Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçmeyen konularda içtihad edilebileceğine dair ayet var mıdır? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçmeyen konularda içtihad edilebileceğine dair ayet var mıdır?

Sorunun Detayı
Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçmeyen konularda içtihad edilebileceğine dair ayet var mıdır?
Cevap

İçtihadın meşruiyeti Kur'an'ın şu âyetleri ile sabittir.

"Onlara emniyet ve korkudan bir haber geldiği zaman onu ifşa ederlerdi. Eğer onu Peygambere veya aralarından re'y sahibi olanlara arz etselerdi elbette ki, o re'y sahiplen (hâl ve maslahata göre) içtihat ve istihraç ederlerdi." (Nisa, 4/83)

"... Eğer bu konuları bilmiyorsanız ilim adamlarına sorunuz." (Nahl 16/43).

Nassların sübûtu veya delaleti zannî olup, kesinlik ifade etmez veya âyet ve hadislerde çözümü bulunmayan meselelerle karşılaşılırsa, reyle (ictihad) hareket edileceği, bizzat Hz. Peygamber (asm) tarafından, Muâz b. Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken açıklanmıştır.

Hz. Muhammed (asm), Muâz'a Yemen'de ne ile hükmedeceğini sormuş; Muaz, "Allah'ın Kitabı ile" cevabını vermiştir. Hz. Peygamber (asm) "Allah'ın Kitabında bir hüküm bulamazsan?" buyurunca; "Rasulünün sünnetiyle" demiştir. "Onda da bulamazsan?" sorusuna ise Muaz, "Reyimle ictihad ederim!.." cevabını vermiştir. Bunun üzerine Allah Rasulü şöyle buyurmuştur: "Rasulünün elçisini, Peygamberinin razı olduğu şekilde muvaffak kılan Allah'a hamd olsun." (Tirmizi, Ahkâm, 3; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 230, 236, 242; Şafii, el-Ümm, VII, 273).

İlave bilgi için tıklayınız.

İctihad nedir? Kimler ictihad edebilir?

Sayaç : 2357
Normal sitede gör