İslamiyet, sistematik bir hâl almaya başladıktan sonra oluşan (akıl, beyan, irfan ekolleri gibi) ekollerden bahseder misiniz? Hangi alim hangi ekolü benimsemiştir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

İslamiyet, sistematik bir hâl almaya başladıktan sonra oluşan (akıl, beyan, irfan ekolleri gibi) ekollerden bahseder misiniz? Hangi alim hangi ekolü benimsemiştir?

Sorunun Detayı
İslamiyet, sistematik bir hâl almaya başladıktan sonra oluşan (akıl, beyan, irfan ekolleri gibi) ekollerden bahseder misiniz? Hangi alim hangi ekolü benimsemiştir?
Cevap

“Ehl-i sünnet ve diğerleri” bağlamında oluşan bazı fırkaların adlarını şöyle sıralayabiliriz. Ehl-i sünnet denilen İslam dininin en büyük mensup kitlesi olanların kendi aralarında -görev taksiminden ötürü- ortaya koydukları ekoller şunlardır:

- İtikadî konuları akıl ve nakil bileşkesinde değerlendirmeye çalışan Kelamcılar.

- İslam'ın pratik hayatını düzenlemeye çalışan, Kitap-Sünnet naklîliği ile kıyas-içtihat aklîliğini bir arada kullanan Fıkıhcılar.

- Kur’an’ın anlaşılmasını esas maksat yapan, naklî ve aklî bilgileri kullanarak “rivayet-dirayet” bileşkesinde hakikatlerin ortaya çıkmasına çaba sarfeden Tefsirciler.

- Kur’an’ın semavî kimliğini ortaya koymak için onun harika üslubunu, “Bedî’-Beyan-Maanî” ilimleriyle uğraşan Erbab-ı Belagat.

- Özellikle Sünneti, fiilî, kavlî ve takrirî şekilleriyle insanlık camiasına ulaştırmaya gayret eden Hadisçiler.

- İslam’ın ön gördüğü takva hayatını yaşamak ve yaşatmak için çilelere kucak açan Tasavvufçular..

Ehl-i sünnetin dışında yer alan meşhur ekoller arasında ise şunları sayabiliriz:

- Aklın rehberliğini esas alan Mutezile ekolü.

- İman ettikten sonra her türlü melanetin yapılmasında bir sakınca görmeyen, amel kısmını göz ardı eden Mürcie ekolü.

- Ehl-i beyt sevgisini esas meslek edinen Şia ekolü.

- Nassların/Kur’an-sünnet ifadelerinin zahirine yapışıp kalan, bu kör taassupla  -kendileri gibi düşünmeyen- Müslümanları tekfir eden Haricîler ekolü.

- Roma dehası ve Yunan felsefesinin etkisinde kalan Felsefeciler ekolü...

Bu konuda geniş bilgi için şu kaynaklara bakılabilir:

Abdulkahir el-Bağdadî, el-Farku beyne’l-Firak; İbn Batta el-Akberî, el-İbanetu an şeriati’l-fırkati’n-naciye; eş-Şehristanî, el-Milel ve’n-Nihel.

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 1810
Normal sitede gör