz?
Rüzgârın kesilmesi sonucu gemilerin hareket edemeyeceğini bildiren ayet var. Bu ayete göre, gemilerin motorla çalışması nasıl açıklanabilir?
Mülk Suresi 3. Ayette "Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?" buyurulmaktadır. Gök katları görülebilir bir şey midir ki Allah bu şekilde hitap ediyor?
Kur'an'da Yüce Allah'ın yemin ettiği şeyler üzerine yemin edilebilir mi?
Sad Suresi, 75. Ayette, "Ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir?..." buyuruluyor. Ayette geçen "iki elimle" tabiri ne anlama gelmektedir?
Araf Suresi 40. ayette geçen, "… deve (veya halat) iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir." ifadesi ne demektir?
Araf Suresi 35. ayette, "Size içinizden peygamberler gelip..." denilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'den sonra, peygamber gelmeyeceğine göre, ayette geçen bu ifadeyi nasıl anlamak gerekir?
Feth suresi, 23. ayet: "Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın." Bu ayeti açıklar mısınız?
Ahzab suresi 50. ayette Peygambere helal kılınan kadınların yazılmasının hikmeti nedir?
Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmeyeceğini haber vermektedir. Ancak Nisa Suresi, 153. ayette ise Allah'a şirk koşanların affedildiği bildirilmektedir. Burada bir çelişki var mıdır?
Kur'an'da "Müslümanlar ne kadar az sayıda olsalar da kafirlere karşı üstün gelirler." (Enfal Suresi, 8/66) diye yazılıdır. Buna rağmen neden Hicret edilmiştir?
Meleklerin de nefisleri var mıdır? Melekler de Allah'a isyan edebilecek karakterde yaratılmış olabilirler mi; isyan edebilir mi?
"Hâlâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı." (Nisa, 4/82) ayetini açıklar mısınız?
Bazı ayetlerde, "Hiç bir günahkâr, başkasının günahını çekmez? denildiği halde, Nahl Suresi 25. ayette geçen ?..saptırdıkları kimselerin günahlarını yüklenirler? açıklaması bir çelişki değil mi?
Nas Suresi'nde geçen, "Hannas" ne demektir? İnsanların kalbine vesvese vermesi ne demektir? İnsanlardan olması ne demektir?
"Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin." (Bakara, 2/153) ayetini açıklar mısınız?
Hz. Peygamber (sav), Nisa Suresi 105, 107. ayetlerde neden, "Hainlerin savunucusu olma!" diye uyarılmıştır?
Kur'an-ı Kerim'de "Sen Kur'an'ı ölmüşlere duyuramazsın" ayeti (Fatır 35/22 - Rum 30/52) ne anlama geliyor?
Yusuf Suresi'nin 37. ayetinin, "..Allah'a iman etmeyen .." şeklinde tercüme edilmesi hatalı mıdır?
Kur'an sadece Araplara mı gönderilmiştir?
Kur'an'da -nefsini, hevasını tanrı (ilah) edineni gördün mü?- diye bir ayet var mıdır, varsa açıklar mısınız?
Fatiha Suresi'nde geçen, hamd alemlerin Rabbi Allah?adır, ifadesi ne demektir?
Hucurat Suresi'nde "Ey Muhammed! Bizim yanımıza çık! diye bağırdılar, bunun üzerine uyandı ve çıktı." buyurulmaktadır." Bu Sure keyfi mi inmiştir, şimdi bu ayetin hükmü ile amel edilebilecek midir?
?Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin..? (Tevbe Suresi 103) mealindeki ayetin, Hristiyanlık?taki günah çıkartmaktan ne farkı var?
Yasin suresi 15. ayetinde, "...Rahman herhangi bir şey indirmedi..." buyuruluyor. Müşrikler Allah'a inanıyorsa neden onlara peygamber geldi?
Hızır (as) kıssasında bir çocuğu öldürdüğünü okuyoruz. Musa (as)'a neden olarak da çocuğun kafir olup ilerde onları saptıracağı gösteriliyor. Yani suç işlenmeden cezalandırılması söz konusudur?
Fatiha Suresi'ni okuduğumuzda, Yüce Yaradan'ın hitabından ziyade bir insan duası şeklinde olduğu nazara çarpıyor. Bu konuda beni bilgilendirir misiniz?
"Bir şey murad ettiğinde O'nun buyruğu 'Ol!..' demekten ibarettir; hemen oluverir." (Yasin, 36/82) ayeti açıklar mısınız?
Rahman Suresi 35. ve 36. Ayetlerde, "Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz." denilmektedir. Bunun nimet yönü nedir?
Bakara Suresi'nin son iki ayeti (Âmene'r-Resûlu) hangi olay üzerine ne zaman nazil olmuştur?
Maide Suresi 116. Ayette Hristiyanların Hz. Meryem'i ilah kabul ettiği yazıldığı halde Hristiyanlar Hz. Meryem'i ilah kabul etmediğini söylemektedirler. Bu konuyu açıklar mısınız?
Hz. Musa ve Firavun kıssasından çıkarmamız gereken dersler nelerdir?
Hz. Adem (a.s.) kıssasının, Taha ve A'raf surelerinde farklı lafızlarla anlatılmasının hikmeti nedir?
Kur'an, Mekke'nin içinde bulunduğu bir gecede mi indirildi? Yani dünya o tarihte döndükçe ve bölgeler o tarihte kadir gecesine girdikçe, her bölgeye iner de iner mi?
Örtünme Ayetinin Hz. Ömer?in tavsiyesi üzerine inmesinin hikmeti nedir? Haşa, Allah Ömer?den fikir mi alıyor?
Maide Suresi 82. ayette, Hristiyanların Allah katında bir değere sahip olduğundan mı bahsedilmektedir?
Enbiya suresi 91. ayette, Hz. Meryem'e ruh üflenmesi tabirini açıklar mısınız?
Yahudiler, deve etini helal kılan Al-i İmran Suresi 93. ayet inince, itiraz etmişler ve deve etinin Tevrat'ta yasak olduğunu söylemişlerdir. Buna göre hangisi doğrudur?
Bakara 177. ayette ...infak, namaz ve zekat sıralamasının hikmeti nedir? İnfak neden namazdan ve zekattan önce zikredilmiştir? Ayetlerde, namaz neden zekattan önce gelir?
Asr Suresi'ndeki "İnsan gerçekten zarar içindedir." ayetinde geçen "insan" kimdir ve "zarar" dan maksat nedir?
Mutaffifin Suresi, siccin ve illiyyin adında yazılmış kitaplardan bahsediyor. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hicr Suresinin 22. ayetinde "siz suyu depo edemezsiniz" deniliyor. Ama barajlar sayesinde su depo ediliyor, bu ayette bir çelişki yok mu?
Bakara suresinin 26. ayetinde; 'Fakat küfre düşenler Allah bize bu örnekle ne demek istemiştir? derler' ifadesi var. Bu ayete göre, ayetlerin ne demek istediğini anlamaya çalışmak günah mıdır?
"Ancak kalpleriniz kasıt gözeterek yaptıklarınızdan sorumlusunuz." (Ahzab suresi, 5) ayeti neyi anlatmak istiyor? Bu ayet içimizden geçenlerden sorumlu olduğumuz anlamına mı gelir?
Ahzab suresinin 23 ve 35. ayetler neyi anlatıyor? 35. ayette geçen özellikler, mümin kadın ve erkek hepsinde olması gerekiyor mu? Bu özellikleri kısaca açıklar mısınız?
Hz. İsa ve Hz. Musa?nın hiç şekilsel namaz kıldığına dair belge var mı? Kur'an-ı Kerim?de, sesinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin ve Peygamber eşleriyle evlenemezsiniz, tarzı ayetler var. Bu zamanda bu ayetleri nasıl anlamalıyız?
Allah'ın ve şeytanın kafirlere işlerini güzel ve süslü gösterdiğini belirten ayetler var. Allah ve şeytan neden kötülere işlerini süslü gösteriyor?
Yetimlerin mallarını teslim ederken şahit bulundurmakla ilgili Nisa Suresi'nin 6. ayetini açıklar mısınız?
Hz. Nuh (as)?ın karısı ve Kenan adındaki oğlu helak mı oldular?
Kur'an'da "Sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız." anlamında bir ayet var. Bunu açıklar mısınız?
Tevbe Suresi 23. ve 24. ayetlerde ?Babalar, kardeşler, oğullar, eşler ve akrabaların cihaddan daha sevimli olmayacağı? bildirilir. Burada sayılanların içinde anne ve kız çocuğu olmamasının nedeni, onların her şartta korunması için mi?
Bakara Suresi 226. ayetin sonu neden "Allah çokça bağışlayıcı ve merhamet edicidir" ifadeleri ile son buluyor? Hem sakındırma hem bağışlama bir arada gibi sunulmuş.
Hz. Musa (as) ve Hz. İsa (as) ile ilgili ayetler Habeşistan'a hicret etmeden önce mi inmiştir? Ayetlerin sırasını kronolojik olarak belirlemek mümkün müdür?
Nahl Suresinin 70. Ayetinde geçen "Erzeli'l-Umur = ömrünün en düşkün çağı" ne demektir? Yaşlılık dönemi ve alzheimer hastalığından bahsediliyor olabilir mi?
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hayattayken, yazıyla kayda geçirilen ilk ayet hangisidir?
Zümer Suresi 53. ayette "Muhammed'in (a.s.) kulları" gibi bir mana çıkıyor bunu nasıl anlamak gerekir?
Bebeğin taşınması ve sütten kesilmesi hakkındaki ayetleri açıklar mısınız? (Ahkaf, 46/15 ve Lokman, 31/14)
Bakara Suresi 193. ayetinde "Din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın." deniyor. Din zaten Allah'ın değil mi?..
Fatır Suresi, 28. ayete göre, Allah'tan hakkı ile ancak alim kimselerin korktuğu hususunu nasıl anlamalıyız?
Kur’an’da borçların yazılmasından bahseder. Borçları yazmak veya yazdırmak farz mıdır?
Allah her şeyi bilmesine ve görmesine rağmen neden Taha Suresi'nin 17. ayetinde Hz. Musa (as)'a "Sağ elindeki nedir?" diye sormuştur?
Hz. Yunus (a.s.) kıssası bilimsel verilerle çelişiyor mu?
Ali İmran Suresi 140. ayette geçen, "Allah bu sayede iman edenleri bilecek." ifadesi ne anlama gelmektedir?
Mümin (Ğafir) Suresi, 14. Ayette geçen, dini Allah'a has kılmak, ne demektir?
"Kendilerine kitabı verdiğimiz ehliyetli kimseler onu, tilavetinin hakkını vererek okurlar. İşte onlar, ona iman ederler. Her kim de onu inkâr ederse, işte o inkârcılar hüsran içindedirler." Bakara Suresi 121. ayeti açıklar mısınız?
İsra Suresi, 70. ayetindeki; " İnsanı yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık." ifadesini nasıl anlamamız gerekir?
" De ki; Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilâve etseydik dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi." (Kehf, 18/109) ayeti açıklar mısınız?
"Hayır. Onlar bilgileriyle kavrayamadıkları, te'vili de kendilerine hiç gelmemiş olan bir şeyi yalan saydılar. Bunlardan önce gelip geçenler de yine böyle inkâr etmişlerdi, amma bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu." (Yunus, 39. ayet) açıklar mısınız?
"Allah'a verdikleri sö­zü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların âhirette hiç na­sipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak,..." Ali İmran Suresi 77. ayeti açıklar mısınız?
"Allah seni affetti de, doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin." Tevbe Suresi, 43. ayeti açıklar mısınız?
"Eğer size ya­saklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız." (Nisa, 4/31) ayetini açıklar mısınız? Büyük ve küçük günah deyimi ne demektir?
"İçinizden zina eden iki kimseye eziyet edin, tevbe edip düzelirlerse onları bırakın. Doğrusu Allah tevbeleri daima kabul eder ve merhamet eder." Nisa Suresi 15-17. ayetleri açıklar mısınız?
Kur'an'da bir ayette "Bir ayeti unutturur veya neshedersek."(Bakara, 2/106) başka bir ayette ise "Sana okuyacagız ve sen unutmayacaksın." (A'lâ, 87/6) deniliyor. Bu iki ayet arasında farklılık yok mu?
Fatiha Suresi'nde neden "Elhamdü lillahi Rabbi'l-alemin,"den sonra Allah ın Rahman ve Rahim isimleri zikrediliyor?
Mü'min Süresi 28. ayette geçen Firavun sarayındaki mü'minin kıssası hakkında bilgi verir misiniz?
Nisa Suresi, 83. Ayette geçen; "Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız." ifadelerini açıklar mısınız?
"Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz." (Tekvir Suresi, 81/29.) ayetini açıklar mısınız?
Fussilet Suresi 9-12 ayetler ile Naziat Suresi 27-33 ayetleri arasında çelişki var mıdır? Gökler ve yerlerin yaratılış sırasında farklılıklar var?
"Güneş’i bir ziya/aydınlık, Ay’ı bir nur kılan,.." (Yunus, 10/5) diyerek başlayan ayette, ziya ve nur kelimelerinin ayrı kullanılması niçin olabilir?
Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayetini yedi defa okuyanın her istediğini olacağı doğru mudur?
Ali İmran Suresi 78. ayette bahsedilen, dini kötü yönde kullanan kişiler kimlerdir?
"Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda hem bü­yük günah, hem insanlar için faideler vardır. Günahları ise faidelerinden daha büyüktür." (Bakara, 2/219) Ayeti açıklar mısınız?
"De ki: Allah dilemedikçe, kendime hiçbir fayda ve zarar getirmeye, kâdir değilim." (Araf, 7/188) ayetini açıklar mısınız? Bu ayete göre insan iradesinin hiç bir önemi yok mudur?
"Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağılara bağlı olarak diğerlerini de, onun emrine verdik."(Sad, 37-38) ayetini açıklar mısınız. Şeytan Hz. Süleymanın emrine mi verilmiştir?
Zina cezası olarak hem kırbaç hem de recmi emretmek nasıl olur? Bir suçun cezası belliyken Kur?an?da olmayan bir şey çıkarıp başka ceza uygulamanız Kur?an?a aykırı değil mi?
Ayette sihrin faydası da olduğu söyleniyor. Muska da sihre benzemez mi?
Rahman Suresi'nin ilk dört ayeti bir kronoloji ifade ediyor mu? Önce Kur'an'ın öğretilmesi, sonra insanın yaratılması nasıl açıklanabilir?
Fatır Suresi, 5. ayette geçen; "Şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın" ifadesini açıklar mısnız?
Aynı konu anlatılmasına rağmen, Bakara 63. ayette Tûr olarak bildirilen dağ, Araf 171. ayette Cebel olarak bildirilmiş. Bu farkın nedenini açıklayabilir misiniz?
Nisa Suresi 88. ayette geçen "Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz?" ifadesi, çabalarımızın boşuna olduğu anlamına mı gelmektedir?
Enbiya Suresi 30. ayette, "Göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı görmediler mi?" denilmektedir. Ancak bu olayı kimse görmemiştir?
Yusuf Suresi 15. ayeti açıklar mısınız? Hazreti Yusuf (a.s) çocukken vahiy almış mıdır?
Gölge secde eder mi? Ayetlerde geçen "Gölgelerin sabah akşam ister istemez secde etmeleri" (Ra'd, 13/15) ve "Gölgelerin küçülerek ve Allâh'a secde ederek sağa sola dönmeleri" (Nahl, 16/48) bu ayetleri nasıl anlamalıyız?
Bakara Suresi'nin ilk ayetlerinde münafıklardan bahsediliyor. Bu münafıklar Yahudi asıllı olan münafıklar mıdır yoksa Yahudiler bu Arap münafıklara yardım mı etmektedirler?
Hz. Yusuf ile Züleyha olayını haber veren ayette "Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti." denilmektedir. Bu ayette geçen "burhan" nedir?
Maide suresi 43. ayette geçen "Kendi kitapları olan ve içinde Allah?ın hükmü bulunan Tevrat ellerinde iken, nasıl olup da seni hakem tayin ediyorlar" hususunu açıklar mısınız?
Müslümanların ilki kimdir? Ayetlerde hem İbrahim (as) hem de Muhammed (asm) için kullanılmaktadır?
Şuara Suresi 85. ayette Hz İbrahim'in "Beni naim cennetinin varislerinden eyle." duası var. Peygamberimiz (s.a.m) ise "Allah'tan firdevsi isteyin, o en yüksek cennettir." buyuruyor. Hz. İbrahim'in firdevsi istememesinin nedeni nedir?
Bakara Suresi 248. ayette bahsi geçen Kutsal tabut yada sandık gerçekten fiziki olarak var mıdır? Ahir zamanda bulunacak mıdır?
Maide Suresi 6. ayetin sonunda "Allah'ın muradı sizi sıkıntıya koşmak değildir; fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredesiniz." Bu ayeti açıklar mısınız?
Nur Suresi, 60. ayete göre yaşlı kadınların tesettürü nasıl olmalıdır?
Maide Suresi 54. ayet: "Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler..." Bu ayeti açıklar mısınız?
Nisa Suresi 14. Ayette geçen, "Allah?a ve Peygamberine isyan edenin, sınırları aşanın cehennemde kalacağı;" aynı surenin 17. Ayetinde geçen "bilmeyerek günah işlemek" ne demektir? Bilerek günah işleyen affedilmez mi?
Nisa Suresi 48. ayette, "Allah dilediği kimselerin günahlarını bağışlar." denilmektedir. Allah'ın diledikleri kimlerdir?
Nisa Suresi 95. ayette, özürsüz olarak cihad etmeyen Müslümanların da cennete gireceği, Tevbe Suresi 93-94. aytelerde ise, özür sahibi olmayanların cihad etmemeleri eleştiriliyor. Bu bir çelişki değil midir?
"Demiri biz indirdik..." (Hadid, 57/25) ayetini açıklar mısınız? Demir uzaydan mı indirilmiştir?
Nur Suresi 31. ayette, başörtüsü emrinin olmadığı söyleniyor; buradaki emri açıklar mısınız?
"Eğer yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz ve sizi değerli bir mevkie yerleştiririz.?(Nisa, 4/31) ayetini açıklar mısınız?
İsra Suresi 64. ayette geçen "Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun." ifadesini açıklar mısınız?
Yusuf (as)'a secde eden on iki burc nedir? "Bu on iki burçta on iki melek vardır ve Allah'ın emriyle bu on iki burc kainat üzerinde tasarruf sahibidir. deniliyor, doğru mudur?
Bakara Suresi 230. ayetindeki "üç talakla boşanan kadınla tekrar evlenme" hususunu açıklar mısınız?
"Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak!" (Nisa, 4/41) Ayeti açıklar mısınız?
"Allah'ın ona (peygambere) dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanan kimse..." Hac Suresi 15. ayeti açıklar mısınız?
"Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz... size Allah ve Resulü'nden ve Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise..." Tevbe Suresi 24. ayeti açıklar mısınız?
"Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmeseydi manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescidler elbette yıkılırdı." (Hac, 22/40) Bu ayeti açıklar mısınız?
Allah Hz. İbrahim'e babası için dua etmemesini söylediği halde, onun İbrahim Suresi 41. ayette "Beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!" diye dua etmesinin sebebi nedir?
Kehf Suresi 94. ayette Zülkarneyn'e yardım edenler Türkler midir? Zülkarneyn kimdir?
Ayette geçen Duhan yani Duman ne demektir? Asrımızda bu konudaki ayetlerin tezahürleri var mıdır?
Nisa Suresi 148. ayet bağlamında, zulme uğrayan kimsenin bu durumu anlatması gıybete girer mi?
Nur Suresi 31. ayette kadınların ziynetlerini göstermek amacıyla ayaklarını yere vurmamaları gerektiği sözünden ne anlamalıyız?
En'am Suresi 140. ayette geçen, "Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek haram kılanlar..." ifadelerini açıklar mısınız?
İsra Suresi'nin 72. ayetinde geçen "Kim bu dünyada kör ise, âhirette de kördür" ifadesi ne demektir?
Bakara Suresi 215. ayetteki "İnfak edeceğiniz mal, anne-baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış garipleredir." ifadesini açıklar mısınız?
Nahl Suresi 106. Ayette geçen "Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkâr etme" konusunu açıklar mısınız?
Kur'an'da geçen "hesapsız rızkın" anlamı nedir?
Vakıa Suresi 26. Ayette "İşittikleri söz hep selam, selamdır." buyurulmaktadır. Cennette selamlaşmaktan başka konuşma olmayacak mıdır?
Yasin Suresi 40. ayet: "Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir." Bu ayeti açıklar mısınız?
Ahkaf Suresi 20. ayette, "Dünya hayatındaki bütün güzel şeyleri harcadınız, onların zevkini sürdünüz..." denilmektedir. Buna göre helal dairesinde dünyadan istifade edenlerin, ahirette alacağı lezzet azalır mı?
"Allah, göklerin ve yerin nurudur,.." diye başlayan Nur Suresi 35. ayette anlatılmak istenen nedir?
Şuara Suresi'nde geçen "O muazzam yapıları dünyada ebedî kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz?" ifadeyi açıklar mısınız?
Şuara Suresi 221. ayete göre, şeytanlar göklerden mi iniyor?
Mu'minun Suresi 68. ayette geçen, "... Yoksa kendilerine, ilk atalarına gelmeyen bir şey geldi diye mi inanmıyorlar." ifadesini açıklar mısınız?
Nisa Suresi'nde "İsa?yı öldürdüklerini sandılar." deniyor, Maide Suresi'nde İsa, Allah'a ?beni vefat ettirince onların gözetleyicisi sen oldun? diyor. Ayette geçen "vefat ettirme" ne demek?
Bakara Suresi 61. ayete göre, Yahudiler soğan sarımsak istedikleri için mi cezalandırılmışlar?
"Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar." (Zümer, 39/53) ayetinin muhatabı kimlerdir? Müslümanlar mı yoksa kafir olan insanlar mı?
Maide Suresi 66. ayette, "Onların içerisinde aşırıya kaçmayan bir toplum olmakla birlikte çoğu ne kötü işler yapıyor." derken kimler ve ne kastediliyor?
Ali İmran Suresi'nde Hz. Zekeriya (as) çocuğu olması için dua ediyor ve duası kabul olduğu bildirilince neden şüpheye düşüyor?
"Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin." (Bakara, 2/152) ayetini açıklar mısınız?
Al-i İmran Suresi 154. ayeti, "Allah (bunu) sinelerinizin içindekini denemek ve kalplerinizi temizlemek için yaptı. Allah sinelerin içinde olanı bilir." mealindedir. Bu ayette geçen sine ve kalbin farkı nedir?
Dört şey arşın altındaki hazineden indirilmiştir. Fatiha, Ayet el-Kürsi, Amenerresulü, Kevser Suresi'dir. Arşın altındaki hazineyi açıklar mısınız? Bu ayet ve surelerin diğer ayet ve surelerden daha faziletli olmasının nedeni nedir?
Enam Suresi ayet 108'de "Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler." denmesine rağmen bazı ayetlerde kafirler yerilmektedir. Bunu açıklar mısınız?
Bakara Suresi 2. ayeti neden "Huden li'l-muttekîn" / "Takva sahipleri için tarifsiz bir hidayettir." diye biter? Muttakiler için hidayet sözünün anlamı nedir?
Kureyşlileri kızdırıp işkenceleri artırmalarına sebep olan ayet hangisidir?
Araf suresi 17. ayette şeytan bütün insanları yoldan çıkaracağını söylüyor. Halbuki o an sadece Hz. Adem yaratılmıştı?
"Biz, onlar için, gemiye benzer, daha nice binekler yaratırız." ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir, anlamı nedir?
Fatır Suresi 11. ayette "Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır." buyurulur. Buna göre ömrün uzaması ve kısalmasını izah edebilir misiniz?
En'am suresi 84. ayette neden İshak (as) İsmail (as)'den önce zikredilmiştir? Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin isimleri neden kronolojik sırasına göre anlatılmamıştır?
"İnkâra saplananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir, imana gelmezler." (Bakara, 2/6) Bir insanın bunlardan olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
Enam Suresi 92. ayette; "Bu Kitap Mekkeliler ve çevresindekileri uyarman içindir." deniliyor. Kur'an tüm insanlar için gelmedi mi?
Enam Suresi 58. ayette "De ki: O çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde olsaydı, aramızdaki iş çoktan sonuçlanmış olurdu." buyruluyor. Peygamberimiz tebliği bırakıp müşrikleri helak etmek mi istemiştir?
Kur'an, Nuh'un gemisinin Cudi dağında olduğunu mu söylüyor?
Zuhruf Suresi 36. ayette geçen, insana şeytanın musallat edilmesini nasıl anlamak gerekir?
"Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. Öyle iken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?" (Yunus, 10/99) Madem bu sure var Müslümanlar neden dini yaymaya çalışıyor?
Kur'an'da Allah Hz. Meryem'i en üstün kadın göstermiş; ama Allah Rasulu (sas) öz kızını en üstün kadın gösterdi... Hangisi daha doğru?
Tevbe Suresi 117. ayette ifade edilen, "Peygamber, ensar ve muhacirin tevbesi..." hakkında bilgi verir misiniz?
"Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır." (Bakara, 2/115) ayetinde geçen "Allah'ın yüzü" ne anlama gelmektedir?
"Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve (Allah azabıyla) korkutucu olarak gönderdik." (Sebe, 34/28) Ayette geçen müjdeleyici ifadesini açıklar mısnız?
"Rabbinin rızasına ermek için sabret." (Müddesir, 74/7) ayetini açıklar mısınız?
Şûrâ, 49-50 ve Fatır, 11 gibi ayetlerde, "Allah?ın dilediğini kısır olarak yarattığı" söyleniyor. Yaratan Allah olduğuna göre, evlenme konusunda kısır kadınların tercih edilmemesi bir zıtlık değil midir?
Maide Suresi 14. ayette Allah'ın hristiyanlar arasına kin ve düşmanlık soktuğu belirtiliyor; böyle bir şey nasıl olabilir? Bu ayeti açıklar mısınız?
Rum, 30/21 ve Nahl, 16/72. ayetlere göre, her insanın, Hz. Adem örneğinde olduğu gibi, kendi nefislerinden yaratılmış eşleri mi vardır?
Maide Suresi 48. ayette geçen, "Her birinize bir yol belirledik, dileseydik tek bir ümmet yapardık." sözü ne demektir?
Kevser Suresi'ndeki, "İnna e'tayna ke'l-kevser" ayeti Peygamberimiz (s.a.v.)'in nesline mi işaret ediyor?
Kur'an-ı Kerim'de zikir hakkındaki ayetleri açıklar mısınız?
Peygamber Efendimizi hata işlemiş midir? Konuyu, 9:43; 8:67-68; 18:23-24; 33:37 ve 66:1 numaralı ayetlere göre açıklar mısınız?
Bazı ayetlerinde geçen "Allah hesabı çabuk görendir" ifadeleri ile başka ayetlerde geçen "onlara mühlet verir" ifadeleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz?
"Muhammed, Ahzab 53. ayet ile evine gelen misafirlerin ayağını kesmiştir. Ahzab 55. ayet ile de vefatından sonra eşlerinin evlenmesini engellemiştir." iftirasına ne dersiniz?
Maide 64. ayette: "Yahudiler, 'Allah'ın eli çok sıkıdır.' dediler. Söyledikleri söz sebebiyle onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Aksine Allah'ın elleri açıktır." Allah yarattıklarına benzemez, neden eli açık deniyor?
Enfal Suresi, 43 - 44. ayetlerde geçen, Bedir Harbi'nde düşman sayısının müminlerin gözlerine az gösterilmesi, meselesini açıklar mısınız?
"Peygamberler ümitsizliğe düşüp..." (Yusuf, 110) ayetinde geçen "ümitsizliğe düşmek" ile "Sapıklardan başka kim ümit keser?" (Hicr, 56) ayetinde geçen "ümit kesmek" farklı şeyler mi?
"İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı, onlar da bunların taşkınlıklarını arttırırlardı." (Cin Suresi, 72/6) Bu ayeti açıklar mısınız?
Al-i İmran suresi 55. ayette Hz. İsa'ya uyanların kıyamete kadar o inkarcılardan üstün kılınacağı bildiriliyor. Buna göre, Hz. İsa'ya uyan Hristiyanlar kıyamete kadar bütün milletlere üstün mü gelecek?
Bakara 48 ile Meryem 87 ayetleri arasında şefaat konusundaki anlam ilişkisini açıklayabilir misiniz?
"Onların içinde kitabı bilen rahip ve keşişler vardır." ayeti hangi ayettir ve maksat nedir?
Sebe Suresi, 20. ayette şeytanın haklı çıktığından mı bahsedilmektedir? Hangi konuda haklı çıkmıştır?
Sebe Suresi 44. ayette "Senden önce onları uyarmakla görevli bir peygamber göndermedik" buyuruluyor. Madem uyarıcı göndermemiş, niye imtihan ediyor?
Tahrim Suresi 4 ve 5. ayetlere göre, Peygamber (asv)'in özel hayatına Allah, Cebrail, hatta melekler bile karışıyor; "sizi boşarsam daha iyilerini de alırım" diyor. Bu ayetleri Allah'ın indirmesi benim mantığıma ters geliyor?
Yusuf Suresi 78. ayetinde Hz.Yakub (a.s)'ı çocukları şeyh diye nitelendirmişler. Neden peygamber olduğundan bahsetmiyorlar?
Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin tekrarlarının hikmeti nedir? Rahman Suresi'nde, Cennet nimetlerini yalanladığımız ifade ediliyor. Cenneti ve nimetleri görmeden nasıl yalanlarız?
İnşirah Suresi 7. ayette "Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul." buyuruluyor. Bu ayeti açıklar mısınız?
"Ayetlerimizi az bir paha karşılığı satmayın..." ayetinde kimler kastediliyor? Para karşılığı Kur'an öğretenler bu ayet kapsamına girer mi?
Müddessir Suresi'nde geçen "... ebiseni de temiz tut..." ifadesinin mana bütünlüğü açısından uygunluğunu izah eder misiniz?
Nur Suresi 31. ayette "Namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın." diye yazıyor; peki namuslu kalmak istemeyenleri?
Taha Suresi, 103 ve 104. ayetlerde geçen "On günden fazla durmadınız", "Bir günden fazla durmadınız" sözüyle ne demek istendiğini açıklayabilir misiniz?
"Muhammed hiçbirinizin babası değildir." (Ahzab Suresi, 40. ayet) "Peygamberin eşleri müminlerin anneleridir." (Ahzab Suresi 6. ayet) Bu ayetler arasındaki uyuşmazlığa ne dersiniz? Bunları bahane edip Kuran'a şüpheyle bakanlara nasıl cevap vermelidir?
Maide Suresi 114. ayette "Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın" denilmektedir. Allah'tan başka rızıklandıran mı var ki böyle denilmiştir?
"Allah küfredenleri sevmez" ayetindeki küfürden maksat nedir? Sövme, küfretme de buna girer mi?
Münafikun Suresi 4. ayette neden "Allah kahretsin onları" denilmektedir?
Kur'an'da geçen "Allah intikam alıcıdır", "Allah öfkeleniyor, kızıyor" gibi ifadeler, Allah'ın insanlaştırılması şeklinde bir algı oluşturmuyor mu? Allah'ın gazabı nasıl oluyor?
Fussilet Suresi 16. ayette geçen "Uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik" ifadesindeki "uğursuz günler"e "Noel Günü" gibi bir anlam yüklemekte sakınca var mıdır?
"Biz arzı mihad kıldık" ayetinde geçen "mihad" ne demektir?
Sebe 40. ve 41. ayetlerde Rabb'imiz meleklere ?Bunlar mı size tapanlar? diye bir soru yöneltiyor. Rabbimiz her şeyi bilmesine rağmen neden soruyor? Tapılan cinler ise, neden meleklere soruluyor?
Bakara Suresi 243. ayetinde, "... Allah onlara; “Ölün!” dedi ve sonra onları diriltti..." denilmektedir. Bu kavim kimdir?
Al-i İmran 146. ayetin, Hafs mushafında ?katele?, Verş mushafında ?kutil? şeklinde farklı yazılmasını bahane ederek Kur?an?a şüphe vermek isteyenlere nasıl bir açıklama yapılabilir?
Ahzab Suresi 50. ayeti bahane ederek, Hz. Muhammed'e helal kılınan hanımlarla yapılacak evliliklerin, tıbbi sakatlıklar doğuracağı iddiasında olanlara ne cevap verebiliriz?
Talak Suresi, 4. ayet: "Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer." ifadesinin, lohusalık döneminde altı hafta ilişkiye girilemeyeceğini söyleyerek, modern tıpla çeliştiği ifade ediliyor?
Zariyat Suresi 22. ayet: "Gökte hem rızkınız, hem size vadedilen şey vardır." Bu ayeti açıklar mısınız, nasıl tefekkür edebiliriz?
Nisa Suresi 92. ayete göre, bir kasıt olmadan, hata ile kendi ailesinden birinin ölümüne neden olan kişi ne yapmalıdır?
Sebe 14. ayette, cinlerin, Hz. Süleyman (as)’ın öldüğünü, ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucu anladıkları bildirilmektedir. Bunu nasıl anlamak gerekir?
Zuhruf 60 ve 61. ayette geçen "Dileseydik, sizin içinizden de melekler yaratırdık." ve "İsa, kıyamet vakti için bir bilgidir." ifadelerini açıklar mısınız?
Genellikle Kur'an'dan, duadan ve nasihattan sonra okunan "Sübhâne rabbike rabbilızzeti ammâ yasıfûn..." duasının manası nedir, neden okunmaktadır?
Bakara 36 ve 38. ayetleri, Hz. Adem (as) ile Hz. Havva'nın cennetten çıkarıldıklarında yanlarında başka kimselerin de olduğunu mu gösterir?
Bazı ayetlerde bir cennet var derken, bazılarında birden fazla cennetlerden bahsedilmesi nasıl açıklanabilir?
Nur Suresi 44. ayette geçen "Allah, geceyi ve gündüzü (birbirine) çevirir" ifadesinin, dünyanın dönüşüne işaret ettiğini söyleyebilir miyiz?
Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün,..(Haşr, 59/21) ayetini açıklar mısınız?
Lokman Suresi 10. Ayette geçen "revasiye" kelimesi hangi anlama gelmektedir? Bazı tefsirlerde "dağ" bazılarında "ağır baskılar" şeklinde meal verilmesi doğru mudur?
Cenneti tarif eden "eni gökle yerin genişliği kadar" (Hadid, 21) ayeti ile "genişliği göklerle yer arası kadar" (Ali İmran 133) ayeti arasında bir çelişki var mıdır?
Kaf Suresi 7. Ayetinde "yeryüzünü de uzatmışız" derken acaba dünyanın dümdüz olduğu mu ima edilmektedir?
Kur?an?ı bayrağa sarıp, üzerine yemin etmenin bir sakıncası var mıdır?
Bakara Suresi 19. ayette geçen gökteki karanlıklar nedir, karanlıklarla ve verilen örneklere ne anlatılmak isteniyor? Münafıkların dilsiz, sağır ve kör olmaları ne demektir?
Tâhâ Suresi 132. ayette geçen, ailene namazı emret, ifadesini açıklar mısınız?
Enam Suresi 60. ayetinde ifade edilen, geceleyin ölmek gündüzün dirilmek ile ilgili bilgi verir misiniz? Uyanık ve uyku halindeki insan metebolizmasında farklı olan birşeyler var mıdır?
Nisa 34. ayetteki, vedribûhünne kelimesine, kadınları dövün anlamı yerine, yatağını ayır anlamı vermek daha doğru olmaz mı? Nitekim, darabe fiili sefere çıkmak anlamına geldiği gibi, Peygamberimiz de bu ayeti uygulamamış.
Muhammed Suresi 17. ayette geçen, Allah onların hidayetini artırmış, günahlardan sakınmaları için ilham vermiştir, özelliğine sahip olmak için nelere dikkat etmemiz gerekir?
Bizim babamız Hz. Adem (as) olduğu halde, Hac Suresi 78. ayette neden, babanız İbrahim, deniliyor, hikmet nedir?
Vakıa Suresi 7. ayette insanların üç sınıfa ayrılacağı bildirildiği halde, İnşikak Suresi 10. ayette iki sınıftan bahsedilmesi nasıl açıklanabilir? Kitabı arkadan verilenler kimlerdir?
Enam Suresi 125. Ayete, Allah kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar, anlamı vermek doğru mudur; doğruysa ne demektir?
Siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar vermez. (Maide, 5/105), ayeti ile herkesin kendi görüşünü beğendiği bir zamanda kendinizi ıslah ediniz, hadisini nasıl anlamak gerekir?
Ey Hâmân, bana bir kule yap, (Mü'min 40/36) ayetinde geçen piramit hangisidir?
Nefsinizi tezkiye etmeyiniz, ayeti ile nefisini tezkiye eden kurtulmuştur ayetini nasıl anlamalıyız? Nefis, Allah'ın hangi isminin tecellisidir?
Bakara 178. ayette bahsedilen öldürülenlere uygulanacak kısas ile hüre karşı hür, köleye karşı köle kısas edilir, ifadesinden kasıt, kan davası mıdır?
Asr suresinde geçen "Muhakkak insan hüsrandadır." ifadesini ahir zamana münasip olarak nasıl anlayabiliriz? Hüsrana uğramamak için neler yapmak gerekir?
Vakıa 58 ve 59. ayetler; şimdi gördünüz mü o döktüğünüz meniyi; siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa biz miyiz yaratan, buyuruluyor. Bu ayetlerin açıklaması nedir?
"Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: 'Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu.' diye seslenmişti."(Sad, 38/41) ayetinde geçen acı ve azaptan maksat nedir? Şeytan bir peygambere vesvese verebilir mi?
Hadid suresi 12. ayette geçen; gün gelir, mümin erkekleri ve mümin kadınları, önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla, koşarcasına cennete doğru ilerlediklerini görürsün, cümlesini açıklar mısınız?
Darda kalmış kişi dua ettiği zaman onun yardımına kim yetişiyor. (Neml, 27/62) Kendisine cevap veremeyecek kimseleri çağırandan daha sapık kimdir? (Ahkaf, 46/4,5,6) gibi ifadeler, ölülerden yardım istemenin şirk olduğu anlamına gelmez mi?
Şems suresi 2. Ayette geçen, takip eden Ay, ifadesi hangi anlama geliyor? Bundan, Güneş battıktan sonra, Ay'ın gelip Güneşin yerine geçip ışık vermesi anlamı çıkar mı?
Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım, diye benden kesin söz çıkmıştır. (Secde, 32/13) ayetini nasıl anlamak gerekir?
İbrahim suresi 52. ayette geçen "temiz akıl sahipleri" tanımlaması ile Allah bize ne anlatmak istiyor?
Zümer suresi 9. ayette ifade edilen "bilenle bilmeyen" kimlerdir? Cahil kime denir?
Muhammed Suresi 33. ayette geçen, '... İşlerinizi boşa çıkarmayın.' ifadesini açıklar mısınız?
"Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?" (Ankebut, 29/51) mealindeki ayete göre, Peygamberimize hiç mucize verilmemiş midir?
Kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. (Bakara, 2/245) Bu ayeti açıklar mısınız?
Nisa suresi 117-119. ayetlere göre, şeytan, insanlara yaratıkları değiştirmelerini emredeceğini söylemektedir. Bu ayet klonlamaya işaret eder mi, şeytan bunları nereden biliyor?
Hicr suresi 90-93 ayetlerini açıklar mısınız, Kur'an bölünecek mi?
Hicr suresi 40. ayeti açıklar mısınız?
Müzzemmil suresi 17. ayeti açıklar mısınız?
Tevbe Suresi 28. ayette geçen, müşrikler ancak bir necestir/pisliktir, ifadesi ne demektir? Buna Yahudiler ve Hristiyanlar da girer mi?
Bakara 62. ayeti ile 218. ayeti, benzerlik ve anlatım olarak dil bilgisi açısından değerlendirebilir misiniz? 218. ayetteki hicret edenlerden maksat kimlerdir?
Kur'an okuduğun zaman, seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz, ayetini nasıl anlamak gerekir?
Allah bazı günahkârlardan nefret edip onların cehenneme gitmesini ister mi? Ayetleri bahane ederek, Allah hakkında ileri geri konuşanlara nasıl cevap vermek gerekir?
Kur'an'ın Tanrısı tuzak kurar mı? Bazı ayetleri bahane ederek, bu iddiaları yapanlara nasıl cevap vermeliyiz?
"Sen, benim günahımı ve kendi günahını yüklen." (Maide 5/29) ifadesi, "Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü taşımaz." (İsrâ, 17/15) ayetine aykırı olmaz mı?
Bakara suresi 143. ayette, kıblenin değiştirilmesi manasına gelen bir kelime var mıdır? Ayetin doğru meali hangisidir?
Zuhruf suresi 33 - 35. ayetlerde geçen, toplumdaki farklılıkların hikmetini açıklar mısınız?
Nisa suresi 64. ayete göre, Efendimiz (asv)'den dua istemek onun vefatından sonra da geçerli midir? Konuyla ilgili anlatılan arabî kıssası doğru mudur?
Başörtüsüz ya da abdestsiz Kur'an-ı Kerim ve tefsir okumak caiz midir?
Rum suresi 31. ayete göre Allah'a ulaşmayı istemek, bir mürşide bağlanmak farz mıdır?
Ali İmran 164. ve Cuma 2. ayetlerdeki Rasül kelimesinin Hz. Peygamber (a.s.m)'den başkası için de geçerli olacağını iddia edenleri ikna etmeye yönelik verilecek cevap ne olmalıdır?
Rahman, Arşa istiva etmiştir, mealindeki ayette neden Rahman ismi kullanılmıştır?
Yusuf suresindeki kuraklık gerçekle çelişkili midir? Nil Nehri'nin olduğu bir yerde kuraklığın olmayacağı iddiasına ne dersiniz?
Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler (Tevbe, 9/71), ayetini nasıl anlamak gerekir? Kadınların ve erkeklerin toplumda dayanışma içerisinde, organize olarak hareket etmeleri gerektiği şeklinde anlaşılabilir mi?
Kur'an-ı Kerim de Hicr suresi 76. ayetinde Lut kavminin helakından sonra Allah "O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor. " diyor. Bu kalıntılar hala günümüzde mevcut mu?
Besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) anlamını detaylı olarak açıklar mısınız?
Kur'an'da Ay için neden nur denilmiştir?
Yahudi hahamları ile Hristiyan rahiplerinin bir çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar, ifadesinin geçtiği Tevbe suresinin 34. ayetini açıklar mısınız?
Lokman suresinin 33.ayetinin sonunda bulunan;'O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın.' cümlesini açıklar mısınız?
İbrahim suresi 4. ayetini, Ali imran suresi 81. ayetini, Ahzab suresi 7. ayetini ve Furkan suresi 30. ayetini acıklar mısınız?
Rahmân'dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz? (Zuhruf 43/45) mealindeki ayete göre, sanki Rahman'ın üstünde bir güç varmış ve bize tapılacak tanrı yollamış anlamı çıkmaz mı?
Onlar süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnad ediyorlar? (Zuhruf, 43/18) ayetini açıklar mısınız?
Ne dersiniz, şayet O'nun azabı size ha yatarken gelmiş, ha gündüzün!.. (Yunus, 10/50) mealindeki ayeti açıklar mısınız?
Allah Kur'an'da, insanları ve cinlerı ibadet için yarattığını bizlere bildiriyor. Ahzab Suresi 72. ayette ise, emaneti insan yüklendi, deniliyor. Peki cinler bu teklife dahil değil midir?
Kur'an'da, geminin deniz üzerinde gidişine misal vermek suretiyle, suyun kaldırma kuvvetine bir atıf olabilir mi?
Nur suresinin 31. ayetinin son parağrafını açıklar mısınız? Topuklu ayakkabılar giymek haram mı? Burdan kadının topuklu ayakkabı giymesi yasaklanmış mıdır, bu anlamı mı çıkarmalıyız?
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz, ayetini nasıl yorumlamak gerekir?
O kâfirler Zikri (Kur'ân'ı) işittikleri zaman, hırslarından neredeyse seni bakışlarıyla kaydıracak, âdeta gözleriyle yiyecekler! Ve "O delinin teki!" derler. (Kalem, 68/51) Bu ayette tam kasdedilen nedir?
Nisa Suresi 11. ve 12. ayetlere göre, eşlerin çocukları babanın çocuklarından sayılmıyor mu? Bu ayetleri açıklar mısınız?
"Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa,.."(Maide suresi, 5/32) ayeti ne demektir, açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 102. ayette geçen Harut ve Marut adlı meleklerle ilgili olayın Sümer döneminden, İsrail efsanelerinden alındığını söyleyenler var. Bunun doğrusu nedir?
"Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur."(Enam, 6/34) ayeti ile "Biz bir ayetin hükmünü diğer bir ayetle değiştirirsek."(Bakara, 2/106) ayeti bir çelişki değil midir?
Fatiha suresi Besmele ile başlayıp hep dua ile gidiyor; Allah hiç besmele çeker mi? Arapça metinde olmayan Saffat 164-166?da melekler ifadesini, bazı ayetlerdeki, -deki, -söyle, gibi sözleri sanki insan söylüyor?
Taha suresi 124. ayeti açıklar mısınız? Namazı terk edenler ayetteki tehdide dahil midir?
Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak.(Müddesir, 74/11) ayeti ne demektir, günümüze nasıl bakar?
Ateş, çevresindekileri aydınlatınca Allah, nurlarını gideriverip kendilerini karanlıklar içinde bırakır.(Bakara, 2/17) mealindeki ayeti bazı mealler "nurlarını", bazı mealler ise "ışıklarını" diye aktarıyor...
Maide 14. ve 64. ayetlerde, aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik, denilmektedir. Ancak, Hristiyanların ve Yahudilerin kendi aralarında bir düşmanlıkları görülmemektedir?
Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun tefsirini yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir(Ali imran, 7) ayetine göre, tefsir yapmak caiz değil mi?
Bakara suresi 51 ve 52 ile 55 ve 56. ayetlerde, şükretmeleri için kavmin öldürülüp diriltildiği anlatılmaktadır. Bu ayetler şükretmenin önemini mi belirtmektedir?
Duha suresinde, sende dilenciye çıkışma, mealinde bir ayet var. Peygamber Efendimiz (asv) dilencilere çıkışıyor, onları hor mu görüyordu ki bu ayet geldi?
Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete" derler. (Nahl Suresi, 32) Cennetlikler kabir hayatı yaşamadan cennete mi girecekler?
Bakara suresi 74. ayetinde taşların hareket ettiği anlatılmaktadır. Bu ayeti açıklar mısınız?
Talak Suresi 4. ayetinde geçen "Adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır." hususunu açıklar mısınız? İslam'da evlilik yaşı kaçtır?
O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir (Saffat Suresi, 5) ayetini açıklar mısınız?
Hakka sûresinin 8. ayetinde Ad kavmi hakkında 'Şimdi onlardan arta kalan birşey görüyor musun?' buyrulmuş. Ancak arkeolojik çalışmalarla bu şehirden kalan harabeler bulunabiliyor. Bu ayetin hikmeti nedir?
Bakara suresi 248. ayeti açıklar mısınız? Tabut ve Sekine ne demektir?
Ankebut suresi 51. ayete göre Kur'an'ın yeterliliği hangi anlamda kullanılmıştır?
Enfal Suresi 2. ayette, kalpleri titrer heyecanlanır, deniliyor. Titreme nasıl olur belirtileri nelerdir?
“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O'na tövbe edin...” (Hûd, 11/3) ayetini açıklar mısınız?
Bakara 106’da değişiklikler olabilir denildiği halde, Fetih 23, Fatır 43’de ise Allah’ın kanununda değişiklik olamaz denilmesi, ayetler arasında bir çelişki anlamına mı gelir?
“Zalimlere en ufak bir meyil göstermeyiniz, yoksa size de Cehennem ateşi dokunur..." (Hud 11/113) mealindeki ayeti nasıl anlamak lazım? Zalimlere bilmeyerek, art niyet olmaksızın meyil etsek, biz de ayetin kapsamına girer miyiz?
Hud suresi 107. ve 108. ayette cennet ve cehennem ehlinden bahsederken "Rabbinin dilemesi başka." ifadesiyle ne anlatılmak istenilmiştir?
Naziat suresinde "O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı." ayetinde geçen “göğün gecesi” karanlık mıdır?
"... Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik..." (Fussilet, 41/12) ayeti, belli bir mesafeden sonra yıldızın olmadığı anlamına mı gelir?
"İnsanlar bin yıl ömrün geçmeyeceğini mi zannediyorlar." anlamında bir ayet veya hadis var mıdır?
"Allah, secde edenler arasında dolaşmanı görür” (Şuara, 26/218) ayetini açıklar mısınız? Bundan maksat kimdir?
Nisa Suresi'nin 17. ayetinde Allah kötülüğü bilmeyerek yapıp da hemen tövbe edenlerin tövbesinin kabul olacağını belirtmiştir. Bilerek günah işleyenlerin tövbesi kabul olmaz mı?
Kuşluk ve geceye yemin edilmesinin hikmeti nedir?
Ayetlerden Sorular - Son Ceveplananlar
Ayetlerden Sorular - Çok Okunanlar