Yedi yaşından büyük çocuğun dinden dönmesi geçerli olur mu? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Yedi yaşından büyük çocuğun dinden dönmesi geçerli olur mu?

Sorunun Detayı
Yedi yaşından büyük çocuğun dinden dönmesi geçerli olur mu?
Cevap

Sizin de işaret ettiğiniz gibi, mürtetliğin geçerli olabilmesi için iki şart vardır. Birincisi, akıl, ikincisi, özgür irade. Buna göre, aklı olmayan deli ve aklı ermeyen çocukların riddeti geçersiz olduğu gibi, mükreh/zorlanmış olanın riddeti de geçersizdir. Şafii alimleri ile İmam Ebu Yusuf dışındaki diğer mezhep alimlerine göre, erginlik çağına girmeyen mümeyyiz çocuğun da riddeti geçerlidir. İmam Şafii ve İmam Ebu Yusuf’a göre, erginlik çağına girmek/âkıl-bâliğ olmak şarttır. Dolayısıyla, mümeyyiz çocukların riddeti geçersizdir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/184-185).

Özetlersek; cumhura gör mümeyyiz olan çocukların İslam’ı da riddeti de geçerlidir.

Kaynaklarda verilen bilgiye göre, Ebu Yusuf’ da mümeyyiz çocuğun -riddetini geçersiz saymakla beraber-Müslümanlığının sıhhatine hükmetmiştir. Hem riddetini, hem de Müslümanlığını geçersiz sayanlar ise İmam Şafii ile İmam Züfer’dir.(Nevevî, Mecmu, 19/223; Fethu’l-Kadir-Şamile-,13/281-282).   

Fakat, Ebu Hanife’nin -daha sonra- bu konudaki Ebu Yusuf’un görüşünü kabul ettiği rivayetleri de vardır.(bk. Fethu’l-Kadîr-Şamile, 13/281; Reddü’l-muhtar,4/444; Zuhaylî, a.g.y).

Vehbe Zuhaylî’nin tercihine göre, (ki Fethu’l-Kadir’e göre bu, aynı zamanda İmam Ebu Yusuf’un görüşüdür) mümeyyiz çocuğun Müslümanlığının sahih olduğu hususunda cumhurun görüşünü,  mürtetliğinin geçersiz olduğu noktasında da İmam Şafii ve İmam Ebu Yusuf’un görüşü daha isabetlidir.(Zuhaylî, a.g.e, 6/186). Bu görüş doğrusu bize de cazip gelmektedir.

Sayaç : 3361
Normal sitede gör