Mükellefiyet yaşının üst sınırı kaçtır - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Mükellefiyet yaşının üst sınırı kaçtır

Sorunun Detayı
Mükellefiyet yaşının üst sınırı kaçtır
Cevap

Büluğ, kişide erkek çocuğun ihtilam olması, kız çocuğunun aybaşı hali veya gebe olması gibi bir takım fizikî belirtilerin görülmesiyle başlar. Bazan bu belirtilerde gecikme olabilir. Bu takdirde, çoğunluk fakihlere göre büluğ çağının başlangıcı kız çocuklarda dokuz, erkek çocuklarda on iki, sonu (üst sınırı) ise her iki cinste de on beş yaştır.

Ebû Hanîfe'ye göre ise, büluğ çağının sonu erkek çocukları için on sekiz, kız çocukları için on yedi yaştır.

Ebû Yusuf, İmam Muhammed ve Şâfiî ise, ergenlik belirtisi görülmeyen erkek ve kız on beş yaşını tamamlamakla büluğ çağına ermiş sayılır. [el-Kâsânî, a.g.e., VII/172; el-Cezîrî, Kitâbü'l-Fıkh ale'l-Mezâhibi'l-Erbaa, Kahire 1392, II/350 vd.; Mecelle, madde, 978; Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslâm Hukuku, İstanbul 1983, s. 122 vd.; Muhammed Ebû Zehra, Usûlü'l-Fıkh, Kahire, (t.y.), s. 331].

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 2038
Normal sitede gör