Pura ile Burak konusunda, neden Şamanizm İslama benziyor? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Pura ile Burak konusunda, neden Şamanizm İslama benziyor?

Sorunun Detayı
Pura ile Burak konusunda, neden Şamanizm İslama benziyor?
Cevap

Bu gibi hikayelerin çoğunun aslı-astarı olmadığı bilinmektedir. Nitekim internette bu konuyu işleyen bir masal heveslisi bile şunu söylemek zorunda kalmıştır:

...Bu konuyla ilgili wikipedia bilgisini de eklemek istiyorum. Gerçi zaman zaman pek güvenir bir kaynak olmuyor fakat bazen de yol gösterici olabiliyor. Orada Şöyle yazıyor ki bu doğru: PURAHAN:  Pura Han, Türk ve Altay mitolojisinde At Tanrısı. Bura Han olarak da bilinir. Şamanların göğe çıkmak için kullandıkları atlara Pura (Bura) adı verilir. Sonraları İslamdaki Burak adlı binek ile özdeşleşmiştir. Bu hayvanlar kurt başlı olarak betimlenirler. Bu atları kendilerine Pura Han getirir. Pura Han ve Puralar şamanı kötü ruhlardan korurlar. Ülgen Han’ın oğludur. Şamanların gökyüzüne çıkmak için kullandıkları, kurt başlı atların adı. Bu atlar şamanları kötü ruhlardan korurdu. (Bur/Pur) kökünden türemiştir. Bu kök, at, geyik, deve gibi anlamlar içerir. Bura / burçın (geyik), burcu (parfüm) sözleriyle kökteştir. Buğra sözcüğüyle aynı kökten gelir. Buğra, erkek deve demektir. Porhan (şaman) sözcüğü ile de bağlantılıdır.”

Bu konuda bir kaç söz söylemek gerekirse:

- Şamanizmin semavi bir din olmadığı ve hiç bir zaman ilmen böyle bir iddiaya yer verilmediği bilinmektedir.

- Şamanizm gibi totemcilik ve putperestlikle ilgilenen toplumların hepsinde, daha önceki semavi dinlerin kalıntılarına dayanan bazı düşüncelerinin ve ritüellerinin olduğu, tarih sosyolojisi bakımından çok mantıklı bir argümandır. İslam öncesi Arap yarımadasındaki müşriklerin bazı dini düşünce ve ritüelleri bunun kanıtıdır.

- Yukarıdaki yazıda geçen “Türk ve Altay mitolojisinde At Tanrısı. Bura Han olarak da bilinir. Şamanların göğe çıkmak için kullandıkları atlara Pura (Bura) adı verilir” ifadesinden anlaşılan “Pura” bir at tanrısıdır. Atı tanrı kabul eden bir zihniyetin semavi bir dinle ilgisinin olmadığının açık göstergesidir.

- “Kurt başlı atların adı da Pura..” Peki böyle bir hayvanı dünyada gören var mı? Yok.. Demek ki hepsi masalımsı efsane..

- Çok iyimser bir yorumla şunu söylemek mümkündür:

Şamanist Türkler, göçebe hayatı yaşadıkları için değişik hayvanlar yanında özellikle atları çok seviyorlardı. Hele küheylan atların koşarken attıkları adımlar “yerden göğe” çıkıyormuşçasına insanda güzel bir hayal uyandırmış olabiliyor.

Demek ki Şamanizm’de “At tanrısı” mefhumu ve “Pura” gibi sözcükler bu temadan kaynaklanmıştır.

- Son olarak şunu söylemeliyiz ki, milliyetçiliği dinin önünde tutan bazı insanlar, İslam’dan önce de kendi milletlerinin İslam’ın güzelliklerine sahip olduğu imajını kurgulamakta pek mahirdir. Bu husus, bugün bu tür insanların Araplarda olduğu gibi, Türklerde, Kürtlerde ve diğer milletler de de söz konusu olduğu yakinen bilinmektedir.

- Bu cümleden olarak, -internette gördüğümüz kadarıyla- bu türden bazı insanlar Şamanizm’i de İslam gibi bir din olduğunu lanse etmeye çalışıyorlar. Bir simge olarak da buldukları veya uydurdukları “Pura” kelimesini bir de “Bura” olarak yazıp “Burak” kelimesine daha da yaklaştırıyorlar.

Ve netice itibariyle Hz. Peygamberin Miraca çıkarken manevi bir “Burak”a bindiği gibi, şamanların da “Bura”ya binip göklere çıktığını söylemek istiyorlar. Oysa, “Burak” kelimesi, “Berk” kökünden gelir ki, şimşek anlamındadır. Miraçtaki seyahatin “zamansız süratini” belirten bir simge olarak ışık hızından daha fazla bir sürate işaret eder.

Özetle, Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamberdir. Dünyada 124 bin peygamber gelip gitmiştir. Hepsi de bulundukları yerlerde Allah’ın birliğini, ortağının olmadığını ders vermişlerdir.

Bu sebeple de tarih içerisinde ortaya çıkan batıl ve yanlış din fenomenlerinde de o semavi dinlerden gelen bazı hak ve doğru şeyleri de barındırmaları mümkün olmuştur.

Bununla beraber, -Şamanistler de dahil- Allah’tan başkasını ilah kabul edenlerden hiç birisi Allah tarafından değil bir peygamber bir veli, avam bir mümin bile kabul edilmez.

Kur’an Ve hadisler bize bu dersi vermiş, ehl-i sünnet alimleri bize bunu öğretmiştir. Aksi düşüncelerin hepsi bir cehaletin ürünüdür.

Sayaç : 143
Normal sitede gör