Hz. İsmail'in Tevrat ve İncil'deki isimleri nelerdir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Hz. İsmail'in Tevrat ve İncil'deki isimleri nelerdir?

Sorunun Detayı
Hz. İsmail'in Tevrat ve İncil'deki isimleri nelerdir?
Cevap

Arapça bir kelime olmayan İsmâîl'in aslının İşmavil olduğu, İsmâîn şeklinin de bulunduğu(1) Süryânîce olup "Allah'a itaat­kâr" anlamına geldiği nakledilmekle birlikte,(2) kelimenin aslı İbrânîce Yişmâ'el'dir ve "Tanrı işitir" mânasındadır. 

Tevrat'ta Yişmael kelimesi me­leğin,

"İşte sen gebesin ve bir oğul do­ğuracaksın ve onun adını İsmail koyacak­sın, çünkü Rab sana olan cefayı işitti."(3) 

sözünden hareketle İbrânîce'de "işitmek, bir dilek veya isteği kabul et­mek" anlamına gelen şâma fiiline bağlan­maktadır. 

Bu fiil, Hâcer'e yapılan cefanın Rab tarafından duyulması(4) veya İbrahim'in, oğlu İsmail'le ilgili te­mennisinin(5) ayrıca çölde çocuğun susuzluktan ağlamasının Allah tarafından işitilmesi olaylarıyla da bağ­lantılı kılınmaktadır.(6) 

Keli­me Kitâb-ı Mukaddes'in eski nüshaların­da Hismael, Ismahel, Hismahel ve Smahel şekillerinde de yazılmıştır.(7)

Dipnotlar:

1. Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîki, s. 7, 13, 14; Horovitz, s. 91-92; Jeffery, s. 63-64.
2. Tâcü'l-'arûs, "İsmâll" md.; Fî-rûzâbâdî, VI, 39.
3. Tek­vîn, 16/11.
4. Tekvîn, 16/11.
5. Tekvîn, 17/20.
6. Tekvîn, 21/17.
7. DB, III/1, s.991.

(bk. TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul-2001, XXIII/76)

Sayaç : 2665
Normal sitede gör